Fedezze fel az Apave új szolgáltatásait!

ÚJ! Csapatépítés és élménytúrák

Egy vál­la­lat egyik leg­na­gyobb ér­té­ke a hu­mán­erő­for­rás. Ezért a fej­lő­dés­hez el­en­ged­he­tet­len, hogy kol­lé­gá­in­kat meg­fe­le­lő­en mo­ti­vál­juk, ösz­tö­nöz­zük, ju­tal­maz­zuk, meg­is­mer­jük, fej­lesszük, új ki­hí­vá­sok elé ál­lít­suk, és ké­pes­sé te­gyük őket ar­ra, hogy össze­tar­tó csa­pat­ként dol­goz­za­nak.

Mi ebben segítünk!

 • Új csapatot épít?
 • Szeretné felrázni régi csapatát?
 • Összetartóbb csapatot szeretne?
 • Szeretné jobban megismerni önmagát és kollégáit?
 • Kíváncsi rá, hogy mire képes a csapata extrém körülmények között?
 • Kiderítené, hogy vajon melyik kolléga hogyan reagál éles, váratlan helyzetekben?
 • Kimozdulnának a munkahelyükről?
 • Felejthetetlen élményeket biztosítana kollégáinak?

Együttműködés a változó időkben

A prog­ram el­sőd­le­ges cél­ja, hogy a csa­pat­ta­gok fel­is­mer­jék egy­más erős­sé­ge­it, nö­vel­jük a bi­zal­mi szin­tet és meg­ta­pasz­tal­ják, hogy a vál­to­zá­so­kat, és a min­den­na­pi ki­hí­vá­so­kat együtt könnyeb­ben és si­ke­re­seb­ben tud­ják me­ne­dzsel­ni.

 • Kategória:Élmény
 • Besorolás:Szezon
 • Helyszínek:Börzsöny, Pilis, Erdély
 • Időtartam:2-5 nap
 • Korcsoport:18-60 év
 • Ajánlott létszám:5-50 fő
 • Ajánlott időszak:06-09. hó
 • Fizikai igénybevétel:** / *****
 • Szállás (opcionális):panzió vagy szálloda
 • Ellátás (opcionális):teljes ellátás

1. lépés: Viselkedési profilok - Önmagunk és mások megismerése:

Mind személyes, mind munkahelyi boldogulásunk alapja önmagunk és mások magatartásának jobb megismerése, és annak megértése, hogy viselkedésünk milyen hatást gyakorol másokra. A tréning mindenféle ítélettől mentes nyelvezetet biztosít a viselkedés megértéséhez.

2. lépés: Csapatépítő program

Ebben a fázisban a megszokotthoz hasonló csapatépítő programot szervezünk, azonban a felhasznált eszköz és módszer egy valódi és éles konfliktus helyzet elé állítja a csapatot.

1. nap:

A program központi eleme egy olyan váratlan helyzet, amely kizökkenti a csapatot a megszokásokból és a komfortzónából. A helyzet kezelése és „komfortos” megoldása csak együtt lehetséges.

A helyzet: A vezetői csapat megérkezik az előzetesen meghirdetett tréninghelyszínre, ami az eddigiekhez hasonlóan egy wellness szálloda. Az első modul – a megszokott módon – a teremben zajlik. Az ebédet követően a csapat egy erdei túrára indul, ahol különböző feladatok várnak rájuk. A túra végén egy erdei turistaházba érkezünk, ahol kiderül, hogy az éjszakát ott fogjuk tölteni. A csapat feladata ebben a helyzetben megteremteni a szükséges feltételeket.

Vacsorafőzés, a fekhelyek kialakítása, a csapatbeosztás elkészítése és a jó hangulat megteremtése nem könnyű feladat ebben a helyzetben. A folyamatos tréneri jelenlét és moderáció biztosítja az esetlegesen felmerülő konfliktusok megfelelő feloldását.

2. nap:

Reggel a menedékház elhagyása előtt a csapat feladata a reggeli előállítása is. A közös étkezést követően indulunk vissza a szállodába.

A szállás elfoglalását és az átöltözést követően feldolgozzuk az előző nap eseményeit, valamint megfogalmazzuk azokat a tanulságokat, amelyeket átültetve a mindennapokba segítik az eredményesebb együttműködést.

3. nap:

A program lezárásaként összekapcsoljuk az előző napi tapasztalatokat és a korábbi viselkedési profil eredményét, így mindenki olyan „vállalásokat” tud megfogalmazni, amely az egyéni fejlődés mellett a csapat eredményesebb együttműködését is szolgálja.

Tekintse meg további tematikus programjainkat is!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

A túrák nehézségi jelölések értelmezése:

 • *

  Nagyon könnyű
  program:

  Ez le­het egy ve­tél­ke­dő vagy egy ki­adós vá­ros­né­zés is, de akár egy rö­vid, könnyű ki­rán­du­lás va­la­mi­lyen ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló­hoz. Az út­vo­nal még esős idő­ben is na­gyon jól jár­ha­tó, bár­ki könnye­dén tel­je­sít­he­ti.

 • **

  Könnyű program:

  Kel­le­me­sen el­fá­rad min­den­ki. Egész­sé­ges em­be­rek tel­je­sí­te­ni tud­ják min­den ne­héz­ség nél­kül. Gye­re­kek és idő­sek egy­aránt jól érez­he­tik ma­gu­kat eze­ken a prog­ra­mo­kon.

 • ***

  Közepes program:

  Ezek­re a prog­ra­mok­ra kis há­ti­zsák­kal in­dul min­den­ki. A há­ti­zsá­kok­ban ele­gen­dő éle­lem és víz fog­lal he­lyet a szük­sé­ges eső és hi­deg el­le­ni vé­dő­ru­hák mel­lett.

  Min­den át­la­go­san spor­tos részt­ve­vő tel­je­sít­he­ti. Aki egész­sé­ges, de nem mo­zog vagy spor­tol rend­sze­re­sen, an­nak a fá­radt­ság­ér­ze­te na­gyobb lesz a prog­ram után.

 • ****

  Kihívást jelentő program:

  Ak­tív vagy spor­tos prog­ram, ahol a részt­ve­vők el­fá­rad­nak, de a pi­he­nők kel­lő re­ge­ne­rá­ló­dá­si időt en­ged­nek min­den­ki­nek.

 • *****

  Nehéz program:

  Az él­mény az ad­re­na­lin ked­ve­lők­nek ma­xi­má­lis prog­ram! A kö­rül­mé­nyek szél­ső­sé­ge­sek le­het­nek, az adott tú­ra stí­lu­sá­ban meg­fe­le­lő ta­pasz­ta­lat szük­sé­ges.

Kapcsolattartók:

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014