Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

OKJ változás!

2019. utolsó negyedévében megjelent, és rövidesen hatályba lép az új Szakmajegyzék (régi OKJ), ami lényegesen kevesebb szakképesítést tartalmaz. Ezeket néhány kivételtől eltekintve, a jövőben kizárólag iskolarendszerben lehet majd megtanulni. A „régi OKJ-ban” megtalálható szakmák közül még idén december 31-ig van lehetőség képzést indítani és ezekbe bekapcsolódni. Amennyiben valamely általunk kínált szakmát szeretné a „régi OKJ-s rendszer” szerint elsajátítani, úgy minél előbb jelentkezzen a meghirdetett szakmai képzésünkre, hogy még a „jelenlegi felnőttképzési rendszerben” tanulhasson!

Tovább a képzés leírásához!

Gépészet, villamosság, energetika

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A006

Azonosító: 32 582 02

A képzés leírása:

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se.

Az OKJ-s bizonyítvány megszerzését követően, kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő a jogosítvány megszerzése céljából, önjáró emelőberendezésekre.

Alább egy kisfilm, amely bemutatja a szakma sajátosságait:

Hivatkozás megnyitása

Főbb témakörök:

 • Mo­tor­tan
 • Anyag­is­me­ret
 • Elekt­ro­tech­ni­kai ala­pok
 • Hid­ra­u­li­ka, pne­u­ma­ti­kai alap­is­me­re­tek
 • Mun­ka-, bal­eset-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi is­me­re­tek
 • Elsőse­gély nyúj­tá­si is­me­re­tek
 • Mun­ka­gép üze­mel­te­té­si ala­pok, tech­no­ló­gi­ák
 • Mun­ka­vég­zés sza­bá­lyai
 • Gép­ele­mek
 • Ter­hek moz­ga­tá­si fel­té­te­le­i­nek is­me­re­te
 • Mun­ka­sze­re­lé­kek
 • Egyez­mé­nyes irá­nyí­tá­si- és jel­rend­szer
 • Emelőgép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Anyag­moz­ga­tás, köz­le­ke­dés sza­bá­lyai a mun­ka­te­rü­le­ten
 • Ter­hek, egy­ség­ra­ko­má­nyok moz­ga­tá­sá­nak is­me­re­te
 • Jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
 • Emelés és rakodástechnológia
 • A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
 • Emelőgép-napló vezetése
 • Veszélyes anyagok
 • Tűzveszélyes anyagok
 • Hulladék és veszélyes anyag kezelése
 • Emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
 • Teherkötözés szabályai
 • Teheremelés biztonsági előírásai
 • Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
 • Adott emelőgép szerkezettana

A jelentkezés feltételei:

8. évfolyam elvégzése

1. fokú munkaköri alkalmasság

a 18. életév betöltése

Fontos tudni:

A képzés engedélyszáma: E-000663/2014/A006

- A tan­fo­lyam gya­kor­la­ti kép­zést tar­tal­maz­za.

- FONTOS: orvosi alkamassági vizsgálatot kizárólag foglalkozás- egészségügyi szakellátó hely orvosa igazolhat!

-Gyakorlati igazolás esetén 20% kedvezmény az oktatási díjból!

(A 35/2016 (VIII.31) NFM rendelet lehetővé teszi a szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás (gyakorlatot igazoló lap melléklet) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28- 46 órában, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott tanfolyami idő (60-90 óra) arányában.)

- A mód­szer­tan ki­ala­kí­tá­sá­nál fi­gye­lem­be vet­tük, hogy részt­ve­vő­ink je­len­tős ré­sze mun­ka mel­lett sze­ret­né ezt a vég­zett­sé­get meg­sze­rez­ni, ezért az oktatások hétvégén zajlanak, magánszemélyek részére kamatmentes részletfizetési lehetsőséggel!

- Az új jog­sza­bá­lyok alap­ján a kü­lön­bö­ze­ti vizs­gát most ha­tó­sá­gi vizs­gá­nak ne­ve­zik és a Nem­ze­ti Köz­le­ke­dé­si Ha­tó­ság (NKH) bo­nyo­lít­ja, a 40/2009. (Vlll. 31.) KHEM ren­de­let alap­ján és az új jo­go­sít­vá­nyo­kat is ők ál­lít­ják ki.

- A ha­tó­sá­gi vizs­ga, az OKJ-s bi­zo­nyít­vány bir­to­ká­ban csak gya­kor­la­ti vizs­gát (gép­ke­ze­lést) je­lent!

Külön hatósági vizsga kell az alábbi gépcsoportok esetén:

 • 3324 Vezetőüléses targoncák
 • 3313 Vezetőállásos targoncák
 • 3312 Gyalogkíséretű targoncák

Az egyes szakképesítés-elágazásokban megszerzett szakképesítés a szakképesítés-elágazás megnevezésének megfelelõ gépek kezelésére nyújt államilag elismert képesítést.

A ha­tó­sá­gi vizs­ga, az OKJ-s bi­zo­nyít­vány bir­to­ká­ban csak gya­kor­la­ti vizs­gát (gép­ke­ze­lést) je­lent!

A hatósági vizsgáról (gépkezelő jogosítvány) itt tájékozódhat:

Köz­úti köz­le­ke­dé­si ága­zat­ban hasz­nált ön­já­ró eme­lő- és ra­ko­dó­gé­pek ke­ze­lő­i­nek ha­tó­sá­gi vizs­gá­ra fel­ké­szí­tő kép­zé­se

Vélemények a képzésről:
  Kiváló oktatók, remek csapat! Korrekt , gyors szervezés, jó jegyzetek, profi gépek! Remek csapat, köszönöm a felkészítést és a jó légkörű vizsgát.
Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

-20% Amennyiben rendelkezik gyakorlati igazolással, úgy a képzési díjból 20% kedvezményt biztosítunk. A kedvezményes ár csak gyakorlati igazolással rendelkezők számára érvényes!

Kedvezményes oktatási díj: 31 200 Ft (39 000 Ft helyett)

Jegyzetköltség:4 500 Ft

Vizsgadíj:39 000 Ft

Összesen:74 700 Ft

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
  Időpont és ütemezés
  2020. október 3. (szombat) , 2 hónap, szombat
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Miskolc
Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
2020. október 3. (szombat) , 2 hónap, szombat

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Helyszín
  Kihelyezett
  Cím
  Megrendelő telephelyén
  Időpont és ütemezés
  Megrendelő igénye szerint
 • 3
  Helyszín
  Pécs
  Cím
  Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
  Időpont és ütemezés
  2020. december 5. (szombat) , 2 hónap, szombat
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint
3
Pécs
Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
2020. december 5. (szombat) , 2 hónap, szombat

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Fontos változás!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • HORVÁTH Lajos

  oktatási főmunkatárs

  mobil: +36 30 377 0257

 • SOLTIS Őszike

  oktatásszervező

  mobil: +36 30 337 6627

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E-000663/2014/A006

OKJ azonosító: 32 582 02 (A fenti kép­zés az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő, vagy­is OKJ-s kép­zés. Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő. Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.)