Fedezze fel az Apave új szolgáltatásait!

ÚJ! E-learning tananyagok fejlesztése

Amennyi­ben gyor­san és ha­té­ko­nyan sze­ret­ne mun­ka­tár­sai szá­má­ra ok­ta­tá­si vagy tá­jé­koz­ta­tó tar­tal­ma­kat biz­to­sí­ta­ni, úgy hasz­nál­ja ki az e-lear­ning ad­ta le­he­tő­sé­ge­ket!

Elérhetőség

Spó­rol­jon időt kol­lé­gá­i­nak! Te­gye sza­bad­dá őket az in­for­má­ci­ók és a tu­dás meg­szer­zé­sé­ben!

Az Apave Tu­dás­por­tál ol­da­la mind­há­rom plat­form­ról el­ér­he­tő! A ben­ne lé­vő tan­anya­gok okos te­le­fo­non, tab­le­ten, lap­to­pon vagy asz­ta­li szá­mí­tó­gé­pen is meg­fe­le­lő­en meg­je­len­nek.

Tartalom

Min­den vál­la­lat­nál van­nak olyan is­me­re­tek, ame­lye­ket meg kell osz­ta­nia mun­ka­tár­sa­i­val, part­ne­re­i­vel vagy akár ügy­fe­le­i­vel. Ezek is­mét­lő­dő for­má­ban vagy ép­pen gyor­san tel­je­sí­ten­dő igény­ként fo­gal­ma­zód­nak meg. Né­hány pél­da, me­lyet ér­de­me­sebb e-lear­ning tan­anyag for­má­já­ban el­ké­szí­te­ni:

 • Cég­be­mu­ta­tó (akár a kol­lé­gák, akár az ügy­fe­lek szá­má­ra)
 • Já­té­kos tesz­tek, kví­zek az ér­dek­lő­dés fenn­tar­tá­sá­ra
 • Szak­mai alap­fo­gal­mak (pl. egy fo­ga­lom­tár, amely a te­vé­keny­ség szak­mai alap­ja­it mu­tat­ja be)
 • Mi­nő­ség- vagy kör­nye­zet­irá­nyí­tás (ké­zi­könyv, bel­ső do­ku­men­tá­ció, el­já­rá­sok, hasz­ná­lan­dó for­ma­nyom­tat­vá­nyok, azok meg­fe­le­lő ke­ze­lé­sé­nek is­mer­te­té­se)
 • A ter­me­lés­ben hasz­nált mód­sze­rek, tech­ni­kák is­mer­te­té­se (a mi­nő­sé­gi gyár­tás és a ki­sebb hi­ba­arány meg­va­ló­sí­tá­sá­ért)
 • Mun­ka­biz­ton­ság és tűz­vé­de­lem (ál­ta­lá­nos­ság­ban, il­let­ve konk­ré­tan az al­kal­ma­zott tech­no­ló­gi­á­ra, te­rü­let­re szab­va)
 • Hi­gi­é­nia alap­fo­gal­mak, er­go­nó­mia (mi­re fi­gyel­jünk a kü­lön­bö­ző mun­ka­ál­lo­má­so­kon)
 • Fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés (hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás, ener­gia­gaz­dál­ko­dás)
 • Sze­mé­lyes kom­pe­ten­ci­ák fej­lesz­té­se (pl. csa­pat­ve­ze­tés, tár­gya­lás­tech­ni­ka, ér­te­kez­let­ve­ze­tés, pre­zen­tá­ci­ós tech­ni­kák, idő­gaz­dál­ko­dás)

Költséghatékonyság

Spó­rol­jon pénzt a vál­la­la­tá­nak! Te­gye a kép­zé­se­ket egy ön­mű­kö­dő rend­szer­be!

