ADR biztonsági tanácsadói feladatok

Ha­zánk­ban a nem­zet­kö­zi tren­dek­nek meg­fe­le­lő­en az áruk, így a ve­szé­lyes áruk szál­lí­tá­sa is egy­re in­kább a köz­úti for­ga­lom­ba te­vő­dik át. A gyak­ran vál­to­zó jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a vál­la­la­tok egy­re ne­he­zeb­ben iga­zod­nak el, ke­vés fi­gyel­met for­dí­ta­nak a ve­szé­lyes anya­gok meg­fe­le­lő do­ku­men­tá­lá­sá­ra és szál­lí­tá­sá­ra. A ka­taszt­ró­fa­vé­del­mi és kör­nye­zet­vé­del­mi ha­tó­sá­gok azon­ban ki­emel­ten el­len­őr­zik a ve­szé­lyes anya­gok­kal kap­cso­la­tos te­vé­keny­sé­ge­ket. Tár­sa­sá­gunk nagy gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző szak­ér­tői ta­nács­adói se­gít­sé­get nyúj­ta­nak a té­má­ban, és át­vál­lal­ják a fel­me­rü­lő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

Ma­gyar­or­szág 1979-ben csat­la­ko­zott a nem­zet­kö­zi ADR meg­ál­la­po­dás­hoz. En­nek meg­fe­le­lő­en a ve­szé­lyes áruk köz­úti szál­lí­tá­sá­ra elő­írt és be­tar­tan­dó nem­zet­kö­zi sza­bá­lya­ink van­nak. An­nak ér­de­ké­ben, hogy min­den szál­lí­tás­sal/fu­va­ro­zás­sal, vagy más mó­don a ve­szé­lyes áruk szál­lí­tá­si lán­cá­ba tar­to­zó cég ma­ra­dék­ta­la­nul be tud­ja tar­ta­ni az elő­írá­so­kat, a jog­sza­bály ADR biz­ton­sá­gi ta­nács­adó al­kal­ma­zá­sát ír­ja elő szá­muk­ra. Fon­tos tisz­tá­ban len­ni az­zal is, hogy nem csak ak­kor va­gyunk érin­tet­tek a jog­sza­bá­lyok ál­tal, ha szál­lí­tunk vagy fu­va­ro­zunk ve­szé­lyes árut, ha­nem ak­kor is, ha fel­adó­ként ve­szünk részt a szál­lí­tá­si lánc­ban, akár ve­szé­lyes hul­la­dék fel­adó­ja­ként.

ADR biztonsági tanácsadó alkalmazása

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás alapján akkor szükséges a vállalkozásnak ADR tanácsadót alkalmazni, ha veszélyes árut közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez.

Az ADR tanácsadó alkalmazása jogszabályi kötelezettség azoknál a vállalkozásoknál, amelyek veszélyes áru/hulladék

 • szállítmány feladói vagy címzettjei;
 • szállítását, fuvarozását vagy szállítmányozását végzik;
 • szállításában be- vagy kirakodási műveleteket vagy raktározási tevékenységet végeznek;
 • szállító járművet töltenek vagy ürítenek;
 • csomagolását végzik.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV.30) NFM rendelet szerint a vállalkozás köteles az ADR biztonsági tanácsadó személyét a hatóság részére bejelenteni.

ADR biztonsági tanácsadói szolgáltatásaink

A Vincotte ADR biztonsági tanácsadója, szakértője

 • gondoskodik arról, hogy a vállalkozásnál olyan veszélyes áru szállítási rendszer legyen kialakítva, amely a feladatokat, eljárásokat és a felelősségeket egyaránt tartalmazza;
 • a jogszabályok, előírások betartását figyelemmel kíséri, ellenőrzéseket tart;
 • elkészíti a veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó tevékenység szabályzatát, ellenőrzi a kapcsolódó technológiai utasításokat, eljárásrendeket;
 • a vállalkozás szállításban érintett alkalmazottait képzésben (általános, osztályspecifikus, szerepkörönkénti) részesíti;
 • kivizsgálja baleseteket, ezekről jelentést készít;
 • tanácsot ad a vállalkozásnak szállítóeszközök, járművek, csomagolások beszerzésénél;
 • részt vesz a kapcsolódó alvállalkozók, illetve harmadik fél kiválasztásában, megfogalmazza a követelményeket;
 • éves jelentést készít a vállalkozás vezetőjének a társaság veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységéről.

További környezetvédelmi szolgáltatásaink

A szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan az alábbi környezetvédelmi feladatok ellátását kedvezményes áron vállaljuk:

 • hulladék nyilvántartás kialakítása;
 • hulladék bevallások elkészítése;
 • hulladékgazdálkodási engedélyek elkészítése.

Komplex szolgáltatásunk keretében akár a környezetvédelmi és a munkavédelmi megbízotti feladatok teljesítését együtt is tudjuk vállalni.

Kapcsolódó főbb jogszabályok:

 • 2015. évi LXXXIX. Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 • 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról
 • 156/2009. (VII. 29.) Korm. Rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról (5. melléklet)
 • 1/2002. (I. 11.) Korm. Rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

Főbb referenciáink erről a területről:

 • LAVET Kft.
 • SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.
 • WORLDMARK Hungary Kft.

Szolgáltásunkkal kapcsolatban még nem tettek fel kérdést.

Legyen Ön az első, és kérdezze szakértőinket!

Legyen Ön is a partnerünk, bízza ránk az ADR biztonsági tanácsadói feladatokat!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőnket!

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Segíthetünk ezekkel a szolgáltatásokkal?

Kapcsolattartók:

 • BUKTA Attila

  Környezetvédelmi termékmenedzser

  ISO 14001, ISO 50001 vezető auditor

  mobil: +36 30 543 8189

  telefon: +36 1 413 6937

 • KIS Levente Balázs

  EHS csoportvezető

  Környezet- és munkavédelmi szolgáltatások

  mobil: +36 30 337 6627

  telefon: +36 1 413 6937