Azbeszt galéria:

Ga­lé­ri­ánk­ban össze­gyűj­töt­tünk né­hány fo­tót, ami jól szem­lél­te­ti, hogy hol ta­lál­koz­ha­tunk az­beszt­tel.

Azbesztmérés galéria

Letölthető anyagok:

Környezet- és mun­ka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­saink­ról szó­ló rö­vid is­mer­tető:

Környezet-, munka-, és tűzvédelmi szolgáltatásaink

Az­beszt és tűzálló kerámiaszálak (RCF) fel­tá­rása, kár­men­te­sí­té­sek mű­sza­ki fel­ügye­le­te, anyag- és levegőminták laboratóriumi vizsgálata

NHKV AZBESZTMENTESÍTÉS PÁLYÁZAT!

Júniusban Az NHKV Nemzeti Hulladék­gazdál­ko­dási Koor­din­áló és Vagyon­keze­lő Zrt. orszá­gos azbeszt­mente­sítési pályá­zatot hirdetett lakossági ügyfelei részére: https://nhkv.hu/azbeszt-informaciok

A kiírás szerint a pályázat kizárólag a HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására vonatkozik!

Jellemzően, de nem kizárólag:

 • tető,
 • kerítés,
 • homlokzatburkolás,
 • válaszfalak,
 • régi gáztűzhelyekben a sütő környékén (azbesztlapok),
 • épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek.

Amennyiben bizonytalan abban, hogy a környe­zetében előforduló fenti termékek tartal­maznak-e azbesztet, keresse kollé­gánkat az alábbi elérhetőségen!

Laboratóriumunk a beküldött vagy az általunk a hely­színen levett minták azbeszt­tartalmát akkre­ditált formában vizsgálja.

A vizsgálati eredményekről jegyző­könyv készül, melyet elektro­nikusan küldünk el megrendelői­nknek. Az ered­mények birto­kában dönthet arról, hogy Ön jogo­sult-e pályázati támo­gatás igénybevételére!

Beküldött minták vizsgá­latára vonat­kozó lakos­sági akció kizáró­lag a pályá­zat idejére: 25 000 Ft (mely tartalmazza az ÁFA-t is).

Beküldött minta esetén kizá­rólag az anyagminta labora­tóriumi vizsgá­lata akkreditált, helyszíni minta­vétel esetén a mintavételi eljárást is akkreditált formában végezzük!

A 70-es, 80-as évek­ben Magyar­orszá­gon is el­ter­jedten alkal­maz­ták a tűz, a hő és a zaj el­leni véde­lem­re az az­beszt tar­tal­mú szigetelő­anyagokat. Az azbeszt­tartal­mú ter­mé­kek (azbeszt­textil, azbeszt­cement, azbeszt­tar­tal­mú tömí­tések, eternit­palák) gyár­tá­sa és felhasz­nálása még a közel­múltban is gya­ko­ri volt.

A tűzálló kerámiaszálakat (Refrac­tory Ceramic Fibr­es) tartal­mazó szigetelő­anyagokat, az azbeszt helyet­te­sí­té­sé­re kezd­ték al­kal­maz­ni, jelen­leg is for­gal­maz­zák. Kevésbé ve­szé­lyes, mint az azbeszt, de a porá­nak belé­leg­zése szili­kó­zist és rákot okoz­hat. Bon­tása, keze­lése speciá­lis elő­készü­le­teket és eszközöket igényel.

Az Apave Magyarország Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma a NAH által NAH-1-1712/2017 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. A laboratórium akkreditációs okiratát és részletező okiratát letöltheti oldalunkról. Laboratóriumunk akkreditációja megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025 követelményeinek, így az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek alkalmasak a hatósági előírások betartásának igazolására is.

Az Apave az azbeszt és RCF tartalmú anyagokkal kapcsolatos munkafeladatok teljes folyamatában nyújt szolgáltatásokat.

Ezen anyagok veszélyessége nem csak vállalati, ipari területeken okoz munkahelyi kockázatot, hanem – mint híradásokból egyre többen szembesülnek vele – lakossági környezetben, a magánszférában is komoly veszélyforrást jelent. Megtalálható szórt formában a lépcsőházak alagsoraiban, garázsokban szórt formában, tetőburkoló anyagként, régi lefolyócsöveknél, kéménybéléseknél stb. Nem kizárólag lakóházakban és épületekben, de megtalálható régi építésű szállodákban, sportlétesítményekben, iskolákban, óvodákban is. Szolgáltatásainkat igénybe vevők köre így nem korlátozódik kizárólag ipari, vállalati területekre, vállaljuk magányszemélyek, szállodák, önkormányzatok, épület üzemeltetők stb. kiszolgálását is az alábbiak szerint:

Azbeszt feltárás, felmérés (azbeszttérkép)

Amennyiben felmerül a gyanú azbeszt tartalmú anyag jelenlétére (pl. 2000 előtti építésű épület, régi technológiai berendezések, ismeretlen összetételű szigetelőanyag stb.), abban az esetben az első lépés a szakszerű felmérés elvégzése, szükséges számú anyagminta vételével és laboratóriumi elemzésével. A minta laboratóriumi elemzése elengedhetetlen, mivel sok esetben szemmel nem látható mikroszálakat tartalmaznak a vizsgált anyagok. Nagyon fontos itt megemlíteni a feltárás szakszerűségét, mivel ezen anyagok lehet, hogy korábban már részben eltávolításra kerültek, és korszerű anyagokra lettek cserélve, viszont maradványai, vagy korábbi eltávolítás során keletkezett szennyeződések fokozott kockázatot jelenthetnek.

