Fedezze fel az Apave új szolgáltatásait!

ÚJ! Csapatépítés és élménytúrák

Egy vál­la­lat egyik leg­na­gyobb ér­té­ke a hu­mán­erő­for­rás. Ezért a fej­lő­dés­hez el­en­ged­he­tet­len, hogy kol­lé­gá­in­kat meg­fe­le­lő­en mo­ti­vál­juk, ösz­tö­nöz­zük, ju­tal­maz­zuk, meg­is­mer­jük, fej­lesszük, új ki­hí­vá­sok elé ál­lít­suk, és ké­pes­sé te­gyük őket ar­ra, hogy össze­tar­tó csa­pat­ként dol­goz­za­nak.

Mi ebben segítünk!

 • Új csapatot épít?
 • Szeretné felrázni régi csapatát?
 • Összetartóbb csapatot szeretne?
 • Szeretné jobban megismerni önmagát és kollégáit?
 • Kíváncsi rá, hogy mire képes a csapata extrém körülmények között?
 • Kiderítené, hogy vajon melyik kolléga hogyan reagál éles, váratlan helyzetekben?
 • Kimozdulnának a munkahelyükről?
 • Felejthetetlen élményeket biztosítana kollégáinak?

Tátra túra és rafting

A prog­ram so­rán 2 éj­sza­kát töl­tünk a vi­lág leg­ki­sebb te­rü­le­tű ma­gas­hegy­sé­gé­ben, mi­köz­ben be­me­le­gí­tő tú­rát te­szünk, raft­in­go­lunk, majd tisz­te­let­tel meg­hó­dít­juk a he­gyet.

 • Kategória:Élmény
 • Besorolás:Szezon
 • Helyszín:Magas Tátra (SK)
 • Időtartam:2-3 nap
 • Korcsoport:18-60 év
 • Ajánlott létszám:3-25 fő
 • Ajánlott időszak:05-10. hó, rafting esetén: 05-06. hó
 • Fizikai igénybevétel:*** / *****
 • Szállás (opcionális):panzió v. szálloda
 • Ellátás (opcionális):félpanzió v. teljes ellátás

Mi is az a rafting?

Vadvízi evezés 4-10 fős gumihajókban (raftokban), melyek mindegyikét szakképzett túravezetőink kormányozzák. A kaland során nem csupán a víz sodrására, de egymásra is vagyunk utalva, hiszen a hajó irányításához összehangolt csapatmunkára van szükség. A rafting az egyik legkedveltebb vadvízi sport, hiszen gyakorlatilag iskolás kortól bárki művelheti. Remek program a csapatépítésre nem csupán azoknak, akik már jártasak ebben, hanem azoknak is, akik először szeretnék átélni a vadvízi evezés élményét és összekovácsoló erejét.

1. nap:

Első nap délelőtt meglátogatjuk a helyi „rafting pályát”, és 18 km-es hullámlovaglásba kezdünk a Tátra tövében. Délután feltúrázunk a menedékházhoz, ahol az estét és az éjszakát töltjük majd (Téry Ödön menedékház – 2015 m), valamint a jól megérdemelt vacsora után puha ágyakban hajtjuk álomra fejünket.

2. nap:

Második nap reggel korai ébredést és reggelit követően átkelünk a Vörös-Torony hágón (2.341m). Láncokkal biztosított útvonalon érkezünk fel, majd ereszkedünk le a Rabló házba, ahol a lefele vezető út előtt ebédelünk meg. Az út során játékos feladatokat, térképes tájékozódást illesztünk a programba.

Fontos!

A rafting megvalósítása függ a vízállástól! Június elején a folyó még használható sporttevékenységre, de amennyiben a vízállás kicsi, lehetőségünk van egy közelben található, épített rafting pályán kipróbálni tudásunkat.

A 2 nap során az idő változékony lehet, könnyen előfordulhat záporeső, csapadék, ezért fontos a megfelelő felszerelés. Alkalmas cipő lehet a vibram talpú bakancs, vagy egy bokát jól tartó, vastag talpú és magas szárú cipő. A felső ruházat legyen réteges, lehessen fel és levenni ruhadarabokat (felfelé és lefelé más lesz a hőérzetünk). Legyen nálunk vízálló kabát, meleg pulóver, vékony felső, esetleg aláöltözet!

Elengedhetetlen a hátizsák, amiben 2 napi ruhaigény elfér. A túra során fontos hogy mindenkinél legyen valamennyi ennivaló (csokoládé, szőlőcukor) és innivaló is (víz), valamint napszemüveg és naptej.

Tekintse meg további tematikus programjainkat is!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

Kérjen ajánlatot!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat, vagy kér­jen aján­la­tot on­line űr­la­punk ki­töl­té­sé­vel!

A túrák nehézségi jelölések értelmezése:

 • *

  Nagyon könnyű
  program:

  Ez le­het egy ve­tél­ke­dő vagy egy ki­adós vá­ros­né­zés is, de akár egy rö­vid, könnyű ki­rán­du­lás va­la­mi­lyen ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló­hoz. Az út­vo­nal még esős idő­ben is na­gyon jól jár­ha­tó, bár­ki könnye­dén tel­je­sít­he­ti.

 • **

  Könnyű program:

  Kel­le­me­sen el­fá­rad min­den­ki. Egész­sé­ges em­be­rek tel­je­sí­te­ni tud­ják min­den ne­héz­ség nél­kül. Gye­re­kek és idő­sek egy­aránt jól érez­he­tik ma­gu­kat eze­ken a prog­ra­mo­kon.

 • ***

  Közepes program:

  Ezek­re a prog­ra­mok­ra kis há­ti­zsák­kal in­dul min­den­ki. A há­ti­zsá­kok­ban ele­gen­dő éle­lem és víz fog­lal he­lyet a szük­sé­ges eső és hi­deg el­le­ni vé­dő­ru­hák mel­lett.

  Min­den át­la­go­san spor­tos részt­ve­vő tel­je­sít­he­ti. Aki egész­sé­ges, de nem mo­zog vagy spor­tol rend­sze­re­sen, an­nak a fá­radt­ság­ér­ze­te na­gyobb lesz a prog­ram után.

 • ****

  Kihívást jelentő program:

  Ak­tív vagy spor­tos prog­ram, ahol a részt­ve­vők el­fá­rad­nak, de a pi­he­nők kel­lő re­ge­ne­rá­ló­dá­si időt en­ged­nek min­den­ki­nek.

 • *****

  Nehéz program:

  Az él­mény az ad­re­na­lin ked­ve­lők­nek ma­xi­má­lis prog­ram! A kö­rül­mé­nyek szél­ső­sé­ge­sek le­het­nek, az adott tú­ra stí­lu­sá­ban meg­fe­le­lő ta­pasz­ta­lat szük­sé­ges.

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652