Fedezze fel az Apave új szolgáltatásait!

ÚJ! Csapatépítés és élménytúrák

Egy vál­la­lat egyik leg­na­gyobb ér­té­ke a hu­mán­erő­for­rás. Ezért a fej­lő­dés­hez el­en­ged­he­tet­len, hogy kol­lé­gá­in­kat meg­fe­le­lő­en mo­ti­vál­juk, ösz­tö­nöz­zük, ju­tal­maz­zuk, meg­is­mer­jük, fej­lesszük, új ki­hí­vá­sok elé ál­lít­suk, és ké­pes­sé te­gyük őket ar­ra, hogy össze­tar­tó csa­pat­ként dol­goz­za­nak.

Mi ebben segítünk!

 • Új csapatot épít?
 • Szeretné felrázni régi csapatát?
 • Összetartóbb csapatot szeretne?
 • Szeretné jobban megismerni önmagát és kollégáit?
 • Kíváncsi rá, hogy mire képes a csapata extrém körülmények között?
 • Kiderítené, hogy vajon melyik kolléga hogyan reagál éles, váratlan helyzetekben?
 • Kimozdulnának a munkahelyükről?
 • Felejthetetlen élményeket biztosítana kollégáinak?

Mi megoldjuk! Egyeztessünk! Keressen minket, és tapasztalt, profi szakembereink egy személyes látogatást követően összeállítják a vállalatának legmegfelelőbb programot!

Az Apave Aka­dé­mia szé­les­kö­rű kép­zé­si kí­ná­la­tá­nak kö­szön­he­tő­en több száz vál­la­lat­tal áll kap­cso­lat­ban a kü­lön­bö­ző szak­mai kép­zé­sek és tré­nin­gek te­rü­le­tén. Szá­mos csa­pat­épí­tést ko­or­di­nál­tunk már, ezért úgy gon­dol­tuk, hogy bő­vít­jük az ál­ta­lunk kí­nált prog­ra­mok lis­tá­ját, és olyan él­mé­nye­ket is kí­ná­lunk, me­lyek nem csu­pán a csa­pat össze­ko­vá­cso­lá­sá­ra és meg­erő­sí­té­sé­re irá­nyul­nak, ha­nem kü­lön­le­ges kör­nye­zet­ben te­szik em­lé­ke­ze­tes­sé a kö­zös pil­la­na­to­kat.

Tematikus programjaink elősegítik a csapat kohézióját, hiszen nem csak a közösen átélt élmények teszik összetartóbbá a közösséget, hanem az általunk kiadott - vállalatra szabott és kreatív - feladatok együttműködésre, együtt gondolkodásra, közös cselekvésre és a közös cél elérésére ösztönzik a csapatot. Mindezt felejthetetlen környezetben (barlangban, hegységben, földön, vízen, levegőben), különleges – akár meglepő és váratlan - helyzetekkel, nem mindennapi élményekkel, profi túravezetőinkkel, coachainkkal és trénereinkkel valósítjuk meg.

Prog­ram­ja­ink nem csu­pán a csa­pat­szel­lem meg­erő­sí­té­sé­re és kö­zös él­mé­nyek szer­zé­sé­re al­kal­ma­sak, de se­gít­sé­get nyújt­hat­nak olyan hely­ze­tek­ben is (pl. ve­ze­tő ki­vá­lasz­tás), ami­kor fon­tos, hogy ön­ma­gun­kat és a kol­lé­gá­kat a meg­szo­kott kör­nye­ze­tük­ből ki­ra­gad­va, más, éles hely­zet­ben is meg­is­mer­jük.

Ed­di­gi ta­pasz­ta­la­ta­ink­nak és pro­fi szak­em­be­re­ink­nek kö­szön­he­tő­en bár­mi­lyen igényt meg tu­dunk va­ló­sí­ta­ni, prog­ram­ja­in­kat tel­jes mér­ték­ben a meg­ren­de­lő el­kép­ze­lé­se­i­hez iga­zít­juk. Ér­dek­lő­dés ese­tén szak­em­be­re­ink egy sze­mé­lyes lá­to­ga­tás al­kal­má­val fel­mé­rik az igé­nye­ket, in­for­má­ci­ót gyűj­te­nek a csa­pat össze­té­te­lé­ről, az el­ér­ni kí­vánt cél­ról, és ezt kö­ve­tő­en egy egye­di aján­la­tot kül­dünk.

Kedv­csi­ná­ló­ként be­mu­ta­tunk né­hány – már nagy si­kert ara­tott – te­ma­ti­kus prog­ra­mot, me­lyek öt­le­tet ad­hat­nak sa­ját csa­pat­épí­té­sé­hez. A részletekért kérjük kattintson a programok egyikére!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

A túrák nehézségi jelölések értelmezése:

 • *

  Nagyon könnyű
  program:

  Ez le­het egy ve­tél­ke­dő vagy egy ki­adós vá­ros­né­zés is, de akár egy rö­vid, könnyű ki­rán­du­lás va­la­mi­lyen ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló­hoz. Az út­vo­nal még esős idő­ben is na­gyon jól jár­ha­tó, bár­ki könnye­dén tel­je­sít­he­ti.

 • **

  Könnyű program:

  Kel­le­me­sen el­fá­rad min­den­ki. Egész­sé­ges em­be­rek tel­je­sí­te­ni tud­ják min­den ne­héz­ség nél­kül. Gye­re­kek és idő­sek egy­aránt jól érez­he­tik ma­gu­kat eze­ken a prog­ra­mo­kon.

 • ***

  Közepes program:

  Ezek­re a prog­ra­mok­ra kis há­ti­zsák­kal in­dul min­den­ki. A há­ti­zsá­kok­ban ele­gen­dő éle­lem és víz fog­lal he­lyet a szük­sé­ges eső és hi­deg el­le­ni vé­dő­ru­hák mel­lett.

  Min­den át­la­go­san spor­tos részt­ve­vő tel­je­sít­he­ti. Aki egész­sé­ges, de nem mo­zog vagy spor­tol rend­sze­re­sen, an­nak a fá­radt­ság­ér­ze­te na­gyobb lesz a prog­ram után.

 • ****

  Kihívást jelentő program:

  Ak­tív vagy spor­tos prog­ram, ahol a részt­ve­vők el­fá­rad­nak, de a pi­he­nők kel­lő re­ge­ne­rá­ló­dá­si időt en­ged­nek min­den­ki­nek.

 • *****

  Nehéz program:

  Az él­mény az ad­re­na­lin ked­ve­lők­nek ma­xi­má­lis prog­ram! A kö­rül­mé­nyek szél­ső­sé­ge­sek le­het­nek, az adott tú­ra stí­lu­sá­ban meg­fe­le­lő ta­pasz­ta­lat szük­sé­ges.

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652