Környezetvédelmi megbízotti feladatok

A kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a válla­la­tok egy­re ne­he­zeb­ben iga­zod­nak el. A jogsza­bályok kö­ve­tel­mé­nyei­nek va­ló meg­fe­le­lés a cé­gek szá­má­ra nagy erő­fe­szí­tést je­lent, egyes ese­tek­ben a vál­la­latok nin­cse­nek tisz­tá­ban a rá­juk vo­nat­kozó kö­ve­tel­mény­hal­maz­zal sem. A kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bályok nem isme­rete és be nem tar­tása po­ten­ciá­lis ve­szélyt je­lent­het a tevé­keny­ség műkö­désére, vala­mint ma­gas díj­tar­tal­mú bír­sá­go­kat von­hat ma­ga után. Társa­sá­gunk nagy gya­korlattal ren­del­kező szak­ér­tői se­gít­sé­get nyújt, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lalja a fel­merülő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

Környezetvédelmi megbízott alkalmazása

Magyarországon két rendelet szabályozza a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit. A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatokat határozza meg, míg a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről rendelkezik. A környezetvédelmi megbízottal a környezethasználónak munkaszerződéses vagy szerződéses jogviszonyban kell állnia.

Míg korábban egy vállalkozáson belül általában egy más szakterületben dolgozó munkavállaló látta el a környezetvédelmi feladatokat a főmunkája mellett, addig ma már egyre elterjedtebb és elengedhetetlenebb, hogy a környezetvédelmi feladatok elvégzésére egy képzett és gyakorlott környezetvédelmi szakembert alkalmazzanak, vagy bízzanak meg.

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatásaink:

Az Apave Magyarország Kft. környezetvédelmi megbízottai, szakértői

 • segítenek eligazodni a jogszabályi követelmények sokaságában;
 • ügyfélre szabottan figyelemmel kísérik a jogszabályok változását;
 • havonta tájékoztatják a megbízót a változások generálta feladatokról;
 • felügyelik a vállatok környezetvédelmi tevékenységeit;
 • elkészítik a szükséges környezetvédelmi dokumentumokat:
  • nyilvántartási rendszert kialakítják;
  • üzemeltetési szabályzatokat elkészítik;
 • naprakész állapotban tartják a szükséges dokumentumokat;
 • környezetvédelmi oktatásokat, képzéseket megtartják az alkalmazottak számára;
 • elvégzik a hulladékminősítést, és az EWC kódok megállapítását;
 • képviselik a megbízót a környezetvédelmi hatóságoknál;
 • elkészítik a szükséges bevallásokat:
  • KAR adatszolgáltatás;
  • Légszennyezés mértéke (LM) éves jelentés;
  • Környezetterhelési díj számítás;
  • Hulladékos éves adatszolgáltatás (HIR);
  • FAVI adatszolgáltatás;
 • a külső környezetvédelmi szakértői tevékenységeket felügyelik, koordinálják.

További környezetvédelmi szolgáltatásaink:

Szükség esetén további környezetvédelmi feladatok ellátását is kedvezményes áron tudjuk vállalni:

 • pontforrások emisszió mérését;
 • környezetvédelmi engedélykérelem elkészítését:
  • levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem;
  • vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélykérelem;
  • hulladékgazdálkodási engedélykérelem;
 • környezetvédelmi termékdíj ügyintézését;
 • ADR megbízotti feladatok ellátását.

Komplex szolgáltatásunk keretében akár a környezetvédelmi és a munkavédelmi megbízotti feladatokteljesítését együtt is tudjuk vállalni.

Kapcsolódó főbb jogszabályok:

 • 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról.
 • 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

Főbb referenciáink erről a területről:

 • NISSHO Hungary Precíziós Kft.
 • LEIER Hungária Kft.
 • SUMMIT D&V Kft.
 • WORLDMARK Hungary Kft.

Környezetvédelem

 • A veszélyes hulladék üzemi gyűjtő üzemeltetési szabályzatát beküldtük a Felügyelőségre jóváhagyásra. Eltelt több mint 30 nap, de nem kaptunk választ! Érdeklődhetünk telefonon?
  Nem kell! A hatóság a korábbi gyakorlattal ellentétben – jogszabályban rögzített módon – csak akkor küld választ, ha a szabályzattal nincs minden rendben. Ha 22 napon belül észrevétel nem érkezik, a szabályzatot elfogadottnak kell tekinteni.
 • Kell-e levegőterhelési díjat fizetni abban az esetben, ha a gázkazán kémenye teljesítmény alapján nem bejelentés-ill. engedélyköteles?
  Tisztelt Kolléga! Levegőterhelési díjat a vonatkozó törvény alapján csak az engedélyhez kötött környezethasználatokhoz kapcsolódó terhelések után kell fizetni. Ha a gázkazán a teljesítménye alapján nem bejelentés köteles, akkor terhelési díjat sem kell fizetni az emisszió után.
 • Kft-nk 2004. őszén bejelentette a környezetvédelmi felügyelőségnek, hogy gázkazánt és ahhoz kapcsolódó pontforrást üzemeltet. Az engedélyező határozatban nem szerepelt semmilyen kitétel arra vonatkozóan, hogy az meddig érvényes, ennek ellenére a hatóság eljárást indított ellenünk, mondván az engedélyünk lejárt. Van-e módunk fellebbezni?
  A probléma ismert, amennyiben valóban kerültek ki a hatóságok kezéből olyan pontforrás üzemeltetést engedélyező határozatok még 2004-2005. évben is, amelyekben nem írták le, meddig érvényes az engedély. Ez ugyanakkor nem menti fel Önöket, mivel a vonatkozó 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 9.§ (5) előírja: – Az engedély meghatározott időre adható ki. – Az engedélyben foglalt követelményeket és egyéb előírásokat legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Ennek figyelembe vételével a hatóság eljárása jogszerű, mert mulasztásos jogsértés történt!
 • Van egy 90 kW teljesítményű gázégővel közvetlenül fűtött és kéménnyel ellátott szárító fülkénk vizes alkatrészek szárítására. Engedélyeztetnem kell-e a Környezetvédelmi Felügyelőségnél?
  2011 január 15-étől a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 35.§ értelmében a 140 kW alatti névleges bemenő teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem a Környezetvédelmi hatóság, hanem a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört. Tehát nem kell engedélyeztetni a Környezetvédelmi Felügyelőségnél a 90 kW teljesítményű gázégőt, mint ahogy 2011 január 15. előtt sem kellett.
 • Nem sokára le fog járni a pontforrásom kibocsátási engedélye. Mi a teendőm?
  Az első teendő, hogy még a lejárat előtt meg kell méretni a pontforrás kibocsátási adatait és a mérés eredményeiből hatásterület lehatárolás számítást kell végeztetni. Majd ezt követően a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 5. melléklete szerinti tartalommal be kell nyújtani a pontforrás engedély kérelmét.

Legyen Ön is a partnerünk, bízza ránk a környezetvédelmi megbízotti feladatokat!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőnket!

Kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók:

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849