Energetikai auditálás, energia audit elvégzése

Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv alapján minden EU tagállamban – így Magyarországon is a nagyvállalatok – tevékenységeik energetikai jellemzőinek megismerése céljából – kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni. Az Uniós irányelv a magyar jogrendbe is átültetésre került. Az irányelv és a hazai jogszabályok alapján annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett 2019. december 5-ig kell energetikai auditálást elvégeztetnie, az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül.

Az ener­ge­ti­kai au­di­tá­lást meg­fe­le­lő vég­zett­ség­gel, gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző és re­giszt­rált ener­ge­ti­kai au­di­tor vé­gez­he­ti. Az Apave Magyarország Kft. több re­giszt­rált ener­ge­ti­kai au­di­tor­ral is ren­del­ke­zik.

Energetikai audit végrehajtása, folyamata, követelményei

Az energetikai auditálást energetikai auditor végzi a megrendelővel szoros együttműködésben.

Az energia audit az alábbi részekből áll:

 • előzetes kapcsolatfelvétel: audit célkitűzéseinek, pontosságának, mélységének tisztázása;
 • indító megbeszélés: felelős személyek megnevezése, előírások tisztázása;
 • adatgyűjtés: tervek, mérési eredmények összegyűjtése;
 • helyszíni munka: szükséges helyszíni felmérések, mérések elvégzése;
 • elemzés: energetikai teljesítmény jelenlegi helyzetének értékelése, energiahatékonyság növelésének lehetőségeinek vizsgálata;
 • jelentés: elkészített energia audit folyamatának és eredményeinek bemutatása;
 • záró megbeszélés: audit jelentés bemutatása, értékelése.

Az energetikai audit minimális követelményeit a jogszabály határozza meg, de megrendelői igények esetén a többletszolgáltatás, részletesebb felmérés alapján részletesebb jelentés is készülhet, ezért nagyon fontos a megrendelői igények pontos ismerete az audit folyamatának megtervezésekor.

Energetikai auditálás szolgáltatásunk

Vál­lal­juk a jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok sze­rin­ti, va­la­mint egye­di igé­nyek alap­ján az ener­ge­ti­kai au­di­tá­lás el­vég­zé­sét és az ener­ge­ti­kai au­dit­je­len­tés el­ké­szí­té­sét. A meg­ren­de­lő igé­nyei és pro­fil­ja sze­rint ál­lít­juk össze az ener­ge­ti­kai szak­ér­tői csa­pa­tot, il­let­ve az au­dit­ter­vet úgy, hogy szak­em­be­re­ink meg­fe­le­lő ala­pos­ság­gal és gör­dü­lé­ke­nyen tud­ják el­ké­szí­te­ni a fel­mé­rést, il­let­ve a je­len­tést. Cé­lunk, hogy a kö­te­le­ző vizs­gá­la­to­kon fe­lül olyan ész­re­vé­te­lek­kel szol­gál­junk meg­ren­de­lő­ink fe­lé, me­lyek hoz­zá­já­rul­hat­nak ké­sőb­bi ener­gia­fel­hasz­ná­lá­suk csök­ken­té­sé­hez, ha­té­kony­sá­guk nö­ve­lé­sé­hez.

Megrendelői igény esetén az energetikai audit végrehajtása során hangsúlyt helyezünk arra, hogy a rövidtávon bevezetendő MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszerben minél egyszerűbben tudják felhasználni az energetikai audit eredményeit.

Törekszünk arra, hogy a kötelezett nagyvállalatokat segítsük az éves regisztrációjuk és éves adatszolgáltatások teljesítésében.

