Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

OKJ változás!

2019. utolsó negyedévében megjelent, és rövidesen hatályba lép az új Szakmajegyzék (régi OKJ), ami lényegesen kevesebb szakképesítést tartalmaz. Ezeket néhány kivételtől eltekintve, a jövőben kizárólag iskolarendszerben lehet majd megtanulni. A „régi OKJ-ban” megtalálható szakmák közül még idén december 31-ig van lehetőség képzést indítani és ezekbe bekapcsolódni. Amennyiben valamely általunk kínált szakmát szeretné a „régi OKJ-s rendszer” szerint elsajátítani, úgy minél előbb jelentkezzen a meghirdetett szakmai képzésünkre, hogy még a „jelenlegi felnőttképzési rendszerben” tanulhasson!

Tovább a képzés leírásához!

Gépészet, villamosság, energetika

CAM (Számítógéppel segített gyártás)

A képzés leírása:

A kép­zést el­ső­sor­ban azok­nak a ta­nul­ni vá­gyók­nak ajánl­juk, akik érdeklődnek a számítógéppel segített megmunkálás iránt és CAD-es ismeretekkel vagy programozási ismeretekkel már rendelkeznek. A kép­zést si­ke­re­sen el­vég­ző hall­ga­tó ön­ál­ló­an tud­ja vé­gez­ni a szá­mí­tó­gé­ppel segített gyártástervezést, tud­ja ke­zel­ni az eh­hez szük­sé­ges szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket (szá­mí­tó­gé­pek és pe­ri­fé­ri­ák). Hasz­nál­ja a kor­sze­rű ter­ve­ző CAM szoft­ve­re­ket. Ké­pes a rá­bí­zott be­ren­de­zé­se­ket a leg­jobb ha­tás­fok­kal, a leg­gaz­da­sá­go­sab­ban üze­mel­tet­ni, az adott mű­sza­ki do­ku­men­tu­mok elő­írá­sa­i­nak meg­fe­le­lő gyár­tá­si prog­ram ké­szí­té­sé­re. Is­me­ri a szak­má­hoz (te­vé­keny­ség­hez) tar­to­zó pre­cí­zi­ós mé­rő­esz­kö­zök és ké­szü­lé­kek szak­sze­rű hasz­ná­la­tát.

Főbb témakörök:

 • CAM alapjai, CAM fogalma
 • CAM programok általános felépítése, jellemző feladatcsoportok, alkatrészmodellek importálása CAD rendszerekből ill. létrehozásuk lehetőségei a CAM programon belül
 • 2-3D-s megmunkálások tervezése CAM programmal
 • CAD-ben létrehozott 2D-s rajz importálása CAM-be, a megmunkálások végrehajtása
 • Kontúrmarás, nyitott zsebmarás, zsebmarás (szigetekkel), él letörés, központfúrás, fúrás, menetfúrás, stb. szerszámpályáinak előállítása, szimulációval ellenőrzés
 • 2,5D-s alkatrészek megmunkálása különböző marási stratégiák alkalmazásával. (zig-zag, spirál, high-speed, stb.)
 • Kontúrra állás és leállás lehetőségei
 • Technológiai paraméterek beállítása, szerszámok paramétereinek megadása.
 • Maradékanyag eltávolítás
 • 2+2D-s alkatrészek megmunkálása
 • Indexálás fogalma, a koordináta rendszerek elfordulásából adódó problémák
 • A munkadarab nullpontjának meghatározása az elfordult koordináta rendszerekben
 • 3D-s alkatrészek megmunkálása
 • Szerszámpályák lehatárolása 2D síkgörbék ill. 3D-s felületek megadásával
 • 3+2D ill. 4-5D megmunkálások jellegzetességei
 • A szimultán 4-5 tengelyes mozgások interpolálásának kérdései
 • Ütközések elkerülésére, felismerésére alkalmazható eszközök. Többtengelyes nagyolás és simítás
 • Vonalfelületek megmunkálása a szerszám palástjával
 • A szerszám és a felület normális adott szögben tartásának vezérlése
 • Összetett geometriájú alkatrész szerszámpályáinak előállítása CAM programmal

A jelentkezés feltételei:

Minimum befejezett 10. osztály, CAD alapismeretek / vagy CNC programozási alapismeretek

nem szükséges

alapvető számítógépes ismeretek

Fontos tudni:

Az APAVE Magyarország Kft-nél végzett résztvevőknek 10%-os kedvezményt biztosítunk!

Az APAVE Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az APAVE Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma (minimum 8 jelentkező) nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

A tanfolyam a gyakorlati képzést tartalmazza, a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni. Az előadások és a gyakorlati foglalkozások kötelezően beadandó feladatokkal egészülnek ki, mely Moodle keretrendszerünk használatával valósul meg. Itt számos a tanulást segítő anyag érhető el / tölthető le.

Azon jelentkezőink részére, akik nem rendelkeznek műszaki rajz ismeretekkel, lehetőséget biztosítunk, hogy Tudásportálunkon 12.000,- Ft + ÁFA díjért A műszaki rajz olvasás és értelmezés kurzust kedvezményesen elsajátíthassák.

A képzés részvételi díját ÁFA terheli! A feltüntetett képzési díj az ÁFA-t még NEM tartalmazza!

Sikeres vizsga esetén résztvevőink angol és magyar nyelvű tanúsítványt kapnak (a képzés NEM OKJ-s)!

Használt szoftverek:

Szé­kes­fe­hér­vár:

MasterCAM (CAM)

Győr:

EdgeCam (CAM)

Deb­re­cen:

AutoDesk / Inventor (CAD / CAM)

Sze­ged:

SolidEdge (CAD); EdgeCam (CAM)

Eger:

SolidEdge (CAD); EdgeCam (CAM)

Vélemények a képzésről:
  A képzésben résztvevő előadók, gyakorló szakemberek és egyúttal kiváló pedagógusok.
Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 69 000 Ft

Jegyzetköltség:- Elektronikus jegyzet biztosítása

Vizsgadíj:- Az oktatási díj tartalmazza.

Összesen:69 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 2 x 39 500 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Város
  Kihelyezett
  Cím
  Megrendelő telephelyén
  Időpont és ütemezés
  Megrendelő igénye szerint
 • 3
  Város
  Eger
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2020. április 18. (szombat) , 3 nap, szombat 9:00-14:00
 • 4
  Város
  Győr
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2020. június 13. (szombat) , 5 nap, szombat 9:00-14:00
 • 5
  Város
  Székesfehérvár
  Cím
  8000 Székesfehérvár, Budai út 272. (CNC Gravír Kft.)
  Időpont és ütemezés
  2020. május 23. (szombat) , 7 nap, szombat 9:00-14:00
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint
3
Eger
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2020. április 18. (szombat) , 3 nap, szombat 9:00-14:00
4
Győr
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2020. június 13. (szombat) , 5 nap, szombat 9:00-14:00
5
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Budai út 272. (CNC Gravír Kft.)
2020. május 23. (szombat) , 7 nap, szombat 9:00-14:00

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652

  telefon: +36 1 413 1293

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443

  telefon: +36 1 413 1294