Fedezze fel az Apave új szolgáltatásait!

ÚJ! Csapatépítés és élménytúrák

Egy vál­la­lat egyik leg­na­gyobb ér­té­ke a hu­mán­erő­for­rás. Ezért a fej­lő­dés­hez el­en­ged­he­tet­len, hogy kol­lé­gá­in­kat meg­fe­le­lő­en mo­ti­vál­juk, ösz­tö­nöz­zük, ju­tal­maz­zuk, meg­is­mer­jük, fej­lesszük, új ki­hí­vá­sok elé ál­lít­suk, és ké­pes­sé te­gyük őket ar­ra, hogy össze­tar­tó csa­pat­ként dol­goz­za­nak.

Mi ebben segítünk!

 • Új csapatot épít?
 • Szeretné felrázni régi csapatát?
 • Összetartóbb csapatot szeretne?
 • Szeretné jobban megismerni önmagát és kollégáit?
 • Kíváncsi rá, hogy mire képes a csapata extrém körülmények között?
 • Kiderítené, hogy vajon melyik kolléga hogyan reagál éles, váratlan helyzetekben?
 • Kimozdulnának a munkahelyükről?
 • Felejthetetlen élményeket biztosítana kollégáinak?

Extrém túra a Biharban

ajánlott időszak: tavasz kezdetétől, ősz végéig

Az aláb­bi prog­ram ke­re­tén be­lül egy kü­lön­le­ges karszt­vi­dé­ket lá­to­gat­ha­tunk meg, vad­re­gé­nyes, ka­lan­dok­kal és ki­hí­vá­sok­kal te­li ös­vé­nye­ken ba­ran­go­lunk. Be­pil­lan­tást nye­rünk a föld­alat­ti vi­lág­ba, meg­is­mer­ke­dünk a ha­va­si fal­vak kü­lön­le­ges han­gu­la­tá­val és ven­dég­sze­re­tő la­ko­sa­i­val. Utunk so­rán te­rep­já­ró­zunk, qu­ad-ozunk, gya­lo­go­lunk, mi­köz­ben be­tér­he­tünk Dél­ke­let-Eu­ró­pa leg­szebb ki­épí­tett csepp­kő­bar­lang­já­ba. Tesszük mind­ezt akár ex­pe­dí­ci­ós kö­rül­mé­nyek kö­zött, biz­to­sít­va a tá­bo­ro­zás­hoz szük­sé­ges összes pro­fi fel­sze­re­lést, ez­zel ga­ran­tál­va a tú­ra ki­hí­vá­sok­kal te­li, ám­bár még­is kom­for­tos mi­vol­tát.

A túra során közösségi szellemben zajlanak az étkezések - a résztvevők közösen készítik el az ebédet, vacsorát.

1. nap:

Az első napi utazás végén csapatunk megérkezik a kiválasztott panzióba. A vacsoráig tartó szabadidőben ellátogatunk egy közeli, fantasztikus vízeséshez.

2-3. nap:

A második és harmadik napot a hegyen töltjük. Megismerkedünk a környékkel, megtudjuk mi az a „bazár”, és mitől Csodás a vár!

Lehetséges program elemek:

Quad túra:

Rövid ismerkedés, és elméleti anyag után, minden résztvevő saját quad motorjára pattan. Biztonságos keretek között, egy tesztpályán mérjük fel mindenki tudását.

A teszt teljesítése után a csapat megindul kitűzött célja felé, miközben kísérőink segítségével járják be a környéket, és élnek át felejthetetlen kalandot!

Off-Road túra:

Tapasztalt és rutinos sofőrjeink vezetésével indul a menet. A környék hihetetlen adottságait kihasználva, izgalmas és kihívó terepen autózunk. A fél nap végéhez közeledve, számtalan gyönyörű látnivalóval és élménnyel gazdagodva térünk vissza.

Barlangászat és sziklamászás:

Mint az a bevezetőben is említettük, a környék hihetetlen adottságokkal rendelkezik, ezért kár lenne csak úgy elmenni mellette! Másszuk meg, és „bújjunk bele”! Nem mindennapi élményekkel gazdagodik itt a csapat!

Elveszett világ túra:

Gyalogos túra a bázis környékén. Itt túrázni azt jelenti: Feltöltődni! Csodálatos a panoráma és a növényzet, de hogy az elménket is megmozgassuk, feladatok megoldása is vár a csapatra. A túra végén elmondhatjuk, hogy olyan helyeken jártunk, amit magunktól nem találtunk volna meg.

4. nap:

A negyedik napon, finom reggeli után csapatunk Magyarország felé veszi az irányt. Hazatérve felrémlik majd a hegyi patakok csobogásának hangja, a gigantikus sziklafalak látványa, az égbolt milliónyi csillaga, a reggeli pára misztikuma, az égig érő fenyvesek csodája, az éles levegő illata, és a közös kaland, amiért ott, akkor, közösen egy csapatként megküzdöttünk…

Tekintse meg további tematikus programjainkat is!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

A túrák nehézségi jelölések értelmezése:

 • *

  Nagyon könnyű
  program:

  Ez le­het egy ve­tél­ke­dő vagy egy ki­adós vá­ros­né­zés is, de akár egy rö­vid, könnyű ki­rán­du­lás va­la­mi­lyen ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló­hoz. Az út­vo­nal még esős idő­ben is na­gyon jól jár­ha­tó, bár­ki könnye­dén tel­je­sít­he­ti.

 • **

  Könnyű program:

  Kel­le­me­sen el­fá­rad min­den­ki. Egész­sé­ges em­be­rek tel­je­sí­te­ni tud­ják min­den ne­héz­ség nél­kül. Gye­re­kek és idő­sek egy­aránt jól érez­he­tik ma­gu­kat eze­ken a prog­ra­mo­kon.

 • ***

  Közepes program:

  Ezek­re a prog­ra­mok­ra kis há­ti­zsák­kal in­dul min­den­ki. A há­ti­zsá­kok­ban ele­gen­dő éle­lem és víz fog­lal he­lyet a szük­sé­ges eső és hi­deg el­le­ni vé­dő­ru­hák mel­lett.

  Min­den át­la­go­san spor­tos részt­ve­vő tel­je­sít­he­ti. Aki egész­sé­ges, de nem mo­zog vagy spor­tol rend­sze­re­sen, an­nak a fá­radt­ság­ér­ze­te na­gyobb lesz a prog­ram után.

 • ****

  Kihívást jelentő program:

  Ak­tív vagy spor­tos prog­ram, ahol a részt­ve­vők el­fá­rad­nak, de a pi­he­nők kel­lő re­ge­ne­rá­ló­dá­si időt en­ged­nek min­den­ki­nek.

 • *****

  Nehéz program:

  Az él­mény az ad­re­na­lin ked­ve­lők­nek ma­xi­má­lis prog­ram! A kö­rül­mé­nyek szél­ső­sé­ge­sek le­het­nek, az adott tú­ra stí­lu­sá­ban meg­fe­le­lő ta­pasz­ta­lat szük­sé­ges.

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652