Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

OKJ változás!

2019. utolsó negyedévében megjelent, és rövidesen hatályba lép az új Szakmajegyzék (régi OKJ), ami lényegesen kevesebb szakképesítést tartalmaz. Ezeket néhány kivételtől eltekintve, a jövőben kizárólag iskolarendszerben lehet majd megtanulni. A „régi OKJ-ban” megtalálható szakmák közül még idén december 31-ig van lehetőség képzést indítani és ezekbe bekapcsolódni. Amennyiben valamely általunk kínált szakmát szeretné a „régi OKJ-s rendszer” szerint elsajátítani, úgy minél előbb jelentkezzen a meghirdetett szakmai képzésünkre, hogy még a „jelenlegi felnőttképzési rendszerben” tanulhasson!

Tovább a képzés leírásához!

Gépészet, villamosság, energetika

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A006

Azonosító: 32 582 02

A képzés leírása:

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se.

Az OKJ-s bizonyítvány megszerzését követően, kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő a jogosítvány megszerzése céljából, önjáró emelőberendezésekre.

Alább egy kisfilm, amely bemutatja a szakma sajátosságait:

Hivatkozás megnyitása

Főbb témakörök:

 • Mo­tor­tan
 • Anyag­is­me­ret
 • Elekt­ro­tech­ni­kai ala­pok
 • Hid­ra­u­li­ka, pne­u­ma­ti­kai alap­is­me­re­tek
 • Mun­ka-, bal­eset-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi is­me­re­tek
 • Elsőse­gély nyúj­tá­si is­me­re­tek
 • Mun­ka­gép üze­mel­te­té­si ala­pok, tech­no­ló­gi­ák
 • Mun­ka­vég­zés sza­bá­lyai
 • Gép­ele­mek
 • Ter­hek moz­ga­tá­si fel­té­te­le­i­nek is­me­re­te
 • Mun­ka­sze­re­lé­kek
 • Egyez­mé­nyes irá­nyí­tá­si- és jel­rend­szer
 • Emelőgép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Anyag­moz­ga­tás, köz­le­ke­dés sza­bá­lyai a mun­ka­te­rü­le­ten
 • Ter­hek, egy­ség­ra­ko­má­nyok moz­ga­tá­sá­nak is­me­re­te
 • Jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
 • Emelés és rakodástechnológia
 • A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
 • Emelőgép-napló vezetése
 • Veszélyes anyagok
 • Tűzveszélyes anyagok
 • Hulladék és veszélyes anyag kezelése
 • Emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
 • Teherkötözés szabályai
 • Teheremelés biztonsági előírásai
 • Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
 • Adott emelőgép szerkezettana

A jelentkezés feltételei:

8. évfolyam elvégzése

1. fokú munkaköri alkalmasság

a 18. életév betöltése

Fontos tudni:

A képzés engedélyszáma: E-000663/2014/A006

- A tan­fo­lyam gya­kor­la­ti kép­zést tar­tal­maz­za.

- FONTOS: orvosi alkamassági vizsgálatot kizárólag foglalkozás- egészségügyi szakellátó hely orvosa igazolhat!

-Gyakorlati igazolás esetén 20% kedvezmény az oktatási díjból!

(A 35/2016 (VIII.31) NFM rendelet lehetővé teszi a szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás (gyakorlatot igazoló lap melléklet) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28- 46 órában, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott tanfolyami idő (60-90 óra) arányában.)

- A mód­szer­tan ki­ala­kí­tá­sá­nál fi­gye­lem­be vet­tük, hogy részt­ve­vő­ink je­len­tős ré­sze mun­ka mel­lett sze­ret­né ezt a vég­zett­sé­get meg­sze­rez­ni, ezért az oktatások hétvégén zajlanak, magánszemélyek részére kamatmentes részletfizetési lehetsőséggel!

- Az új jog­sza­bá­lyok alap­ján a kü­lön­bö­ze­ti vizs­gát most ha­tó­sá­gi vizs­gá­nak ne­ve­zik és a Nem­ze­ti Köz­le­ke­dé­si Ha­tó­ság (NKH) bo­nyo­lít­ja, a 40/2009. (Vlll. 31.) KHEM ren­de­let alap­ján és az új jo­go­sít­vá­nyo­kat is ők ál­lít­ják ki.

- A ha­tó­sá­gi vizs­ga, az OKJ-s bi­zo­nyít­vány bir­to­ká­ban csak gya­kor­la­ti vizs­gát (gép­ke­ze­lést) je­lent!

Külön hatósági vizsga kell az alábbi gépcsoportok esetén:

 • 3324 Vezetőüléses targoncák
 • 3313 Vezetőállásos targoncák
 • 3312 Gyalogkíséretű targoncák

Az egyes szakképesítés-elágazásokban megszerzett szakképesítés a szakképesítés-elágazás megnevezésének megfelelõ gépek kezelésére nyújt államilag elismert képesítést.

A ha­tó­sá­gi vizs­ga, az OKJ-s bi­zo­nyít­vány bir­to­ká­ban csak gya­kor­la­ti vizs­gát (gép­ke­ze­lést) je­lent!

A hatósági vizsgáról (gépkezelő jogosítvány) itt tájékozódhat:

Köz­úti köz­le­ke­dé­si ága­zat­ban hasz­nált ön­já­ró eme­lő- és ra­ko­dó­gé­pek ke­ze­lő­i­nek ha­tó­sá­gi vizs­gá­ra fel­ké­szí­tő kép­zé­se

Vélemények a képzésről:
  Kiváló oktatók, remek csapat! Korrekt , gyors szervezés, jó jegyzetek, profi gépek! Remek csapat, köszönöm a felkészítést és a jó légkörű vizsgát.
Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

-20% Amennyiben rendelkezik gyakorlati igazolással, úgy a képzési díjból 20% kedvezményt biztosítunk. A kedvezményes ár csak gyakorlati igazolással rendelkezők számára érvényes!

Kedvezményes oktatási díj: 31 200 Ft (39 000 Ft helyett)

Jegyzetköltség:4 500 Ft

Vizsgadíj:39 000 Ft

Összesen:74 700 Ft

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Város
  Miskolc
  Cím
  Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
  Időpont és ütemezés
  2020. március 28. (szombat) , 2 hónap, szombat
 • 3
  Város
  Debrecen
  Cím
  Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
  Időpont és ütemezés
  2020. április 18. (szombat) , 2 hónap, szombat
 • 4
  Város
  Pécs
  Cím
  Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
  Időpont és ütemezés
  2020. április 25. (szombat) , 2 hónap, szombat
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Miskolc
Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
2020. március 28. (szombat) , 2 hónap, szombat
3
Debrecen
Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
2020. április 18. (szombat) , 2 hónap, szombat
4
Pécs
Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
2020. április 25. (szombat) , 2 hónap, szombat

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • HORVÁTH Lajos

  oktatási főmunkatárs

  mobil: +36 30 377 0257

  telefon: +36 1 413 1293

 • DIENES Zsuzsanna

  oktatásszervező

  mobil: +36 30 337 6627

  telefon: +36 1 413 1293

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E-000663/2014/A006

OKJ azonosító: 32 582 02 (A fenti kép­zés az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő, vagy­is OKJ-s kép­zés. Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő. Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.)