Fedezze fel az Apave új szolgáltatásait!

ÚJ! Csapatépítés és élménytúrák

Egy vál­la­lat egyik leg­na­gyobb ér­té­ke a hu­mán­erő­for­rás. Ezért a fej­lő­dés­hez el­en­ged­he­tet­len, hogy kol­lé­gá­in­kat meg­fe­le­lő­en mo­ti­vál­juk, ösz­tö­nöz­zük, ju­tal­maz­zuk, meg­is­mer­jük, fej­lesszük, új ki­hí­vá­sok elé ál­lít­suk, és ké­pes­sé te­gyük őket ar­ra, hogy össze­tar­tó csa­pat­ként dol­goz­za­nak.

Mi ebben segítünk!

 • Új csapatot épít?
 • Szeretné felrázni régi csapatát?
 • Összetartóbb csapatot szeretne?
 • Szeretné jobban megismerni önmagát és kollégáit?
 • Kíváncsi rá, hogy mire képes a csapata extrém körülmények között?
 • Kiderítené, hogy vajon melyik kolléga hogyan reagál éles, váratlan helyzetekben?
 • Kimozdulnának a munkahelyükről?
 • Felejthetetlen élményeket biztosítana kollégáinak?

Karitatív programok

Kö­zös mun­ka és kö­zös si­ker. A leg­na­gyobb él­ményt nyújt­ja, ha egy csa­pat va­la­mi ma­ra­dan­dót al­kot! A részt­ve­vők egy ar­ra rá­szo­ru­ló in­té­zet te­rü­le­tén együtt dol­goz­nak egy kö­zös, ne­mes cé­lért. Szó­ba jö­het fes­tés, má­zo­lás, ját­szó­tér fel­újí­tás, az adott hely­szín tech­ni­kai esz­kö­ze­i­nek ja­ví­tá­sa, ál­lag­meg­óvá­sa, de akár a kö­zös fő­zés is. Ez­zel a prog­ram­mal nem csu­pán a csa­pa­tot épít­jük, ha­nem a tár­sa­dal­mi fe­le­lős­ség­vál­la­lás je­gyé­ben se­gí­tünk is.

Előkészületek: Ez a program (az igények és a lehetséges időráfordítás alapján) akár több is lehet, mint egy egyszeri közös, jótékonysági alkalom. Akár 6 hónapon keresztül, folyamatos, közös aktivitással is megvalósíthatjuk. A közös előkészítés szakaszában a csapat folyamatos kommunikációban van, így a tréning hatása is maradandóbb. A csapat új kihívás elé néz! Karitatív program, ahol akár gyerekek, akár idősek, akár állatok, vagy szociális intézmények kerülhetnek fókuszba. A résztvevőkből választott vezetői csapat saját döntése alapján választ helyszínt, szállást, kihívást. A folyamat menedzselése és lebonyolítása, a többi résztvevő bevonása, valamint a kivitelezés is, mind közös feladatuk.

A csapat előtt álló kihívások:

 1. Ötleteik ismertetése
 2. Lehetséges helyszín kiválasztása
 3. Terepbejárás – igények felmérése
 4. Szálláskeresés
 5. Projektvezetői prezentációk
 6. Kiválasztás
 7. Szerződéskötés
 8. Kapcsolattartás
 9. Az elvégzendő munka felmérése
 10. Anyag és eszköz felkutatás, kalkuláció
 11. Szervezés (sajtó, szállás, terem, étkezés, stb.)
 12. Anyag és eszköz beszerzés
 13. Szállítás
 14. Kivitelezés

A folyamat során trénereink segítséget nyújtanak a csapatnak, saját tapasztalatokat osztanak meg és támogatnak. A trénerek tevékenységei a folyamatban:

 • Folyamatos rendelkezésre állás (e-mail, telefon)
 • Jelenlét a megadott napokon és a tréningen
 • Támogatás a folyamat szervezése során
 • Ötletek átbeszélése
 • Feladatok kiosztása
 • Határidők betartatása
 • Emlékeztetők küldése
 • Tréning megtartása

Az eredmény: csillogó szemek, felújított eszközök, összetartó csapat

Ahol jól jön a segítség:

Gyermekotthonok: Az itt élő gyerekek számára minden apró gesztus fontosabb, mint ahogy azt gondolnánk. Az igazi és mély szeretetet nélkülöző gyermekek nagy örömmel fogadják a lelkes felnőtteket, és minden segítségüket.

