Szakmai tájékoztató!

ÜHG kibocsátási jelentésre kötelezett vállalatok számára

2018. december 3., hétfő

ÜHG kibocsátási jelentésre kötelezett vállalatok számára - Szakmai tájékoztató

Letölthető anyagok:

Környezet- és mun­ka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­saink­ról szó­ló rö­vid is­mer­tető:

Környezet-, munka-, és tűzvédelmi szolgáltatásaink

CO2 hitelesítés

Az üveg­ház­ha­tá­sú gá­zok fe­le­lő­sek a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dé­sért, ezért a kör­nye­zet­vé­de­lem egyik fő cél­ja ezen gá­zok ki­bo­csá­tá­sá­nak vissza­szo­rí­tá­sa. Mi­vel Ma­gyar­or­szág is csat­la­ko­zott a Kyo­to-i egyez­mény­hez, ha­zánk­ban is szá­mos vál­la­lat­nak kell szén­di­oxid ki­bo­csá­tá­sát füg­get­len szer­ve­zet­tel hi­te­le­sít­tet­nie.

Ez nem csak környezetünk megóvása szempontjából fontos, de az államközi szerződések szerint meghatározott CO₂ kvóták szabadpiaci értékesítése komoly üzleti lehetőséget is teremt az iparvállalatok számára.

A CO₂ hitelesítést az Apave olyan nagy gyakorlattal rendelkező hitelesítő szakértői végzik, akik a hitelesítési munka során – tapasztalataik és tudásuk révén – teljes körű szakmai segítséget tudnak nyújtani ügyfeleinknek.

2013. évben megváltozott jogszabályok szerint már csak akkreditált szervezetek végezhetnek CO₂ hitelesítést.

Az Apave Magyarország Kft. a COFRAC Francia Akkreditáló Testület (COFRAC) akkreditációján keresztül végzi ezt a hitelesítési tevékenységet Magyarországon régi és új ügyfelei részére. Ügyfeleinknek a francia felügyelet és hitelesítőink több éves tapasztalata az adott ipari szektorokban a garancia a megbízhatóságra.

Akkreditációnk Magyarországon az 1a, 1b, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 98-as szektorokra terjed ki. Nemzetközileg elfogadott akkreditációnknak köszönhetően a Magyar Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) nyilvántartásában is szerepel vállalatunk, mint az üvegházhatású gázok akkreditált hitelesítője.

Az Apave rendelkezik a hitelesítéshez szükséges szakértői engedélyekkel és a hitelesítést végző, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberekkel.

Jogszabályok

 • A Bizottság 600/2012/EU RENDELETE (2012. június 21.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról.
 • A Bizottság 601/2012/EU rendelete (2012. június 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről.
 • 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről.
 • 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól.
 • 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról

Főbb referenciáink erről a területről:

 • Carmeuse Hungária Kft.
 • Duna-Dráva Cement Kft.
 • Dunamenti Erőmű Zrt.
 • Hankook Tire Magyarország Kft.
 • ISD Dunaferr Zrt.
 • ISD Kokszoló Kft.
 • Mályi Tégla Kft.
 • Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
 • Vértesi Erőmű Zrt.
 • Wienerberger Zrt.

Szolgáltásunkkal kapcsolatban még nem tettek fel kérdést.

Legyen Ön az első, és kérdezze szakértőinket!

Kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók:

 • BUKTA Attila

  környezetvédelmi termékmenedzser

  ISO 14001, ISO 50001 vezető auditor

  mobil: +36 30 543 8189

  telefon: +36 1 413 6937

 • ASZÓDI Ágnes

  EHS csoportvezető

  mobil: +36 30 427 4849

  telefon: +36 1 321 4965