Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, engedélyeztetés

Méresse velünk pontforrásait, és bízza ránk a papírmunkát!

A vál­la­la­tok pont­for­rá­sa­i­ból, „ké­mé­nye­i­ből” ki­bo­csá­tott lég­szennye­ző anya­go­kat idő­sza­kon­ként akk­re­di­tált mé­rés­sel kell el­len­őriz­ni. Tár­sa­sá­gunk a leg­mo­der­nebb tech­no­ló­gi­át kép­vi­se­lő új mű­szer­park­kal áll a meg­bí­zók ren­del­ke­zé­sé­re, a leg­kü­lön­fé­lébb lég­szennye­ző anya­gok ki­bo­csá­tá­sá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­ban. Az emisszió mé­ré­sek el­vég­zé­sén túl vál­lal­juk a tel­jes kö­rű en­ge­dé­lyez­te­tés el­vég­zé­sét is.

Le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­del­mi vizs­gá­ló la­bo­ra­tó­ri­um, emisszió mérés

Az Apave Magyarország Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma a NAH által NAH-1-1712/2017 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. A laboratórium akkreditációs okiratát és részletező okiratát letöltheti oldalunkról. Laboratóriumunk akkreditációja megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025 követelményeinek, így az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek alkalmasak a hatósági előírások betartásának igazolására is. A levegőtisztaság-védelmi laboratórium vállalja:

 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gázok kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén koncentrációjának helyszíni mérése;
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott szilárd halmazállapotú légszennyező komponensek helyszíni mintavétele és laboratóriumi elemzése;
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gáz halmazállapotú komponensek helyszíni adszorpciós és abszorpciós mintavétele a kibocsátott légszennyező anyagok vizsgálatához;
 • helyhez kötött légszennyező pontforrások hordozógáza térfogatáramának és nedvességtartalmának meghatározása;
 • azbesztmentesítéssel kapcsolatos levegőtisztasági mérések;
 • levegő (azbesztmentesítéssel kapcsolatos vizsgálatok) mintavétele és szervetlen szálló rostok szám szerinti koncentrációjának meghatározása;
 • levegő (azbesztmentesítéssel kapcsolatos vizsgálatok) mintavétel, a minta pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatához.

Mintavételi eszközök széles skálájával, valamint közel tíz éves gyakorlattal rendelkezünk az emisszió mérés területén, továbbá garanciát vállalunk az általunk végzett mérések hatósági elfogadására.

Hatásterület meghatározás, engedélykérelem elkészítése

A pontforrások emisszió mérésének elvégzését követően vállaljuk a levegőtisztaság-védelmi engedélyek megszerzése és meghosszabbítása érdekében a hatásterület meghatározást és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak megfelelő engedélykérelmi dokumentáció elkészítését és a szükséges adatlapok kitöltését.

Felhívjuk az üzemeltetők figyelmét, hogy az engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként 1.000.000 Ft, míg az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változás be nem jelentése 200.000 Ft bírság kiszabásával jár. Kerülje el a bírságot! Bízza ránk a teljes körű ügyintézést, a méréstől az engedély megszerzéséig!

Levegőtisztaság-védelmi éves bevallások (LM) elkészítése

Az engedélyköteles pontforrásokról évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év március 31-ig adatszolgáltatást kell teljesíteni. A szükséges levegős bevallást a légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentési lapokon (pl.: borítólap, LM/PF, LM/TA) lehet megtenni a pontforrás üzemeltetőjének. Vállaljuk a meglévő engedély, mérési eredmények és a vezetett üzemnapló alapján az LM lapok gyors, pontos kitöltését, garanciával!

Legyen Ön is a partnerünk!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!

Kapcsolódó jogszabályok, előírások:

 • 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 • 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 • 33/2015. (VI. 25.) FM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályok
 • 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 12/2006. (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
 • 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartás általános szabályairól
 • 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
 • 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
 • 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Akkreditált laboratóriumként minden tevékenységünk esetén a minőségpolitikánknak megfelelően járunk el.

