Energetikai szakreferens alkalmazása

A je­len­tő­sebb ener­gia­fo­gyasz­tá­sú vál­lal­ko­zá­sok­nak – nem csak nagy­vál­la­la­tok­nak - mun­ka­jo­gi­lag és tár­sa­sá­gi jo­gi­lag füg­get­len ener­ge­ti­kai szak­re­fe­renst kell al­kal­maz­ni­uk. Az ener­ge­ti­kai szak­re­fe­rens fel­ada­ta a kü­lön­bö­ző je­len­té­sek el­ké­szí­té­se, ener­gia­ha­té­kony­sá­gi in­téz­ke­dé­sek meg­va­ló­sí­tá­sá­nak fi­gye­lem­mel kí­sé­ré­se, a vál­la­lat se­gí­té­se a kö­te­le­zett­sé­gek vég­re­haj­tá­sá­ban. Az ener­ge­ti­kai szak­re­fe­rens al­kal­ma­zá­sa 2016. de­cem­ber 21-től kö­te­le­ző.

Az Apave Magyarország Kft. névjegyzéki jelölése energetikai szakreferens szervezetként: ESZSZ-79/2019.

Energetikai szakreferens feladatai

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében:

 • figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását:
  • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében;
  • javaslatokat fogalmaz meg az energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban;
  • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról;
  • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat;
 • tevékenységéről a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára:
  • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében;
  • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz;
 • közreműködik a gazdálkodó szervezet részére előírt adatszolgáltatás teljesítésében a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról;
 • részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában.

Bízza ránk Ön is energetikai szakreferensi feladatok elvégzését!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!

Energetikai szakreferens alkalmazásának jogi háttere

Az energetikai szakreferens alkalmazásának és feladatainak követelményeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról;
 • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.

Az energetikai szakreferens alkalmazása 2016. december 21-től kötelező.

Kötelezettek feladatai

Fontos megállapítani, hogy míg az energetikai auditálási kötelezettség csak a nagyvállalatoknak volt kötelező, addig az energetikai szakreferens alkalmazása nem csak nagyvállalatoknak kötelező.

Az előző pontban meghatározott energiafelhasználás meghaladó vállalkozásoknak legalább egy, attól munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezetnek 30 napon belül meghatározott adattartalommal tájékoztatnia kell a Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételéről, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 • 400 000 kWh villamos energiát;
 • 100 000 m3 földgázt vagy
 • 3 400 GJ hőmennyiséget.

Szolgáltásunkkal kapcsolatban még nem tettek fel kérdést.

Legyen Ön az első, és kérdezze szakértőinket!

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849