Környezetvédelmi szolgáltatásaink

Környezetvédelmi szolgáltatásaink rövid áttekintése

Az Apave Magyarország Kft. kö­zel tíz éves ha­zai gya­kor­lat­tal ren­del­ke­zik a kör­nye­zet­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­sok te­rü­le­tén, ame­lyek tel­je­sí­té­sé­re ga­ran­ci­át vál­lal. A tel­jes kö­rű szol­gál­ta­tá­sa­ink se­gít­sé­gé­vel, va­la­mennyi kör­nye­ze­ti elem­re vo­nat­ko­zó­an se­gít­jük part­ne­re­in­ket a kör­nye­zet­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­ik tel­je­sí­té­sé­ben. Az aláb­bi ki­emelt szol­gál­ta­tá­sa­ink­ra hív­juk fel a fi­gyel­met:

Az­beszt és tűzálló kerámiaszálak (RCF) fel­tá­rása, kár­men­te­sí­té­sek mű­sza­ki fel­ügye­le­te, anyag- és levegőminták laboratóriumi vizsgálata

Az az­beszt tar­tal­mú szi­ge­te­lő­anya­go­kat ko­ráb­ban gyak­ran al­kal­maz­ták a tűz, a hő és a zaj el­le­ni vé­de­lem­re, így nagy mennyi­ség­ben for­dul­nak elő kör­nye­ze­tünk­ben. Az az­beszt mé­rés te­rü­le­tén akk­re­di­tált la­bo­ra­tó­ri­u­munk vál­lal­ja az az­beszt­tar­tal­mú anya­gok tel­jes kö­rű fel­mé­ré­sét, a mun­ka­he­lyi lég­te­rek az­beszt kon­cent­rá­ci­ó­já­nak meg­ha­tá­ro­zá­sát, va­la­mint az az­beszt ros­tok tí­pu­sá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sát. Az az­beszt men­te­sí­tés te­rü­le­tén je­len­tős ta­pasz­ta­la­tok­kal ren­del­ke­zünk a gyors, ha­té­kony és tel­jes kö­rű meg­ol­dás ki­vá­lasz­tá­sá­ra és meg­va­ló­sí­tá­sá­ra.

Épületek Azbeszt Tanúsítása

Az Épü­le­tek Az­beszt Ta­nú­sí­tá­sa nö­ve­li a ta­nú­sí­tott épü­let pi­a­ci ér­té­két, se­gít meg­fe­lel­ni a mun­ka­vé­del­mi elő­írá­sok­nak, meg­őriz­ni a mun­ka­vál­la­lók egész­sé­gét, to­váb­bá nö­ve­li a vál­la­lat presz­tí­zsét.

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és ügyintézés

A ter­me­lő és ke­res­ke­dő vál­lal­ko­zá­sok egy ré­szé­nek je­len­tős te­her a kör­nye­zet­vé­del­mi ter­mék­díj tör­vény sze­rin­ti elő­írá­sa­i­nak, kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek tel­je­sí­té­se. Tár­sa­sá­gunk nagy gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző szak­ér­tő­je se­gít­sé­get nyújt eb­ben, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lal­ja a fel­me­rü­lő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

Energetikai auditálás, energia audit elvégzése

Az ener­gia­ha­té­kony­sá­gi 2012/27/EU irány­elv­hez kap­cso­ló­dó­an 2015.06.07-én élet­be lé­pett a ha­zai 2015. évi LVII. tör­vény az ener­gia­ha­té­kony­ság­ról, mely alap­ján a KKV-nek nem mi­nő­sü­lő vál­lal­ko­zá­sok­nak 2015. de­cem­ber 5-ig, majd azt kö­ve­tő­en négy­éven­ként ener­ge­ti­kai au­di­tot kell le­foly­tat­ni­uk. Szak­ér­tő­ink eb­ben nyúj­ta­nak se­gít­sé­get.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok

Fon­tos elő­írás, hogy a kör­nye­zet­re ha­tás­sal lé­vő te­vé­keny­ség vég­zé­se ese­tén kör­nye­zet­vé­del­mi meg­bí­zott al­kal­ma­zá­sa kö­te­le­ző. Kör­nye­zet­vé­del­mi szak­ér­tő­ink több éves, szé­les spekt­ru­mú ta­pasz­ta­la­ta­i­nak kö­szön­he­tő­en ha­té­ko­nyan tud­ják a meg­bí­zot­ti fel­ada­to­kat tel­je­sí­te­ni. A kör­nye­zet­vé­del­mi meg­bí­zot­ti szol­gál­ta­tá­sunk se­gít­sé­gé­vel part­ne­re­ink vál­lá­ról le­vesszük a kör­nye­zet­vé­del­mi fel­ada­tok tel­je­sí­té­sé­nek ter­hét.

