Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

OKJ változás!

2019. utolsó negyedévében megjelent, és rövidesen hatályba lép az új Szakmajegyzék (régi OKJ), ami lényegesen kevesebb szakképesítést tartalmaz. Ezeket néhány kivételtől eltekintve, a jövőben kizárólag iskolarendszerben lehet majd megtanulni. A „régi OKJ-ban” megtalálható szakmák közül még idén december 31-ig van lehetőség képzést indítani és ezekbe bekapcsolódni. Amennyiben valamely általunk kínált szakmát szeretné a „régi OKJ-s rendszer” szerint elsajátítani, úgy minél előbb jelentkezzen a meghirdetett szakmai képzésünkre, hogy még a „jelenlegi felnőttképzési rendszerben” tanulhasson!

Tovább a képzés leírásához!

Egészségügyi és szociális képzések

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A014

Azonosító: 54 725 02

A képzés leírása:

Az audiológiai asszisztens és hallásakusztikus a fülészeti betegségek diagnosztikájában segíti a fül-orrgégész orvost. Szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat végez. Elvégzi az életkorhoz illetve bizonyos foglalkozásokhoz, tevékenységekhez kötött szűrővizsgálatokat. A halláscsökkent betegek hallókészülékes rehabilitációjában aktívan részt vesz, a hallókészülék illesztését, finomhangolását elvégzi, ezen betegek gondozásában is részt vesz.

Főbb témakörök:

 • 11108–16 – Audiológia
 • 11109–16 – Hallásakusztika
 • 11498–12 – Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 – Foglalkoztatás II.
 • 11500–12 – Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11110–16 – Egészségügyi alapismeretek
 • 11221–16 – Alapápolás
 • 11222–16 – Klinikumi ismeretek

A jelentkezés feltételei:

érettségi vizsga

1. fokú munkaköri alkalmasság (Igazolást a foglalkozás-egészségügyi szakorvostól kell kérni!)

Hepatitis B elleni védőoltás

Fontos tudni:

A szakképesítéssel rendelkező képes az alábbi tevékenységeket önállóan elvégezni:

 • A fül betegségeinek ismeretében megítélni a hallásvizsgálatok elvégzésének lehetőségét
 • Megtervezni és elvégezni az elvégzendő szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat
 • A tisztahang–küszöb vizsgálatot elvégezni, az eredményeit rögzíti és értelmezi
 • A küszöbvizsgálat eredményének függvényében megtervezni a további küszöb feletti és objektív vizsgálatokat az audiológus szakorvossal konzultálva és elvégzni azokat
 • Szubjektív vizsgálatokat (klasszikus hallásvizsgálatok, hangvilla, tisztahang hallásküszöb, beszédaudiometria, recruitment– és kóros hallóideg fáradás vizsgálatok, beszédaudiometria, tinnitometria) és objektív vizsgálatokat (tympanometria, stapedius reflex, otoakusztikus emisszió, BERA, ASSR, MLR, CERA) végezni
 • Gyermekeken az életkornak megfelelő objektív és szubjektív vizsgálatokat végezni
 • Prevenciós feladatokat ellátni
 • Felismerni az audiológiai sürgősségi kórképeket és ezek esetén megfelelő betegirányítást végezni
 • Felmérni a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegelni a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket
 • Tájékoztatást adni a hallásrehabilitáció lehetőségeiről, hallásjavító eszközökről, hallási rendszerekről, tartozékokról, kiegészítőkről
 • Ismerni a hallásjavító műtéti eljárások indikációját, ezek szükségessége esetén megfelelő betegirányítást végezni
 • A vizsgálati eredmények és páciens igényeinek figyelembe vételével az audiológus szakorvossal konzultálva kiválasztani a hallásjavító eszközt, illetve hallási rendszert és összeállítani a hallás rehabilitációs tervet
 • Elvégezni a hallásjavító készülék(ek) programozását a hallási rendszerek szinkronizálását
 • Hallás– és hallásrehabilitációs gondozást végezni
 • A hallásrehabilitációs ismereteit alkalmazva kiszolgálni a hallásjavító eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat
 • Szabad hangteres vizsgálatokat végezni, életminőség vizsgálatot végezni, ezek alapján megítélni a hallásrehabilitáció hatékonyságát
 • Értelmezni az orvosi vény tartalmát, betartja az orvosi utasításokat, szabályos vénykezelési technikát alkalmaz
 • Ismerni és alkalmazni a kereskedelmi jogszabályokat
 • Kereskedelmi tevékenységet végezni (pénzt kezel, számlát készít, készletez, megrendel, nyilvántartást vezet)

A jelentkező kérheti előzetes tudásszintjének felmérést, mely költsége a beszámítandó tananyagelemek ismeretében kerül meghatározásra, ennek eljárásáról kérem érdeklődjön az illetékes munkatársunknál!

