Fedezze fel az Apave új szolgáltatásait!

ÚJ! Csapatépítés és élménytúrák

Egy vál­la­lat egyik leg­na­gyobb ér­té­ke a hu­mán­erő­for­rás. Ezért a fej­lő­dés­hez el­en­ged­he­tet­len, hogy kol­lé­gá­in­kat meg­fe­le­lő­en mo­ti­vál­juk, ösz­tö­nöz­zük, ju­tal­maz­zuk, meg­is­mer­jük, fej­lesszük, új ki­hí­vá­sok elé ál­lít­suk, és ké­pes­sé te­gyük őket ar­ra, hogy össze­tar­tó csa­pat­ként dol­goz­za­nak.

Mi ebben segítünk!

 • Új csapatot épít?
 • Szeretné felrázni régi csapatát?
 • Összetartóbb csapatot szeretne?
 • Szeretné jobban megismerni önmagát és kollégáit?
 • Kíváncsi rá, hogy mire képes a csapata extrém körülmények között?
 • Kiderítené, hogy vajon melyik kolléga hogyan reagál éles, váratlan helyzetekben?
 • Kimozdulnának a munkahelyükről?
 • Felejthetetlen élményeket biztosítana kollégáinak?

A vevői elégedettség nyomában...

A csa­pat 2 nap alatt ha­jó­val jár­ja a nyílt vi­zet, de a nyo­mok kö­ve­té­se köz­ben sok­szor szá­raz­föld­re kény­sze­rül­nek, ahol egy­re na­gyobb bo­nyo­dal­mak vár­nak rá­juk. Sok­szor le­ül­nek, át­be­szé­lik a ta­pasz­ta­la­to­kat, majd be­épí­tik a meg­szer­zett tu­dást a kö­vet­ke­ző fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sá­ba, így egy­re ha­té­ko­nyab­bak lesz­nek.

 • Kategória:Élmény
 • Besorolás:Szezon
 • Helyszínek:Balaton és Adria
 • Időtartam:2-5 nap
 • Korcsoport:18-60 év
 • Ajánlott létszám:5-50 fő
 • Ajánlott időszak:06-09. hó
 • Fizikai igénybevétel:** / *****
 • Szállás (opcionális):panzió vagy szálloda
 • Ellátás (opcionális):teljes ellátás

Kerettörténet:

„A magyarországi vevői elégedettséget elrabolták, és ki akarják vinni az országból. A páratlan értékű és sok cég számára fontos kincs nyomába eredünk. A feltételezett tettesekre felfigyelő őrre rálőnek, eszméletlen állapotban kórházba kerül. A nyomozással megbízott rendőr – aki egyéb esetekben igen nagyképű - a nyomozásban elakad. Nem tud mit tenni, mások segítségét kéri. Vannak jóindulatú, ámde sikerorientált és legálisan működő cégek, de ahogy az ilyenkor lenni szokott, nagy számban akadnak félkatonai szervezetek is a jelentkezők között.

A hajsza elindul!

A Balatonnál főidény van, ragyog a nyár, nyüzsögnek a külföldi turisták, és az öbölben vitorlások sokasága. Itt csöppen a csapat a történetbe, ahol kezdetben a nyomozás szálai a helyi galerihez vezetnek, csakhamar azonban előkerül egy holttest, egy idős horgászé, aki feltehetően szemtanúja volt a vevői elégedettség elrablásának. Hamarosan egy másik horgász tanúvallomása alapján gyanúba kerül egy meghatározott típusú vitorlás és ezzel a nyomozás szálai áttevődnek a vízre…”

Lehetséges outdoor kihívások a 2 nap során:

 • tengeri kajak (képi információk küldése a műholdakra)

 • kutatóexpedíció a tihanyi félszigeten (próbatételek végrehajtása)

 • gerillák felkutatása a vadregényes partszakaszon (fegyveres küzdelem)

 • tájékozódási, hajózási feladatok (a megszerzett információk alapján), GPS, térkép és iránytű segítségével

 • kódok felfejtése, a „vevői elégedettség” folyamatos üldözése

 • lőfegyver szállítása, helyi erők bevonása

Egyéb megjegyzés:

 • A történet tovább szőhető, illetve mélyíthető, ha a cég mostani új feladatának konkrétumait beépítjük (cégnevek, feladatkörök, termék stb.).

Tekintse meg további tematikus programjainkat is!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

A túrák nehézségi jelölések értelmezése:

 • *

  Nagyon könnyű
  program:

  Ez le­het egy ve­tél­ke­dő vagy egy ki­adós vá­ros­né­zés is, de akár egy rö­vid, könnyű ki­rán­du­lás va­la­mi­lyen ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló­hoz. Az út­vo­nal még esős idő­ben is na­gyon jól jár­ha­tó, bár­ki könnye­dén tel­je­sít­he­ti.

 • **

  Könnyű program:

  Kel­le­me­sen el­fá­rad min­den­ki. Egész­sé­ges em­be­rek tel­je­sí­te­ni tud­ják min­den ne­héz­ség nél­kül. Gye­re­kek és idő­sek egy­aránt jól érez­he­tik ma­gu­kat eze­ken a prog­ra­mo­kon.

 • ***

  Közepes program:

  Ezek­re a prog­ra­mok­ra kis há­ti­zsák­kal in­dul min­den­ki. A há­ti­zsá­kok­ban ele­gen­dő éle­lem és víz fog­lal he­lyet a szük­sé­ges eső és hi­deg el­le­ni vé­dő­ru­hák mel­lett.

  Min­den át­la­go­san spor­tos részt­ve­vő tel­je­sít­he­ti. Aki egész­sé­ges, de nem mo­zog vagy spor­tol rend­sze­re­sen, an­nak a fá­radt­ság­ér­ze­te na­gyobb lesz a prog­ram után.

 • ****

  Kihívást jelentő program:

  Ak­tív vagy spor­tos prog­ram, ahol a részt­ve­vők el­fá­rad­nak, de a pi­he­nők kel­lő re­ge­ne­rá­ló­dá­si időt en­ged­nek min­den­ki­nek.

 • *****

  Nehéz program:

  Az él­mény az ad­re­na­lin ked­ve­lők­nek ma­xi­má­lis prog­ram! A kö­rül­mé­nyek szél­ső­sé­ge­sek le­het­nek, az adott tú­ra stí­lu­sá­ban meg­fe­le­lő ta­pasz­ta­lat szük­sé­ges.

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652