Energetikai szakreferens

A je­len­tő­sebb ener­gia­fo­gyasz­tá­sú (kor­mány­ren­de­let­ben meg­ha­tá­ro­zott) vál­lal­ko­zá­sok­nak ener­ge­ti­kai szak­re­fe­renst kell al­kal­maz­ni­uk. Az ener­ge­ti­kai szak­re­fe­rens fel­ada­ta az ener­gia­ha­té­kony­sá­gi szem­lé­let­mód, ener­gia­ha­té­kony ma­ga­tar­tás­min­ták meg­ho­no­sí­tá­sá­nak elő­se­gí­té­se az igény­be­vé­te­lé­re kö­te­les gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­ben és dön­tés­ho­za­ta­lá­ban. Az Apave Magyarország Kft. nagy gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző re­giszt­rált ener­ge­ti­kai au­di­to­rai ener­ge­ti­kai szak­re­fe­ren­si szol­gál­ta­tás vég­zé­sét is vál­lal­ják. A szol­gál­ta­tás rész­le­tes is­mer­te­té­sét kü­lön ol­da­lon is­mer­tet­jük.

www.apave.hu/Kornyezet/Energetikai-szakreferens-alkalmazasa-feladatai.html

Energetikai auditálási tapasztalataink

Az Apave Magyarország Kft. az el­múlt évek­ben szá­mos ener­ge­ti­kai au­di­tot tel­je­sí­tett kü­lön­bö­ző ipar­ágak­ban (mű­anyag­ipar, elekt­ro­ni­kai ipar, fém­ipar, ru­há­za­ti ipar, in­for­ma­ti­kai ipar, épü­let­üze­mel­te­tés, szol­gál­ta­tó­ipar, stb). Az el­vég­zett ener­ge­ti­kai au­di­to­kat a kö­te­le­zet­tek po­zi­tí­van fo­gad­ták, mert ob­jek­tí­ven, kül­ső szem­mel, üze­mi vak­ság men­te­sen tud­tuk a vizs­gá­la­to­kat és az ér­té­ke­lést el­vé­gez­ni. Az el­vég­zett ener­ge­ti­kai au­di­tok költ­sé­ge a ja­vas­la­ta­ink egy ré­szé­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­val rö­vid időn be­lül meg­té­rül.

Az energetikai auditjelentés (energetikai szakértői dokumentáció) elkészíttetését egy-két telephellyel rendelkező, irányítási rendszerek üzemeltetésében kevésbé jártas vagy az idő rövidsége miatt kevés kapacitással rendelkező kötelezetteknek javasoljuk.

Bízza ránk Ön is energetikai auditjának elvégzését!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az Apave Magyarország Kft.-t energetikai auditálási tevékenység folytatása céljából névjegyzékbe vette.

Az Apave Magyarország Kft. névjegyzéki jelölése: EASZ-102/2019.

Energetikai auditálás jogi háttere

Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet az energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére. Ezért a 2012-ben elfogadott 2012/27/EU direktíva alapján kötelezővé tették a KKV-nak nem minősülő vállalatoknak, hogy legkésőbb 2015. december 5-ig az első energetikai auditot végeztessék el. A Magyarországon eljáró hivatal 2017. június 30-ig nem szabot ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt. Annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett és 2015. december 26. napját követően nem mentesül az auditálási kötelezettség alól, következő alkalommal – az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül – 2019. december 5-ig kell energetikai auditálást elvégeztetnie.

Az irányelv a hazai jogrendbe is átültetésre került az alábbi fontosabb jogszabályok és további rendeletek módosításával:

 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról;
 • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról;
 • 123/2015. (V. 26.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról;
 • 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről
 • 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

Energetikai auditálási kötelezettség

A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni, amelyet első alkalommal 2017. június 30-ig kellet elvégezni. Annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett 2019. december 5-ig kell energetikai auditálást elvégeztetnie, az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül.