A képzés gyakorlati oktatása és vizsgáztatása a SOTE Fül-, orr-, gége Klinikával együtt szervezve zajlik, így a résztvevőnek vállalnia kell a Klinikán kötelezően eltöltött gyakorlati idő letöltését!

A gyakorlati oktatás (a SOTE kötelező óraszámai mellett) egyéni beosztással és szervezéssel is megvalósulhat az alábbi területeken, a képzés időtartama alatt:

 • Audiológia és akusztika gyakorlat
 • Belgyógyászati gyakorlat
 • Sebészeti gyakorlat
 • Traumatológia gyakorlat
 • Csecsemő és gyermekosztályos gyakorlat

A gyakorlatok szervezésében intézményünk is tud segítséget nyújtani, ez esetben viszont a szakmai gyakorlatok Budapesten történnek szerződött partnereinknél, az általuk meghatározott csoport – és idő-beosztásokban, melyek minden esetben az adott egészségügyi létesítmény munkarendjének megfelelően kerülnek meghatározásra! Amennyiben a résztvevő saját maga szervezi a klinikumi gyakorlatokat (Belgyógyászat – Traumatológia – Sebészet – Csecsemő- és gyermekosztály) úgy 40.000,- Ft kedvezményt kap az oktatás díjából!

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.A vizsgák alól felmentés nem kérhető!

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hallássérült beteg szubjektív és objektív audiológiai vizsgálata

és hallássérüléssel rendelkező személy hallás rehabilitációja.

A vizsgafeladat ismertetése feladatleírásban rögzítetten: anamnézis felvétele, az orvos által megadott fültükri kép értelmezése, az elvégzendő szubjektív és objektív vizsgálatok megtervezése

és kivitelezése, a kapott lelet értelmezése, hallás rehabilitációs terv készítése, hallássérült beteg hallásjavító és egyéb hallási rendszerrel történő ellátása, egyéb hallásrehabilitációs lehetőség (műtét, implantáció) ismertetése, hallókészülék illesztése, eredményességet ellenőrző vizsgálat.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, mely a 11108–16 Audiológia, 11109–16 Hallásakusztika, 11110–16 Egészségügyi alapismeretek, 11222–16 Klinikumi ismeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11108–16 Audiológia, 11109–16 Hallásakusztika, követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

A komplex szakmai vizsga alól felmentés nem kérhető!

A vizsgadíjat egy összegben a vizsgára jelentkezéskor kell befizetni!

Europass bizonyítványt a sikeres vizsga után a vizsgaközponttól egyénileg kérhet a vizsgázó!

Képzési programunk munkaidőben az APAVE székházában megtekinthető!

A képzésen való részvétel nem pótolja az otthoni egyéni felkészülést, melyre elektronikusan az APAVE Tudásportálon keresztül biztosítunk segítséget, elektronikus jegyzetek és gyakorló feladatok feltöltésével.

Vélemények a képzésről:
  • Az oktatók rugalmasak, segítőkészek és felkészültek!
  • Amplifon Kft.: „Segítőkészség, rugalmasság, gyors reagálás. Testre szabott, megfelelő képzési struktúra.”
Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 539 000 Ft

Jegyzetköltség:- Az oktatási díj tartalmazza

Vizsgadíj:80 000 Ft

Összesen:619 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 20 x 26 950 Ft és 1 x 80 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652

  telefon: +36 1 413 1293

 • PAPP Tímea

  oktatásszervező

  SCC/VCA tréning és vizsga

  mobil: +36 30 521 2030

  telefon: +36 1 41 31293

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E-000663/2014/A014

OKJ azonosító: 54 725 02 (A fenti kép­zés az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő, vagy­is OKJ-s kép­zés. Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő. Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.)