Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Gépészet, villamosság, energetika

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (emelőgépkezelő (kivéve targonca))

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A005

Azonosító: 32 582 02

A képzés leírása:

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (emelőgépkezelő (kivéve targonca)) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se, mely után kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő önjáró emelőberendezésekre.

Alább egy kisfilm, amely bemutatja a szakma sajátosságait: Hivatkozás megnyitása

Főbb témakörök:

 • Mo­tor­tan
 • Anyag­is­me­ret
 • Elekt­ro­tech­ni­kai ala­pok
 • Hid­ra­u­li­ka, pne­u­ma­ti­kai alap­is­me­re­tek
 • Mun­ka-, bal­eset-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi is­me­re­tek
 • Elsőse­gély nyúj­tá­si is­me­re­tek
 • Mun­ka­gép üze­mel­te­té­si ala­pok, tech­no­ló­gi­ák
 • Mun­ka­vég­zés sza­bá­lyai
 • Gép­ele­mek
 • Ter­hek moz­ga­tá­si fel­té­te­le­i­nek is­me­re­te
 • Mun­ka­sze­re­lé­kek
 • Egyez­mé­nyes irá­nyí­tá­si- és jel­rend­szer
 • Emelőgép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Anyag­moz­ga­tás, köz­le­ke­dés sza­bá­lyai a mun­ka­te­rü­le­ten
 • Ter­hek, egy­ség­ra­ko­má­nyok moz­ga­tá­sá­nak is­me­re­te
 • Jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
 • Emelés és rakodástechnológia
 • A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
 • Emelőgép-napló vezetése
 • Veszélyes anyagok
 • Tűzveszélyes anyagok
 • Hulladék és veszélyes anyag kezelése
 • Emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
 • Teherkötözés szabályai
 • Teheremelés biztonsági előírásai
 • Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
 • Adott emelőgép szerkezettana

A jelentkezés feltételei:

8. évfolyam elvégzése

1. fokú munkaköri alkalmasság

a 18. életév betöltése

Fontos tudni:

A képzés engedélyszáma: E-000663/2014/A005

- A tan­fo­lyam gya­kor­la­ti kép­zést tar­tal­maz­za.

- FONTOS: orvosi alkamassági vizsgálatot kizárólag foglalkozás- egészségügyi szakellátó hely orvosa igazolhat!

- Gyakorlati igazolás esetén 20% kedvezmény az oktatási díjból!

(A 35/2016 (VIII.31) NFM rendelet lehetővé teszi a szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás (gyakorlatot igazoló lap melléklet) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28- 46 órában, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott tanfolyami idő (60-90 óra) arányában.)

- A mód­szer­tan ki­ala­kí­tá­sá­nál fi­gye­lem­be vet­tük, hogy részt­ve­vő­ink je­len­tős ré­sze mun­ka mel­lett sze­ret­né ezt a vég­zett­sé­get meg­sze­rez­ni, ezért az oktatások hétvégén zajlanak, magánszemélyek részére kamatmentes részletfizetési lehetsőséggel!

- Az új jog­sza­bá­lyok alap­ján a kü­lön­bö­ze­ti vizs­gát most ha­tó­sá­gi vizs­gá­nak ne­ve­zik és a Nem­ze­ti Köz­le­ke­dé­si Ha­tó­ság (NKH) bo­nyo­lít­ja, a 40/2009. (Vlll. 31.) KHEM ren­de­let alap­ján és az új jo­go­sít­vá­nyo­kat is ők ál­lít­ják ki.

- A ha­tó­sá­gi vizs­ga, az OKJ-s bi­zo­nyít­vány bir­to­ká­ban csak gya­kor­la­ti vizs­gát (gép­ke­ze­lést) je­lent!

Külön hatósági vizsga kell az alábbi gépcsoportok esetén:

1.1.1. Gépjármû emelõ-hátfalak (4213)

1.1.2. Mobil szerelõ állvány (4221)

1.1.3. Mobil szerelõ kosár (4223)

1.1.4. Hidraulikus szerelõkosaras gépjármû (4224)

1.1.5. Konténer emelõ (4374)

1.1.6. Autódaru (4411)

1.1.7. Lánctalpas daru (4431)

1.1.8. Jármûre szerelt daru (4451)

Az egyes szakképesítés-elágazásokban megszerzett szakképesítés a szakképesítés-elágazás megnevezésének megfelelõ gépek kezelésére nyújt államilag elismert képesítést.

A ha­tó­sá­gi vizs­ga, az OKJ-s bi­zo­nyít­vány bir­to­ká­ban csak gya­kor­la­ti vizs­gát (gép­ke­ze­lést) je­lent!

A hatósági vizsgáról (gépkezelő jogosítvány) itt tájékozódhat:

Köz­úti köz­le­ke­dé­si ága­zat­ban hasz­nált ön­já­ró eme­lő- és ra­ko­dó­gé­pek ke­ze­lő­i­nek ha­tó­sá­gi vizs­gá­ra fel­ké­szí­tő kép­zé­se

Vélemények a képzésről:
  Kiváló oktatók, remek csapat!
 • Korrekt, gyors szervezés, jó jegyzetek, profi gépek!
 • Remek csapat, köszönöm a felkészítést és a jó légkörű vizsgát.
Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

-20% Amennyiben rendelkezik gyakorlati igazolással, úgy a képzési díjból 20% kedvezményt biztosítunk. A kedvezményes ár csak gyakorlati igazolással rendelkezők számára érvényes!

Kedvezményes oktatási díj: 31 200 Ft (39 000 Ft helyett)

Jegyzetköltség:4 000 Ft

Vizsgadíj:39 000 Ft

Összesen:74 200 Ft

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Város
  Eger
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2019. április 6. (szombat) , 2 hónap, szombat 9:00-14:00
Város Cím Időpont és ütemezés
1
Eger
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2019. április 6. (szombat) , 2 hónap, szombat 9:00-14:00

További képzés helyszínek és időpontok:

Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • HAJDU Ferenc

  oktatási főmunkatárs

  mobil: +36 30 377 0257

  telefon: +36 1 413 1293

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E-000663/2014/A005

OKJ azonosító: 32 582 02 (A fenti kép­zés az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő, vagy­is OKJ-s kép­zés. Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő. Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.)