Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és ügyintézés

A ter­me­lő és ke­res­ke­dő vál­lal­ko­zá­sok egy ré­szé­nek je­len­tős te­her a kör­nye­zet­vé­del­mi ter­mék­díj tör­vény sze­rin­ti elő­írá­sa­i­nak, kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek tel­je­sí­té­se. Tár­sa­sá­gunk nagy gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző szak­ér­tő­je se­gít­sé­get nyújt eb­ben, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lal­ja a fel­me­rü­lő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

Környezetvédelmi termékdíj törvény

Ma­gyar­or­szá­gon a kör­nye­zet­vé­del­mi ter­mék­díj tör­vény 1995 óta lé­te­zik. A tör­vény cél­ja, hogy a ter­mé­kek elő­ál­lí­tá­sa, for­gal­ma­zá­sa, fel­hasz­ná­lá­sa so­rán oko­zott kör­nye­ze­ti ve­szé­lyez­te­té­sek, il­le­tő­leg ká­rok meg­elő­zé­sé­hez, csök­ken­té­sé­hez pénz­ügyi for­rá­so­kat te­remt­sen.

A kör­nye­zet­vé­del­mi ter­mék­díj­jal kap­cso­la­tos elő­írá­so­kat, kö­te­le­zett­sé­ge­ket a kör­nye­zet­vé­del­mi ter­mék­díj­ról szó­ló 2011. évi LXXXV. tör­vény és a kör­nye­zet­vé­del­mi ter­mék­díj­ról szó­ló 2011. évi LXXXV. tör­vény vég­re­haj­tásáról szó­ló 343/2011. (XII. 29.) Korm. ren­de­let tar­tal­maz­za.

Kör­nye­zet­vé­del­mi ter­mék­dí­jat kell fi­zet­ni a cso­ma­go­lás, az egyéb kő­olaj­ter­mé­kek, a gu­mi­ab­roncs, az ak­ku­mu­lá­tor, a rek­lám­hor­do­zó pa­pír, az iro­dai pa­pír, a szap­pan, va­la­mint az elekt­ro­mos és elekt­ro­ni­kai be­ren­de­zé­sek stb. im­port­ja, bel­föl­di for­ga­lom­ba ho­za­ta­la vagy sa­ját cé­lú fel­hasz­ná­lá­sa után.

Környezetvédelmi termékdíj változások

A környezetvédelmi termékdíj törvény és a végrehajtási rendelet előírásai rendkívül gyakran változnak. A tör­vénynek az életbelépése óta 15 alkalommal, míg a rendelet 12 alkalommal került megváltozásra. A gyakran változó jogszabályi környezetben elengedhetetlen egy felkészült termékdíj szakértő alkalmazása.

Környezetvédelmi termékdíj kötelezettségek

A környezetvédelmi termékdíj törvény hatálya alá tartozó termékre és a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenységre számos kötelezettség vonatkozik:

 • bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség;
 • bevallási kötelezettség;
 • befizetési kötelezettség;
 • termékdíj-előleg megállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség;
 • számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség.

Mi valamennyi kötelezettség teljesítésben segítséget nyújtunk!

Környezetvédelmi termékdíj szolgáltatásaink

Lehetőséget biztosítunk partnereink részére egy egyszeri audit jellegű átvizsgálásra/átvilágításra, amely kifejezetten a termékdíj ügyvitel folyamatainak megvizsgálásra irányul.

Az átvizsgálásról/átvilágításról ügyfeleink egy részletes kimutatást kapnak, a „folyamatok értékeléséről”. Ez természetesen tartalmazza az optimalizációs eljárások javaslatát is, továbbá belső információként bemutatjuk a feltárt hiányosságokat, javítandó folyamatokat. Javaslatokat teszünk az esetleges problémák, észrevételek megoldásaira is.

Igény esetén partnereink tehermentesítése érdekében a fentieken túl az alábbi feladatok átvállalását is biztosítjuk:

 • törvényes képviselet cégünk (NAV által regisztrált) szakértője által;
 • bejelentési kötelezettség teljesítése (NAV, OKTF);
 • bevallási kötelezettség teljesítése (NAV);
 • szerződéskötés, nyilatkozattételek teljesítésében való közreműködés;
 • engedélyezési eljárásokban való közreműködés;
 • jogszabályi követelmények figyelése és tájékoztatásnyújtás változások esetén;
 • hiányosságok, ill. időszakos konzultációkor/bejáráskor tapasztalt eltérések esetén írásos tájékoztatás teljesítése;
 • a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében való közreműködés;
 • már elmaradt NAV-os bejelentések és bevallások elkészítése (átvizsgálások eredményeként javasolhatjuk akár visszamenőleg is).

Legyen Ön is a partnerünk, bízza ránk a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos feladatokat!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőnket!

Szolgáltásunkkal kapcsolatban még nem tettek fel kérdést.

Legyen Ön az első, és kérdezze szakértőinket!

Kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók:

 • BUKTA Attila

  Környezetvédelmi termékmenedzser

  ISO 14001, ISO 50001 vezető auditor

  mobil: +36 30 543 8189

  telefon: +36 1 413 6937