Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

OKJ változás!

2019. utolsó negyedévében megjelent, és rövidesen hatályba lép az új Szakmajegyzék (régi OKJ), ami lényegesen kevesebb szakképesítést tartalmaz. Ezeket néhány kivételtől eltekintve, a jövőben kizárólag iskolarendszerben lehet majd megtanulni. A „régi OKJ-ban” megtalálható szakmák közül még idén december 31-ig van lehetőség képzést indítani és ezekbe bekapcsolódni. Amennyiben valamely általunk kínált szakmát szeretné a „régi OKJ-s rendszer” szerint elsajátítani, úgy minél előbb jelentkezzen a meghirdetett szakmai képzésünkre, hogy még a „jelenlegi felnőttképzési rendszerben” tanulhasson!

Tovább a képzés leírásához!

Ügyvitel

Munkavédelmi technikus

Nyilvántartásba vételi szám: E000663/2014/A009

Azonosító: 52 862 01

A képzés leírása:

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

A szakképesítés rendelkező képes:

 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

FEOR száma: 3163

FEOR megnevezése: Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 • Munkavédelmi technikus
 • Baleset-elhárítási megbízott
 • Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
 • Balesetvizsgáló (munkahelyi)
 • Munkavédelmi előadó
 • Munkavédelmi megbízott
 • Üzembiztonsági megbízott
Főbb témakörök:

A jelentkezés feltételei:

érettségi vizsga

Szükséges, mégpedig 1. fokú munkaköri alkalmasság, melyet SZAKELLÁTÓHELY foglalkozás-egészségügyi szakorvosától kell beszerezni! A kitöltendő igazolás oldalunkról letölthető!

Fontos tudni:

Az Apave Magyarország Kft-nél végzett résztvevőknek 10%-os kedvezményt biztosítunk!

Az Apave Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

Az Apave Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A tanfolyam gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni, az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki, részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést.

A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A modulzáró vizsgák gyakorlatban zajlanak.

A vizsgák alól felmentés nem kérhető!

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Munkafolyamat körülményeinek vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített, munkahelyzettel és adatokkal meghatározott munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételei megfelelőségének vizsgálata, megállapítások rögzítése és intézkedési javaslatok összeállítása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi követelmények

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon – feleletválasztós (60%) és kifejtős (40%) kérdésekre válaszolva –meghatározott munkahelyre, munkafolyamatra vonatkozóan a munkáltató biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságos munkavégzés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témakörét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A vizsga alól felmentés nem kérhető!

A vizsgadíjat egy összegben a vizsgára jelentkezéskor kell befizetni!

Europass bizonyítványt a sikeres vizsga után a vizsgaközponttól egyénileg kérhet a vizsgázó!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek 10% kedvezmény Vincotte Akadémiánál végzettek számára

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 180 000 Ft

Jegyzetköltség:- Elektronikus jegyzet biztosítása

Vizsgadíj:55 000 Ft

Összesen:235 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 10 x 18 000 Ft és 1 x 55 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Város
  Budapest
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  Időpont és ütemezés
  2020. március 28. (szombat) , 12 hónap, szombat 9:00-14:00
 • 3
  Város
  Miskolc
  Cím
  3527 Miskolc, Kinizsi út 1/a. (BGOK)
  Időpont és ütemezés
  2020. május 30. (szombat) , 12 hónap, szombat 08:00-13.00
 • 4
  Város
  Szeged
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2020. március 21. (szombat) , 12 hónap, szombat 9:00-14:00
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
2020. március 28. (szombat) , 12 hónap, szombat 9:00-14:00
3
Miskolc
3527 Miskolc, Kinizsi út 1/a. (BGOK)
2020. május 30. (szombat) , 12 hónap, szombat 08:00-13.00
4
Szeged
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2020. március 21. (szombat) , 12 hónap, szombat 9:00-14:00

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • MOLNÁR Fruzsina

  tréning menedzser

  mobil: +36 70 443 2000

  telefon: +36 1 413 1293

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443

  telefon: +36 1 413 1294

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E000663/2014/A009

OKJ azonosító: 52 862 01 (A fenti kép­zés az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő, vagy­is OKJ-s kép­zés. Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő. Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.)