Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Gépészet, villamosság, energetika

Emelőgép-ügyintéző

Nyilvántartásba vételi szám: E000663/2014/A004

Azonosító: 52 582 01

A képzés leírása:

Az Emelőgép-ügyintéző képzés célja olyan szakember képzése, aki a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik az üzemeltető tevékenységi területén működő emelőgépek körében az üzemeltető munkáltató által ráruházott üzemeltetői feladatok végrehajtásában. Elősegíti a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó munkabalesetek, vagy személyi sérüléssel nem, csak anyagi kárral járó kvázibalesetek és termeléskiesések költségnövelő hatásának csökkentését. Gondoskodik, hogy az emelőgépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, a nemzeti szabványokban és az emelőgép dokumentációban, illetve az üzemeltető belső szabályzatában előírtak a megbízatása területén maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, külső szakértőkkel, karbantartókkal stb. annak érdekében, hogy az emelőgépekkel végzett tevékenységgel összefüggő kockázatok minimális szintet érjenek el;
 • közreműködni az üzemeltető munkáltató munkavédelmi feladatainak megvalósításában;
 • gondoskodni az emelőgép üzembe helyezésének megszervezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégeztetéséről;
 • nyilvántartani és megőrizni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz minden okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig, különösen;
 • az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,
 • a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit, szerelői nyilatkozatot;
 • naprakészen vezetni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni;
 • biztosítani, hogy az emelőgép a gépdirektíva [16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet] szerinti használati utasítása – az emelőgép kiselejtezéséig – az üzemeltető rendelkezésére álljon, valamint biztosítja, hogy az emelőgép rendeltetésszerű használatának leírása az emelőgép kezelő számára biztosítva legyen;
 • gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;
 • ütemezni és ellenőrizni az emelőgépek, teher függesztékek időszakos vizsgálatait, illetve ellenőrzi az időszakos vizsgálatok eredményét és azoknak ismeretében megszervezi a szükséges javításokat, adott esetben intézkedik az emelőgép üzemének felfüggesztéséről. Az időszakos vizsgálatokhoz, valamint a javítások idejére megszervezi az emelőgép üzemeltetésének felfüggesztését;
 • intézkedni arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;
 • az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, és megszervezni e feljegyzések megőrzését.
 • a rendelet által megszabott időszakos vizsgálatokat elvégezni/elvégeztetni és arról vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, illetve a mások által készített jegyzőkönyveket értékelni;
 • az időszakos vizsgálatokról készített jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok felszámolására az üzemeltető felé intézkedési javaslattal élni;
 • a hatáskörébe utalt emelőgépekkel összefüggő feladatok megoldására javaslatokat, szerződéstervezeteket készíteni;
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét.
Főbb témakörök:

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

Magasban végzett szerelések

Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek

Emelőgépek üzemviteli sajátossága

Emelőgép-ügyintézői feladatok

A jelentkezés feltételei:

érettségi vizsga

Szükséges, mégpedig 1. fokú munkaköri alkalmasság, melyet SZAKELLÁTÓHELY foglalkozás-egészségügyi szakorvosától kell beszerezni! A kitöltendő igazolás oldalunkról letölthető!

Fontos tudni:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Gyakorlati vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Munkafolyamat körülményeinek vizsgálata
 • A vizsgafeladat ismertetése:
 • Feladatleírásban rögzített, munkahelyzettel és adatokkal meghatározott munkavégzés tárgyi, személyi és
 • szervezési feltételei megfelelőségének vizsgálata, megállapítások rögzítése és intézkedési javaslatok
 • összeállítása online jogszabályi és szabvány rendszerek használatával.
 • A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi követelmények
 • A vizsgafeladat ismertetése:
 • A feladatlapon – feleletválasztós (60%) és kifejtős (40%) kérdésekre válaszolva –meghatározott munkahelyre,
 • munkafolyamatra vonatkozóan a munkáltató biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével
 • kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása
 • A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételei
 • A vizsgafeladat ismertetése:
 • A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
 • szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
 • A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A komplex vizsga alól felmentés NEM kérhető!

Az Apave Magyarország Kft-nél végzett résztvevőknek 10%-os kedvezményt biztosítunk!

Az Apave Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az Apave Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik.Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

Sikeres vizsga után Europass kérhető a vizsgaszervező intézménytől!

A vizsgadíjat egy összegben a vizsgára jelentkezéskor kell befizetni!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek 10% kedvezmény Vincotte Akadémiánál végzettek számára

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 97 500 Ft

Jegyzetköltség:5 000 Ft

Vizsgadíj:50 000 Ft

Összesen:152 500 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 3 x 32 500 Ft és 1 x 55 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Város
  Kecskemét
  Cím
  6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
  Időpont és ütemezés
  2019. május 24. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
Város Cím Időpont és ütemezés
1
Kecskemét
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
2019. május 24. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Város
  Kihelyezett
  Cím
  Megrendelő telephelyén
  Időpont és ütemezés
  Megrendelő igénye szerint
 • 3
  Város
  Budapest
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  Időpont és ütemezés
  2019. április 26. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
 • 4
  Város
  Győr
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2019. május 24. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint
3
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
2019. április 26. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00
4
Győr
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2019. május 24. (péntek) , 3 hónap, péntek 15:00-20:00

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

  telefon: +36 1 413 1293

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443

  telefon: +36 1 413 1294

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E000663/2014/A004

OKJ azonosító: 52 582 01 (A fenti kép­zés az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő, vagy­is OKJ-s kép­zés. Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő. Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.)