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, engedélyeztetés

Az en­ge­dély­kö­te­les pont­for­rá­sok le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­del­mi en­ge­dé­lyez­te­té­se és idő­sza­kos emisszió mé­ré­se jog­sza­bá­lyi elő­írás. Az akk­re­di­tált kör­nye­zet­vé­del­mi la­bo­ra­tó­ri­u­munk vál­lal­ja a pont­for­rá­sok emisszió mé­ré­sét to­váb­bá az en­ge­dély meg­szer­zé­se ér­de­ké­ben a ha­tás­te­rü­let meg­ha­tá­ro­zást, en­ge­dély­ké­rel­mi do­ku­men­tá­ció el­ké­szí­té­sét, és az adat­la­pok ki­töl­té­sét.

CO₂ hitelesítés

Je­len­tő­sebb CO₂ ki­bo­csá­tás­sal já­ró te­vé­keny­ség vég­zé­se ese­tén szük­sé­ges el­vé­gez­tet­ni a CO₂ ki­bo­csá­tás hi­te­le­sí­té­sét, ame­lyet csak akk­re­di­tált szer­ve­zet vé­gez­het. Az Apave ren­del­ke­zik a hi­te­le­sí­tés­hez szük­sé­ges szak­ér­tői en­ge­dé­lyek-kel, akk­re­di­tá­ci­ó­val és a hi­te­le­sí­tést vég­ző, nagy ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző szak­em-be­rek­kel.

ADR biztonsági tanácsadás

A ve­szé­lyes áruk, anya­gok ke­ze­lé­se és szál­lí­tá­sa so­rán a jog­sza­bály ADR biz­ton­sá­gi ta­nács­adó al­kal­ma­zá­sát ír­ja elő. Nagy gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző szak­ér­tő­ink vál­lal­ják ADR biz­ton­sá­gi ta­nács­adói fel­ada­tok el­lá­tá­sát, amely ma­gá­ba fog­lal­ja a szük­sé­ges do­ku­men­tá­ci­ók el­ké­szí­té­sét, se­gít­ség­nyúj­tást a na­pi fel­ada­tok el­lá­tá­sá­ban és a ha­tó­sá­gi el­len­őr­zé­se­ken va­ló rész­vé­telt.

Főbb környezetvédelmi referenciáink

 • Dunamenti Erőmű Zrt.
 • Hankook Tire Hungary Kft.
 • ISD Dunaferr Zrt.
 • Leier Hungária Kft.
 • Magyar Suzuki Zrt.
 • Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft.
 • SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.
 • Vértesi Erőmű Zrt.
 • Wienerberger Zrt.

Legyen Ön is a partnerünk!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!

Kapcsolattartók:

 • BONIVÁRT Attila

  Vizsgáló technikus

  Emisszió mérés, környezetvédelmi szolgáltatások

  mobil: +36 30 470 7330

  telefon: +36 1 413 6937

 • BUKTA Attila

  Környezetvédelmi termékmenedzser

  ISO 14001, ISO 50001 vezető auditor

  mobil: +36 30 543 8189

  telefon: +36 1 413 6937

 • MONOSTORI Róbert

  Azbeszt termékmenedzser

  Azbeszt feltárás, azbesztmentesítés felügyelete

  mobil: +36 30 521 0232

  telefon: +36 1 413 6937

 • KIS Levente Balázs

  EHS csoportvezető

  Környezet- és munkavédelmi szolgáltatások

  mobil: +36 30 337 6627

  telefon: +36 1 413 6937

 • VÖRÖS Tímea

  Környezetvédelmi munkatárs

  Emisszió mérés, környezetvédelmi szolgáltatások

  mobil: +36 30 914 6619

  telefon: +36 1 413 6937