Apave néven folytatjuk

Tár­sa­sá­gunk tá­jé­koz­tat­ja Önö­ket, hogy a VINCOTTE INTER­NATIONAL HUNGARY Kft. – más VINCOTTE iro­dák­hoz ha­son­ló­an – a jö­vő­ben a fran­cia APA­VE cég­cso­port ré­sze­ként foly­tat­ja to­vább te­vé­keny­sé­gét.

A 150 éves APAVE cso­port, a mint­egy 857 Mil­lió Eu­ró éves ár­be­vé­te­lé­vel, és 10 700 al­kal­ma­zott­já­val a VINCOTTE-nál hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen négy­szer na­gyobb ta­nú­sí­tó tes­tü­let és vizs­gá­ló­in­té­zet, mely a vi­lág 50 or­szá­gá­ban ren­del­ke­zik iro­dá­val.

Tár­sa­sá­gunk új el­ne­ve­zé­se, me­lyet a cég­bí­ró­ság 2018. áp­ri­lis 1-i dá­tum­mal (2018. már­ci­us 16-i ha­tállyal) je­gye­zett be:
APAVE MAGYARORSZÁG Kft.

Fel­me­rü­lő kér­dé­sek ese­tén mun­ka­tár­sa­ink kész­ség­gel áll­nak ren­del­ke­zé­sük­re. Kö­szön­jük, hogy bi­zal­muk­kal to­vább­ra is meg­tisz­tel­nek ben­nün­ket.