Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

A képzés költségei:*

Oktatási díj: -

Jegyzetköltség:-

Vizsgadíj:-

Összesen:-

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma: