Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Az Apave Akadémia új online előadássorozata

Mindennapos vállalati kérdések gyakorlati megközelítéssel, szakértőktől, tömören, online – mert a tájékozottság magabiztossá tesz!

Tervezzenek velünk minden 2. kedden 09:00-12:30-ig!

Nézze meg, hogy milyen előadásokkal készülünk!

Tovább az előadásokhoz...

Elektronika, Elektrotechnika

Villamos alállomás kezelő

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A001

Azonosító: 35 522 11

A képzés leírása:

A képzési program sikeres teljesítésével a résztvevő megismeri a villamos alállomás kezelő tevékenységével összefüggő munkaköri feladatokat, elsajátítja a foglalkozás napi gyakorlásához, a feladatok biztonságos végrehajtásához szükséges kompetenciákat, képessé válik egy alapjában véve veszélyes szakterületen megvalósuló tevékenységi körben a biztonságos és megbízható munkavégzésre. A kitűzött képzési cél elérése érdekében a képzésben résztvevőknél ki kell alakítani a feladatok végrehajtásához szükséges tulajdonságok: az alkalmazott szakmai ismeretek-, az eredményes munkavégzéshez nélkülözhetetlenül szükséges szakmai készségek- és képességek-, a személyes, a társas- és a módszer kompetenciák megfelelő szintjét.

Főbb témakörök:

11287-12 Villamos alállomás ellenőrzés, kezelés

11286-12 Műszaki ügyvitel

A jelentkezés feltételei:

szakmunkás képesítés villamos szakmában (pl. villanyszerelő) vagy erősáramú technikus vagy felsőfokú végzettség

1. fokú munkaköri alkalmasság (Igazolást a foglalkozás-egészségügyi szakorvostól kell kérni!)

2 év végzettsége szerint eltöltött gyakorlat

Fontos tudni:

A képzés a megjelölt napokon reggel 8:00-16:30-ig tart.

A tervezett vizsga időpontok:

- Írásbeli vizsga: korlátozás feloldása után

- Gyakorlati vizsga:korlátozás feloldása után

- Szóbeli vizsga: korlátozás feloldása után

Megjegyzések:

- A szakmai képzés indítása csak abban az estben lehetséges, ha lehetővé válik az érvényben lévő SZVK-ban előfeltételként előírt I.fokú orvosi alkalmasság igazolása/ elbírálása a részt venni szándékozók számára.

A képzési idő alatt két modulzáró vizsgát kell teljesíteni a résztvevőknek legalább 51%-os eredménnyel, ami írásbeli és szóbeli részből áll.

A képzési idő végén a részvevők komplex állami OKJ szakmai vizsgát tesznek, ami összesen 3 (három) vizsgarészből áll majd a 2013.évi LXXVII.tv. az új felnőttképzési törvény és a komplex vizsgákra vonatkozó 315/2013. (VIII.28.) kormányrendelet szerint.

A lebonyolítás módja: fél intenzív képzési forma, ahol egy intenzív 5 napos képzési hetet, a rá következő egy hét otthoni munkavégzés követ, egymást váltogatva.

A képzési programunk szerint ajánlunk még egy 50 tanóra terjedelmű irányított, munkahelyi tematikus gyakorlati betanulás végrehajtását is.

(Ennek programját tanáraink a résztvevők adatszolgáltatásai alapján állítják össze.)

A modulzáró és az OKJ vizsgák előtt külön konzultációs lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek!

A vidéki résztvevőknek az utazási költségek kompenzálása céljából 10.000,- Ft/fő eseti kedvezményt adunk. Amennyiben egy cégtől több résztvevő vesz részt a képzésen még további 5.000,- Ft/fő árengedményt állapítunk meg részükre.

Vidéki résztvevők számára szükség és igény esetén, külön térítés ellenében kedvezményes szállás lehetőséget is biztosítani tudunk a képzési helyszín közvetlen közelében lévő Híd Hotelben.

A képzés engedélyszáma: E-000663/2014/A001

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 190 000 Ft

Jegyzetköltség:20 000 Ft

Vizsgadíj:85 000 Ft

Összesen:295 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 2 x 105 000 Ft és 1 x 85 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Helyszín
  Online
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  Időpont és ütemezés
  2020. december 30. (szerda) , 3 hónap, minden szerdán és csütörtökön 07:50-16:30-ig
Helyszín Cím Időpont és ütemezés
1
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
2020. december 30. (szerda) , 3 hónap, minden szerdán és csütörtökön 07:50-16:30-ig

További képzés helyszínek és időpontok:

Város Cím Időpont és ütemezés
2
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Fontos változás!

Online kurzusainkat, élő közvetítéssel tartjuk meg.

Az oktatásokat a Google Hang­outs Meet szolgáltatás segítségével tesszük elérhetővé. A szolgáltatás használata ingyenes, és lehetővé teszi, hogy minden résztvevő azonos időben csatlakozzon az oktató által elindított élő közvetítéshez. Lehetőséget biztosít arra, hogy halljuk és lássuk egymást, valamint az oktató prezentációját is követhetjük (a képernyőmegosztás funkció segítségével).

Ahhoz, hogy elérje képzésünket, szélessávú internethozzáféréssel, valamint egy hangszóróval és mikrofonnal ellátott eszközzel (számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal) kell rendelkeznie. Bizonyos képzések esetén, azok részletes leírásánál, az esetlegesen szükséges további feltételekről is tájékozódhatnak.

Kollégáink elküldik Önnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre az online képzés eléréséhez szükséges linket, mely segítségével egy kattintással tud csatlakozni a csoporthoz az Ön által kiválasztott képzési időpontban.

A képzést szervező kollégáink folyamatosan rendelkezésre állnak, így ha bármilyen akadályba ütközik, készséggel segítenek.

Kihelyezett képzéseink:

A kihelyezett képzéseink cégre szabott, kontakt illetve online módon valósulnak meg.

Kapcsolattartók:

 • JAMBRICH István

  szakmai vezető

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 490 1895

 • PAPP Csilla

  oktatásszervező

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E-000663/2014/A001

OKJ azonosító: 35 522 11 (A fenti kép­zés az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő, vagy­is OKJ-s kép­zés. Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő. Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.)