Fogyatékos gyermekek: Talán a legnehezebb, de egyben a legnagyobb tett, ha egy csapat itt szeretne segíteni. A gyerekek hálája és öröme felejthetetlen élményt nyújt, miközben megszépül a környezetük.

Idősek otthona: Az idős emberek segítése nemes tett. Az otthonok lakói minden kis kedvességnek örülnek.

Óvodák, iskolák: Azoknak az intézményeknek, amik kikerülnek a nagyvárosi forgatagból, sokkal nehezebb a fennmaradás. A sok kéz munkája és az energia, amit egy csapat adni tud, sokáig elkíséri a gyerekeket.

Kórházak: Amikor valaki betegséggel küzd, és el kell hagynia otthonát, megszokott környezetét azért, hogy kórházi kezelésben részesüljön, akkor ez nem csupán a szervezetét, de a lelkét is megviseli. Segíthetjük a kórházba kényszerülő társainkat azzal, hogy együtt otthonosabbá tesszük környezetüket.

Állatmenhelyek: Sajnos nem csupán embertársainknak van szüksége segítségre, hanem az elhagyott állatoknak is. Egy állatmenhelyen minden segítség jól jön, egy csapat képes akár egy nap alatt is csodát tenni egy ilyen területen.

A tényleges programmenet kialakításához és a pontos intézmény kijelöléséhez további egyeztetés szükséges.

Minden fent említett helyszínen egy játékos előadás, egy közösen összeállított és előadott szórakoztató műsor is lelkes közönségre talál.

Tekintse meg további tematikus programjainkat is!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

A túrák nehézségi jelölések értelmezése:

 • *

  Nagyon könnyű
  program:

  Ez le­het egy ve­tél­ke­dő vagy egy ki­adós vá­ros­né­zés is, de akár egy rö­vid, könnyű ki­rán­du­lás va­la­mi­lyen ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló­hoz. Az út­vo­nal még esős idő­ben is na­gyon jól jár­ha­tó, bár­ki könnye­dén tel­je­sít­he­ti.

 • **

  Könnyű program:

  Kel­le­me­sen el­fá­rad min­den­ki. Egész­sé­ges em­be­rek tel­je­sí­te­ni tud­ják min­den ne­héz­ség nél­kül. Gye­re­kek és idő­sek egy­aránt jól érez­he­tik ma­gu­kat eze­ken a prog­ra­mo­kon.

 • ***

  Közepes program:

  Ezek­re a prog­ra­mok­ra kis há­ti­zsák­kal in­dul min­den­ki. A há­ti­zsá­kok­ban ele­gen­dő éle­lem és víz fog­lal he­lyet a szük­sé­ges eső és hi­deg el­le­ni vé­dő­ru­hák mel­lett.

  Min­den át­la­go­san spor­tos részt­ve­vő tel­je­sít­he­ti. Aki egész­sé­ges, de nem mo­zog vagy spor­tol rend­sze­re­sen, an­nak a fá­radt­ság­ér­ze­te na­gyobb lesz a prog­ram után.

 • ****

  Kihívást jelentő program:

  Ak­tív vagy spor­tos prog­ram, ahol a részt­ve­vők el­fá­rad­nak, de a pi­he­nők kel­lő re­ge­ne­rá­ló­dá­si időt en­ged­nek min­den­ki­nek.

 • *****

  Nehéz program:

  Az él­mény az ad­re­na­lin ked­ve­lők­nek ma­xi­má­lis prog­ram! A kö­rül­mé­nyek szél­ső­sé­ge­sek le­het­nek, az adott tú­ra stí­lu­sá­ban meg­fe­le­lő ta­pasz­ta­lat szük­sé­ges.

Kapcsolattartók:

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014