Nem kell ki­ven­nie kol­lé­gá­it a ter­me­lés­ből és utaz­tat­ni őket, nem kell hossza­san egyez­tet­nie a min­den­ki szá­má­ra meg­fe­le­lő tré­ning­na­po­kat, nem kell kü­lön gon­dos­kod­nia az új be­lé­pők tan­ter­mi ok­ta­tá­sá­ról, mert az ak­tu­a­li­zált tan­anya­gok bár­mi­kor, bár­hol, bár­mi­lyen esz­köz­ről el­ér­he­tő­ek. A rend­szer­hez va­ló hoz­zá­fé­rés­sel min­den kol­lé­gá­ja sa­ját ütem­ben a meg­adott ha­tár­idő­re ké­pes el­sa­já­tí­ta­ni a szük­sé­ges is­me­re­te­ket. Ta­nu­lá­sát ön­el­len­őr­ző tesz­tek se­gí­tik és ki­emel­ten fon­tos tar­tal­mak ese­té­ben on­line vizs­gá­ra is bo­csát­ha­tó­ak.

Tananyagfejlesztés

Az Apave Tu­dás­por­tál al­kal­mas a már el­ké­szült vál­la­la­ti tan­anya­gok be­fo­ga­dá­sá­ra, és a kép­zé­sek in­dí­tá­sá­ra gyors át­fu­tás­sal. Amennyi­ben ren­del­ke­zé­sé­re áll sa­ját ok­ta­tá­si anyag, úgy ok­ta­tá­si szak­ér­tő­ink vál­lal­ják an­nak esz­té­ti­kus és lé­nyeg­re tö­rő for­má­ba tör­té­nő át­dol­go­zá­sát, kur­zu­sok­ba ren­de­zé­sét.

Új kép­zé­si igény ese­té­ben sze­mé­lyes egyez­te­té­sün­ket kö­ve­tő­en szak­em­be­re­ink, ok­ta­tó­ink el­ké­szí­tik a vál­la­la­tuk­ra sza­bott tar­tal­ma­kat, majd jó­vá­ha­gyá­su­kat kö­ve­tő­en fej­lesz­tő­csa­pa­tunk meg­fe­le­lő il­luszt­rá­ci­ók­kal, ani­má­ci­ók­kal, szi­mu­lá­ci­ók­kal és ért­he­tő pél­dák­kal, nar­rá­ció se­gít­sé­gé­vel te­szik ér­de­ke­seb­bé és könnyen be­fo­gad­ha­tó­vá a tan­anya­got.

Vizsgáztatás

Az utób­bi évek­ben ön­ál­ló igény­ként je­lent­ke­zik a vizs­gáz­ta­tás. Olyan ese­tek­ben, ami­kor a vál­la­la­ti kép­zé­sek mun­ka köz­be­ni be­ta­ní­tá­son ala­pul­nak vagy ki­ala­kult bel­ső ok­ta­tá­sok van­nak, a tu­dás mé­ré­se ön­ál­ló fel­adat­ként je­lent­ke­zik. Az Apave Tu­dás­por­tál al­kal­mas ön­ál­ló on­line vizs­gáz­ta­tás­ra, azon­na­li ered­mény­szá­mí­tás­sal és szö­ve­ges vissza­jel­zés­sel a vizs­gá­zó szá­má­ra.

Miért válassza az e-learninget?

 • Kor­sze­rű és gyors ta­nu­lá­si le­he­tő­ség lét­szám­kor­lát nél­kül.
 • Bár­hol, bár­mi­kor el­ér­he­tő, mo­bil esz­kö­zök­re op­ti­ma­li­zált tar­ta­lom.
 • Egy­sze­rű ke­zel­he­tő­ség, lé­nyeg­re tö­rő meg­je­le­ní­tés.
 • Be­épí­tett vissza­el­len­őr­zés, azon­nal al­kal­maz­ha­tó tu­dás.

Tudta?

Az Apave képzési palettáján már otthon elsajátítható, úgynevezett E-learning képzéseket is talál!

Kér­je sze­mé­lyes tá­jé­koz­ta­tón­kat, is­mer­je meg az ál­ta­lunk kí­nált le­he­tő­sé­ge­ket, és ta­lál­juk meg együtt a vál­la­la­ta szá­má­ra leg­meg­fe­le­lőbb le­he­tő­sé­get!

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652