Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

OKJ változás!

2019. utolsó negyedévében megjelent, és rövidesen hatályba lép az új Szakmajegyzék (régi OKJ), ami lényegesen kevesebb szakképesítést tartalmaz. Ezeket néhány kivételtől eltekintve, a jövőben kizárólag iskolarendszerben lehet majd megtanulni. A „régi OKJ-ban” megtalálható szakmák közül még idén december 31-ig van lehetőség képzést indítani és ezekbe bekapcsolódni. Amennyiben valamely általunk kínált szakmát szeretné a „régi OKJ-s rendszer” szerint elsajátítani, úgy minél előbb jelentkezzen a meghirdetett szakmai képzésünkre, hogy még a „jelenlegi felnőttképzési rendszerben” tanulhasson!

Tovább a képzés leírásához!

Elektronika, Elektrotechnika

Villamos alállomás kezelő

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A001

Azonosító: 35 522 11

A képzés leírása:

A képzési program sikeres teljesítésével a résztvevő megismeri a villamos alállomás kezelő tevékenységével összefüggő munkaköri feladatokat, elsajátítja a foglalkozás napi gyakorlásához, a feladatok biztonságos végrehajtásához szükséges kompetenciákat, képessé válik egy alapjában véve veszélyes szakterületen megvalósuló tevékenységi körben a biztonságos és megbízható munkavégzésre. A kitűzött képzési cél elérése érdekében a képzésben résztvevőknél ki kell alakítani a feladatok végrehajtásához szükséges tulajdonságok: az alkalmazott szakmai ismeretek-, az eredményes munkavégzéshez nélkülözhetetlenül szükséges szakmai készségek- és képességek-, a személyes, a társas- és a módszer kompetenciák megfelelő szintjét.

Főbb témakörök:

11287-12 Villamos alállomás ellenőrzés, kezelés

11286-12 Műszaki ügyvitel

A jelentkezés feltételei:

szakmunkás képesítés villamos szakmában (pl. villanyszerelő) vagy erősáramú technikus vagy felsőfokú végzettség

1. fokú munkaköri alkalmasság (Igazolást a foglalkozás-egészségügyi szakorvostól kell kérni!)

2 év végzettsége szerint eltöltött gyakorlat

Fontos tudni:

A képzés a megjelölt napokon reggel 8:00-16:30-ig tart.

A képzési idő alatt két modulzáró vizsgát kell teljesíteni a résztvevőknek legalább 51%-os eredménnyel, ami írásbeli és szóbeli részből áll.

A képzési idő végén a részvevők komplex állami OKJ szakmai vizsgát tesznek, ami összesen 3 (három) vizsgarészből áll majd a 2013.évi LXXVII.tv. az új felnőttképzési törvény és a komplex vizsgákra vonatkozó 315/2013. (VIII.28.) kormányrendelet szerint.

A lebonyolítás módja: félintenzív képzési forma, ahol egy intenzív 5 napos képzési hetet, a rá következő egy hét otthoni munkavégzés követ, egymást váltogatva.

A képzési programunk szerint ajánlunk még egy 50 tanóra terjedelmű irányított, munkahelyi tematikus gyakorlati betanulás végrehajtását is.

(Ennek programját tanáraink a résztvevők adatszolgáltatásai alapján állítják össze.)

A modulzáró és az OKJ vizsgák előtt külön konzultációs lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek!

A vidéki résztvevőknek az utazási költségek kompenzálása céljából 10.000,- Ft/fő eseti kedvezményt adunk. Amenyiben egy cégtől több résztvevő vesz részt a képzésen még további 5.000,- Ft/fő árengedményt állapítunk meg részükre.

Vidéki résztvevők számára szükség és igény esetén, külön térítés ellenében kedvezményes szállás lehetőséget is biztosítani tudunk a képzési helyszín közvetlen közelében lévő Híd Hotelben.

A képzés engedélyszáma: E-000663/2014/A001

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­ménnyel GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 190 000 Ft

Jegyzetköltség:20 000 Ft

Vizsgadíj:85 000 Ft

Összesen:295 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 2 x 105 000 Ft és 1 x 85 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Város
  Budapest
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
  Időpont és ütemezés
  2020. április 16. (csütörtök) , 3 hónap, Minden szerdán és csütörtökön 07:50-16:30-ig
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Apave irodaház)
2020. április 16. (csütörtök) , 3 hónap, Minden szerdán és csütörtökön 07:50-16:30-ig

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • JAMBRICH István

  szakmai vezető

  gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 490 1895

  telefon: +36 1 413 1294

 • FARKAS László

  akadémia igazgató

  gépészeti, építőipari képzések

  mobil: +36 30 540 6652

  telefon: +36 1 413 1293

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E-000663/2014/A001

OKJ azonosító: 35 522 11 (A fenti kép­zés az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő, vagy­is OKJ-s kép­zés. Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő. Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.)