Biztonságos munkavégzést szeretne képzett munkatársakkal?

Válassza az Apave Akadémia szakértelmét és gyakorlati tapasztalatát!

Felnőttképzési tevékenységünk

Az Apave magas szakmai színvonalú képzések és továbbképzések, szervezet- és személyiségfejlesztő tréningek széles körét kínálja, amelyek a felnőttképzés modern módszereivel a gyakorlatban alkalmazható tudást adnak.

Oktatóink nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező auditorok, korábban sikeres vállalatvezetőként dolgozó, magas szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező szakemberek, oktatás iránt elkötelezett trénerek.

Felnőttképzési tevékenységünk számokban:

 • több mint 300 000 résztvevő évente;
 • 1900 oktató és további 300 szakember;
 • több mint 1000 képzés havonta;
 • 9,6 átlagos minősítés (10-es skálán) a résztvevőink által kitöltött anonim elégedettségi kérdőív alapján;
 • 170 képzési helyszínen, továbbá megrendelőink telephelyén.

Bejelentési számunk: B/2020/000326
Engedélyszámunk: E/2020/000060

Az Apave Aka­dé­mia az­zal a cél­lal jött lét­re, hogy a kü­lön­bö­ző kép­zé­sek te­rü­le­tén ma­gas szin­tű szak­ér­tői se­gít­sé­get nyújt­son meg­lé­vő és le­en­dő part­ne­re­i­nek (cé­gek­nek és ma­gán­sze­mé­lyek­nek egy­aránt), fel­hasz­nál­va az Apave cég­cso­port­nál több év­ti­zed alatt fel­hal­mo­zott tu­dást és ta­pasz­ta­la­tot.

Cé­lunk olyan, meg­ren­de­lő­ink igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő szak­mai kép­zé­sek il­let­ve szak­kép­zé­sek biz­to­sí­tá­sa, mellyel part­ne­re­ink ele­get tud­nak ten­ni a leg­szi­go­rúbb ha­tó­sá­gi és ve­vői kö­ve­tel­mé­nyek­nek, va­la­mint olyan egyé­ni, és szer­ve­zet­fej­lesz­té­si tré­nin­gek aján­lá­sa, me­lyek­kel biz­to­sít­hat­ják a meg­fe­le­lé­sen tú­li, ki­emel­ke­dő­en ered­mé­nyes és ha­té­kony te­vé­keny­ség­hez szük­sé­ges is­me­re­te­ket.

Cél­ja­ink el­éré­se ér­de­ké­ben szak­mák sze­rin­ti el­mé­lyült mű­hely­mun­kát vég­zünk, így nem csak szak­ké­pe­sí­té­sek és tré­nin­gek, ha­nem to­vább­kép­zé­sek és kon­fe­ren­ci­ák szer­ve­zé­sé­re, cé­gek kép­zé­si szem­pont­ból tör­té­nő „át­vi­lá­gí­tá­sá­ra” is fel va­gyunk ké­szül­ve.

Apave Akadémia

A tudás a jövő!

 1. Piaci igényeket kielégítő képzések:

  A mo­dern igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en ki­fej­lesz­tett kép­zé­si mód­sze­re­ink­kel, ala­po­san és jól szer­kesz­tett ki­ad­vá­nya­ink­kal a gya­kor­lat­ban meg­mu­tat­ko­zó va­lós igé­nyek ki­elé­gí­té­sé­re tö­rek­szünk az or­szág kü­lön­bö­ző pont­ja­in ren­del­ke­zés­re ál­ló kép­zett szak­ér­tő­ink, ok­ta­tó­ink se­gít­sé­gé­vel. Nagy hang­súlyt fek­te­tünk ar­ra, hogy kép­zé­si anya­gunk gyors tech­no­ló­gi­ai fej­lő­dést fi­gye­lem­be ve­vő, nap­ra­kész in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­maz­zon.

 2. Egyedi igények szerinti képzések:

  Se­gí­tünk ve­vő­ink­nek fel­mér­ni kép­zé­si igé­nyü­ket, ame­lyek hoz­zá­se­gí­tik a vál­la­la­tot pi­a­ci po­zí­ci­ó­já­nak ja­ví­tá­sá­hoz, ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek nö­ve­lé­sé­hez. Kép­zé­se­ink ve­vő­ink te­vé­keny­sé­ge­i­re épül­nek, cé­lunk az át­adott mód­sze­rek azon­na­li gya­kor­la­ti al­kal­maz­ha­tó­sá­ga.

 3. Személyes kompetenciák fejlesztése:

  Kép­zé­se­ink so­rán a leg­újabb el­mé­le­tek és tech­ni­kák se­gít­sé­gé­vel a gya­kor­lat­ban azon­nal al­kal­maz­ha­tó tu­dás át­adá­sát he­lyez­zük a kö­zép­pont­ba. Hoz­zá­já­ru­lunk hall­ga­tó­ink ké­pes­sé­ge­i­nek fej­lesz­té­sé­hez, sze­mé­lyes ön­ki­fe­je­zé­sük ki­szé­le­sí­té­sé­hez, mun­ka­ere­jük pi­a­ci ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek nö­ve­lé­sé­hez.

 4. Gyakorlati háttérrel rendelkező oktatók alkalmazása:

  Ok­ta­tó­ink nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­la­tok­kal ren­del­ke­ző au­di­to­rok, ko­ráb­ban si­ke­res vál­la­lat­ve­ze­tő­ként dol­go­zó, ma­gas szak­mai is­me­re­tek­kel és gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző szak­em­be­rek, ok­ta­tás iránt el­kö­te­le­zett tré­ne­rek, ok­ta­tók.

Miért a Apave Akadémia?

Az öt legfőbb érvünk a Apave Akadémia mellett:

 1. A szak­sze­mély­zet szá­má­ra a tech­ni­kai szak­ér­te­lem és a kép­zé­sek ha­té­kony kom­bi­ná­ci­ó­ját nyújt­juk.
 2. Mű­kö­dő­ké­pes ta­nu­lá­si meg­ol­dá­so­kat kí­ná­lunk ki­fe­je­zet­ten a vál­la­la­tá­ra szab­va.
 3. Kép­zé­si pa­let­tánk igen szé­les­kö­rű, így kép­zé­se­ink min­den ipar­ágat le­fed­nek.
 4. A kü­lön­bö­ző ága­za­tok­ban és te­vé­keny­sé­gek­ben szer­zett több­éves ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző ok­ta­tók­kal és szak­ta­ná­rok­kal büsz­kél­ked­he­tünk.

Fe­dez­ze fel Ön is a Apave Aka­dé­mia ál­tal nyúj­tott elő­nyö­ket és le­he­tő­sé­ge­ket!

Kapcsolattartók:

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

 • PÁNY Gabriella

  tréning menedzser

  autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

 • PAPP Tímea

  oktatásszervező

  SCC/VCA tréning és vizsga

  mobil: +36 30 521 2030