Főbb levegőtisztaság-védelmi referenciáink:

Az alábbi cégeknek végeztük el a pontforrásaik mérését, hatásterület meghatározását és a pontforrás engedélyeztetését:

 • Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.
 • METRO áruházak
 • Euro-Elzett Kft.
 • MMG Kft. - Mellow Mood Hotels
 • Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
 • Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
 • HM EI Zrt.
 • FÉMALK Fémöntészeti Alkatrészgyártó Zrt.
 • Thermál Hotel Visegrád Zrt.
 • Volánbusz Zrt.
 • Érd és Térsége Víziközmű Kft.
 • Mátrai Gyógyintézet
 • Volvo Autó Hungária Kft.
 • Hungarocontrol Zrt.
 • VT Metál Kft
 • Pannontej Zrt.
 • Pek Snack Kft.
 • Zrínyi Nyomda Zrt.
 • Sanmina-SCI Magyarország Kft.

Környezetvédelem

 • Kell-e levegőterhelési díjat fizetni abban az esetben, ha a gázkazán kémenye teljesítmény alapján nem bejelentés-ill. engedélyköteles?
  Tisztelt Kolléga! Levegőterhelési díjat a vonatkozó törvény alapján csak az engedélyhez kötött környezethasználatokhoz kapcsolódó terhelések után kell fizetni. Ha a gázkazán a teljesítménye alapján nem bejelentés köteles, akkor terhelési díjat sem kell fizetni az emisszió után.
 • Kft-nk 2004. őszén bejelentette a környezetvédelmi felügyelőségnek, hogy gázkazánt és ahhoz kapcsolódó pontforrást üzemeltet. Az engedélyező határozatban nem szerepelt semmilyen kitétel arra vonatkozóan, hogy az meddig érvényes, ennek ellenére a hatóság eljárást indított ellenünk, mondván az engedélyünk lejárt. Van-e módunk fellebbezni?
  A probléma ismert, amennyiben valóban kerültek ki a hatóságok kezéből olyan pontforrás üzemeltetést engedélyező határozatok még 2004-2005. évben is, amelyekben nem írták le, meddig érvényes az engedély. Ez ugyanakkor nem menti fel Önöket, mivel a vonatkozó 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 9.§ (5) előírja: – Az engedély meghatározott időre adható ki. – Az engedélyben foglalt követelményeket és egyéb előírásokat legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Ennek figyelembe vételével a hatóság eljárása jogszerű, mert mulasztásos jogsértés történt!
 • Van egy 90 kW teljesítményű gázégővel közvetlenül fűtött és kéménnyel ellátott szárító fülkénk vizes alkatrészek szárítására. Engedélyeztetnem kell-e a Környezetvédelmi Felügyelőségnél?
  2011 január 15-étől a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 35.§ értelmében a 140 kW alatti névleges bemenő teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem a Környezetvédelmi hatóság, hanem a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört. Tehát nem kell engedélyeztetni a Környezetvédelmi Felügyelőségnél a 90 kW teljesítményű gázégőt, mint ahogy 2011 január 15. előtt sem kellett.
 • Nem sokára le fog járni a pontforrásom kibocsátási engedélye. Mi a teendőm?
  Az első teendő, hogy még a lejárat előtt meg kell méretni a pontforrás kibocsátási adatait és a mérés eredményeiből hatásterület lehatárolás számítást kell végeztetni. Majd ezt követően a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 5. melléklete szerinti tartalommal be kell nyújtani a pontforrás engedély kérelmét.

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • BENCÉS-KATONKA Nóra

  környezetvédelmi és laborasszisztens

  emissziómérés, engedélyek

  mobil: +36 30 914 6619

 • BONIVÁRT Attila

  vizsgálótechnikus

  emissziómérés

  mobil: +36 30 470 7330

 • LOVAS Péter

  laboratóriumvezető

  azbeszt-, emissziómérés

  mobil: +36 30 967 7303