Környezetvédelmi szolgáltatásaink

NHKV AZBESZTMENTESÍTÉS PÁLYÁZAT!

Júniusban Az NHKV Nemzeti Hulladék­gazdál­ko­dási Koor­din­áló és Vagyon­keze­lő Zrt. orszá­gos azbeszt­mente­sítési pályá­zatot hirdetett lakossági ügyfelei részére: https://nhkv.hu/azbeszt-informaciok

A kiírás szerint a pályázat kizárólag a HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására vonatkozik!

Jellemzően, de nem kizárólag:

 • tető,
 • kerítés,
 • homlokzatburkolás,
 • válaszfalak,
 • régi gáztűzhelyekben a sütő környékén (azbesztlapok),
 • épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek.

Amennyiben bizonytalan abban, hogy a környe­zetében előforduló fenti termékek tartal­maznak-e azbesztet, keresse kollé­gánkat az alábbi elérhetőségen!

Laboratóriumunk a beküldött vagy az általunk a hely­színen levett minták azbeszt­tartalmát akkre­ditált formában vizsgálja.

A vizsgálati eredményekről jegyző­könyv készül, melyet elektro­nikusan küldünk el megrendelői­nknek. Az ered­mények birto­kában dönthet arról, hogy Ön jogo­sult-e pályázati támo­gatás igénybevételére!

Beküldött minták vizsgá­latára vonat­kozó lakos­sági akció kizáró­lag a pályá­zat idejére: 25 000 Ft (mely tartalmazza az ÁFA-t is).

Beküldött minta esetén kizá­rólag az anyagminta labora­tóriumi vizsgá­lata akkreditált, helyszíni minta­vétel esetén a mintavételi eljárást is akkreditált formában végezzük!

Környezetvédelmi szolgáltatásaink rövid áttekintése

Az Apave Magyarország Kft. kö­zel tíz éves ha­zai gya­kor­lat­tal ren­del­ke­zik a kör­nye­zet­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­sok te­rü­le­tén, ame­lyek tel­je­sí­té­sé­re ga­ran­ci­át vál­lal. A tel­jes kö­rű szol­gál­ta­tá­sa­ink se­gít­sé­gé­vel, va­la­mennyi kör­nye­ze­ti elem­re vo­nat­ko­zó­an se­gít­jük part­ne­re­in­ket a kör­nye­zet­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­ik tel­je­sí­té­sé­ben. Az aláb­bi ki­emelt szol­gál­ta­tá­sa­ink­ra hív­juk fel a fi­gyel­met:

Az­beszt és tűzálló kerámiaszálak (RCF) fel­tá­rása, kár­men­te­sí­té­sek mű­sza­ki fel­ügye­le­te, anyag- és levegőminták laboratóriumi vizsgálata

Az az­beszt tar­tal­mú szi­ge­te­lő­anya­go­kat ko­ráb­ban gyak­ran al­kal­maz­ták a tűz, a hő és a zaj el­le­ni vé­de­lem­re, így nagy mennyi­ség­ben for­dul­nak elő kör­nye­ze­tünk­ben. Az az­beszt mé­rés te­rü­le­tén akk­re­di­tált la­bo­ra­tó­ri­u­munk vál­lal­ja az az­beszt­tar­tal­mú anya­gok tel­jes kö­rű fel­mé­ré­sét, a mun­ka­he­lyi lég­te­rek az­beszt kon­cent­rá­ci­ó­já­nak meg­ha­tá­ro­zá­sát, va­la­mint az az­beszt ros­tok tí­pu­sá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sát. Az az­beszt men­te­sí­tés te­rü­le­tén je­len­tős ta­pasz­ta­la­tok­kal ren­del­ke­zünk a gyors, ha­té­kony és tel­jes kö­rű meg­ol­dás ki­vá­lasz­tá­sá­ra és meg­va­ló­sí­tá­sá­ra.

Épületek Azbeszt Tanúsítása

Az Épü­le­tek Az­beszt Ta­nú­sí­tá­sa nö­ve­li a ta­nú­sí­tott épü­let pi­a­ci ér­té­két, se­gít meg­fe­lel­ni a mun­ka­vé­del­mi elő­írá­sok­nak, meg­őriz­ni a mun­ka­vál­la­lók egész­sé­gét, to­váb­bá nö­ve­li a vál­la­lat presz­tí­zsét.