Az ener­ge­ti­kai au­di­tá­lás el­vég­zé­sé­nek kö­te­le­zett­sé­gét az ener­ge­ti­kai au­dit (ener­ge­ti­kai szak­ér­tői do­ku­men­tá­ció) el­ké­szí­té­sé­vel vagy az MSZ EN ISO 50001 szab­vány­nak meg­fe­le­lő, akk­re­di­tált ta­nú­sí­tó szer­ve­zet ál­tal ta­nú­sí­tott ener­gia­gaz­dál­ko­dá­si rend­szer mű­köd­te­té­sé­vel le­het tel­je­sí­te­ni.

Környezetvédelem

 • Tisztelt Apave! Az Energetikai audit-hoz lenne kérdésem: a 2004.évi XXXIV. törvény szerint a kis és középvállakozás a) összes foglalkoztatotti létszám 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Ez utóbbit (b. pont) nem érjük el így az és kapcsolat miatt ami az a ill. b pont között van nem szükséges az energetikai audit lefolytatása?
  Tisztelt Kérdező! Az energetikai auditot a KKV-nek nem minősülő vállalkozásoknak kell elkészíteni. A jogszabályi hivatkozásban több feltételnek együtt kell teljesülni ahhoz, hogy egy vállalkozás kkv-nak minősüljön. Amennyiben a vállalkozás összes foglalkozójának létszám meghaladja a 250 főt, akkor már nem minősül KKV-nak, így energetikai auditálás elvégzésére kötelezett.
 • Tisztelt Apave! Az energetikai audit elkészítésére mennyi idő szükséges a megrendelést követően? Válaszát előre is köszönöm. Üdv. K. T.
  Tisztelt Uram! Az energetikai audit elkészítésének ideje függ a kötelezett szervezet méretétől, összetettségétől és a szükséges adatszolgáltatás gyorsaságától, mélységétől és a regisztrált energetikai auditoraink szabad kapacitásától. Az energetikai audit jelentések elkészítését rendszerint 5-8 hetes határidővel vállaljuk – hogy a kijelölt kapcsolattartó mindennapi munkájában ne okozzunk fennakadást –, amelyből 1-2 hét áll rendelkezésére a szervezetnek a szükséges adatok összegyűjtésére és átadására. Külön igény esetén rövidebb határidővel is tudjuk vállalni, amely feltétele a megrendelő gyors és részletes adatszolgáltatása.
 • Tisztelt Uram! Az energetikai auditjelentés elkészítése után 4 évig nincs más teendője a nagyvállalatoknak? Tisztelettel: N. D.
  Tisztelt Hölgyem! Az energetikai auditokat valóban 4 évente kell elkészíteni. De a nagyvállalatoknak van éves regisztrációs kötelezettsége (június 30-ig) és éves adatszolgáltatási kötelezettsége is. Az adatszolgáltatás formai és részletes követelményei még nincsenek meghatározva, de várhatóan az adatszolgáltatást a tárgyévet megelőző évben megvalósított energiahatékonysági intézkedésekről, a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználási adatairól, valamint a tervezett energiahatékonysági intézkedésekről és megvalósulásuk tervezett időpontjáról kell majd teljesíteni.
 • Tisztelt Uram! Az energetikai auditokat milyen tartalommal kell elkészíteni? Köszönöm válaszát! Tisztelettel: V. T.
  Tisztelt Uram! Az energetikai audit minimális tartalmi követelményeit az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 13. §-a határozza meg. Az auditokat csak regisztrált energetikai auditorok végezhetik, akik rendelkeznek a szükséges végzettséggel, tapasztalattal és letették a szükséges vizsgát a Magyar Mérnöki Kamaránál. Az energetikai audit megfelelő tartalmáért a feladatot teljesítő regisztrált energetikai auditor a felelős, amely megfelelőségét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szúrópróbaszerűen ellenőrzi, hatósági eljárás keretében.

Kérjen ajánlatot!

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az Apave Magyarország Kft.-t energetikai auditálási tevékenység folytatása céljából névjegyzékbe vette.

Az Apave Magyarország Kft. névjegyzéki jelölése: EASZ-102/2019.

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849