A felmérés eredménye jellemzően egy jegyzőkönyv, mely tartalmaz egy mintavételi jegyzéket, fotódokumentációval és egy ún. azbeszttérképpel - melyen pontosan beazonosíthatóak a területen a feltárt veszélyes anyagok - illetve az akkreditált laborvizsgálatok jegyzőkönyveit. Jegyzőkönyvünk végén általában javaslatot teszünk még a szakszerű mentesítés, veszélytelenítés lehetséges módozataira is.

Levegőtisztasági mérések

Az Apave Magyarország Kft. feltárásokhoz, térképezéshez, valamint kármentesítésekhez kapcsolódó, akkreditált méréseket végez, továbbá szükség esetén, mint független szakértő szervezet a megbízó érdekeit képviselve az azbesztmentesítést felügyeli.

Azbeszt mentesítés, veszélytelenítés

Abban az esetben, ha feltárásra került azbeszt tartalmú anyag, úgy döntenünk kell a további lépésekről.

A mentesítés, veszélytelenítés (pl. elburkolás) módját meghatározza az azbeszt tartalmú anyag fajtája (pl. az, hogy kötött állapotban található-e meg benne az azbeszt), az anyag állapota (hogy rossz minőségű, roncsolt vagy kiporzásveszélyes-e), az anyag fizikai elhelyezkedése, az anyag „tulajdonosának” anyagi, gazdasági lehetőségei stb.

Természetesen ezekben a kérdésekben is rendelkezésre állunk, hiszen a további teendőknek jelentős egészségügyi, gazdasági és jogi vonzatai vannak.

Fontos megemlíteni, hogy mentesítést csak erre szakosodott és tapasztalattal rendelkező cég végezhet. A szakszerűtlen mentesítés egészségügyi kockázatot és a későbbiekben általában többletköltséget jelent a megrendelő számára is.

Vállaljuk:

Ipari környezetben:

 • az azbeszt és RCF tartalmú anyagok teljes körű vállalati felmérését;
 • mentesítések folyamatának felügyeletét (mérések, tisztított területek átvétele stb.);
 • a munkahelyi légterek szervetlen szálló rost szám szerinti koncentráció meghatározását;
 • elektronmikroszkóppal felszerelt laboratóriumunkban az azbeszt rostok típusának meghatározását.

Lakosság számára (házak, lakások, társasházak, lakóközösségek):

 • helyszíni állapotfelmérés, bontás előtti tanácsadás;
 • bontás utáni tanácsadás állapotfelmérés, szükség esetén mentesítés.

Szállodák, hotelek, vendéglátóhelyek (szállodák, vendéglátóhelyek, szabadidős intézmények felmérése azbesztbiztonsági szempontból):

Célja:

 • megelőzni a vendégek, dolgozók egészségkárosodását;
 • az azbeszt biztonságos/mentes tanúsítvány emeli a hely színvonalát;
 • segít az esetleges reklamációk kezelésében;
 • a felmérés beilleszthető a minőségirányítási rendszerbe, vagy az intézmény „zöld” programjába, minősítésébe.

Igény esetén – pl. ingatlan adás-vétel, bérbeadás stb. - a területeket minősítjük, és ez alapján az Apave által levédett tanúsítványokat – „Asbestos safety”, illetve „Asbestos free” – állítunk ki megbízóink számára.

Akkreditált laboratóriumként minden tevékenységünk esetén a minőségpolitikánknak megfelelően járunk el.

Főbb referenciáink erről a területről:

 • Dunamenti Erőmű Zrt. – Azbesztfeltárás, mentesítési tervek, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete
 • Levi Strauss Magyarország Kft. – Azbesztfeltárás
 • Asbestos Removal NV – Levegőtisztasági mérések, azbesztmentesítés műszaki felügyelete
 • Dunamenti Tűzvédelem Zrt. – Levegőtisztasági mérések
 • Danone Kft. – Azbesztfeltárás
 • Brown and Mason Ltd. – Azbesztfeltárás, mentesítési tervek, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete
 • Ignis Értékmentő Kft. – Levegőtisztasági mérések
 • Nitrogénművek Zrt. – Azbesztfeltárás, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete
 • CG Electric Systems Hungary Zrt. – Mentesítési tervek, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete

Szolgáltásunkkal kapcsolatban még nem tettek fel kérdést.

Legyen Ön az első, és kérdezze szakértőinket!

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Segíthetünk ezekkel a szolgáltatásokkal?

Kapcsolattartók:

 • MONOSTORI Róbert

  vizsgálómérnök

  azbesztfeltárás, -mérés, -vizsgálat

  mobil: +36 30 521 0232

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849