Energetikai szakreferens alkalmazása

A je­len­tő­sebb ener­gia­fo­gyasz­tá­sú vál­lal­ko­zá­sok­nak – nem csak nagy­vál­la­la­tok­nak - mun­ka­jo­gi­lag és tár­sa­sá­gi jo­gi­lag füg­get­len ener­ge­ti­kai szak­re­fe­renst kell al­kal­maz­ni­uk. Az ener­ge­ti­kai szak­re­fe­rens fel­ada­ta a kü­lön­bö­ző je­len­té­sek el­ké­szí­té­se, ener­gia­ha­té­kony­sá­gi in­téz­ke­dé­sek meg­va­ló­sí­tá­sá­nak fi­gye­lem­mel kí­sé­ré­se, a vál­la­lat se­gí­té­se a kö­te­le­zett­sé­gek vég­re­haj­tá­sá­ban. Az ener­ge­ti­kai szak­re­fe­rens al­kal­ma­zá­sa 2016. de­cem­ber 21-től kö­te­le­ző.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok

Fon­tos elő­írás, hogy a kör­nye­zet­re ha­tás­sal lé­vő te­vé­keny­ség vég­zé­se ese­tén kör­nye­zet­vé­del­mi meg­bí­zott al­kal­ma­zá­sa kö­te­le­ző. Kör­nye­zet­vé­del­mi szak­ér­tő­ink több éves, szé­les spekt­ru­mú ta­pasz­ta­la­ta­i­nak kö­szön­he­tő­en ha­té­ko­nyan tud­ják a meg­bí­zot­ti fel­ada­to­kat tel­je­sí­te­ni. A kör­nye­zet­vé­del­mi meg­bí­zot­ti szol­gál­ta­tá­sunk se­gít­sé­gé­vel part­ne­re­ink vál­lá­ról le­vesszük a kör­nye­zet­vé­del­mi fel­ada­tok tel­je­sí­té­sé­nek ter­hét.

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, engedélyeztetés

Az en­ge­dély­kö­te­les pont­for­rá­sok le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­del­mi en­ge­dé­lyez­te­té­se és idő­sza­kos emisszió mé­ré­se jog­sza­bá­lyi elő­írás. Az akk­re­di­tált kör­nye­zet­vé­del­mi la­bo­ra­tó­ri­u­munk vál­lal­ja a pont­for­rá­sok emisszió mé­ré­sét to­váb­bá az en­ge­dély meg­szer­zé­se ér­de­ké­ben a ha­tás­te­rü­let meg­ha­tá­ro­zást, en­ge­dély­ké­rel­mi do­ku­men­tá­ció el­ké­szí­té­sét, és az adat­la­pok ki­töl­té­sét.

CO₂ hitelesítés

Je­len­tő­sebb CO₂ ki­bo­csá­tás­sal já­ró te­vé­keny­ség vég­zé­se ese­tén szük­sé­ges el­vé­gez­tet­ni a CO₂ ki­bo­csá­tás hi­te­le­sí­té­sét, ame­lyet csak akk­re­di­tált szer­ve­zet vé­gez­het. Az Apave ren­del­ke­zik a hi­te­le­sí­tés­hez szük­sé­ges szak­ér­tői en­ge­dé­lyek-kel, akk­re­di­tá­ci­ó­val és a hi­te­le­sí­tést vég­ző, nagy ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző szak­em-be­rek­kel.

Karbonlábnyom számítás

A klímaváltozással kapcsolatos felelősségérzet növekedésével egyre többeket érdekel bizonyos tevékenységek, folyamatok, termékek klímára gyakorolt hatása. E hatás számszerűsítésére vezették be a karbonlábnyom fogalmát. A karbonlábnyom azt a szén-dioxidban kifejezett üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátás mennyiséget jelenti, amit a vizsgált vállalat, szervezet vagy egyén a tevékenysége, valamely folyamata során a vizsgált időszakban, illetve valamely termék az életciklusa során, közvetlenül és közvetve okoz.

Főbb környezetvédelmi referenciáink

 • Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.
 • Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
 • Dunamenti Erőmű Zrt.
 • ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.
 • ISD Dunaferr Zrt.
 • Leier Hungária Kft.
 • L’OREAL Magyarország Kft.
 • Magyar Suzuki Zrt.
 • SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.
 • Wienerberger Zrt.

Legyen Ön is a partnerünk!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!

Kapcsolattartók:

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849

 • LOVAS Péter

  laboratóriumvezető

  azbeszt-, emissziómérés

  mobil: +36 30 967 7303

 • BONIVÁRT Attila

  vizsgálótechnikus

  emissziómérés

  mobil: +36 30 470 7330

 • BENCÉS-KATONKA Nóra

  környezetvédelmi és laborasszisztens

  emissziómérés, engedélyek

  mobil: +36 30 914 6619

 • MONOSTORI Róbert

  vizsgálómérnök

  azbesztfeltárás, -mérés, -vizsgálat

  mobil: +36 30 521 0232