Kiemelt szolgáltatásunk

Távmunkavégzés / Otthoni munkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátása

Új mun­ka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­sunk on­line szoft­ve­res hát­tér­tá­mo­ga­tás­sal

Szol­gál­ta­tá­sunk a táv­mun­ká­ban dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló­i­nak mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú, mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­ge­i­re és fel­ada­ta­i­ra ad meg­ol­dást, könnyí­tést.

Mi­ben tu­dunk se­gí­te­ni?

 • el­vé­gez­zük az ott­ho­ni mun­ka­he­lyek koc­ká­zat­ér­té­ke­lé­sét(akár több nyel­ven);
 • a mun­ka­vé­del­mi ok­ta­tá­si te­ma­ti­kát és anya­got el­ké­szít­jük, a mun­ka­vál­la­lót ké­pez­zük, tu­dá­sát vissza­el­len­őriz­zük, amit meg­fe­le­lő­en le is do­ku­men­tá­lunk (akár több nyel­ven);
 • a vizs­gá­la­tok ered­mé­nye­it ren­de­zett for­má­ban bár­mi­kor el­ér­he­tik, akár több évre vissza­me­nő­leg is, hi­szen az ered­mé­nyek­ről, a fel­tárt hi­bák­ról, ki­ja­ví­tá­suk­ról, il­let­ve min­den szük­sé­ges do­ku­men­tum­ról we­bes hát­tér­tá­mo­ga­tás­sal nap­ra­kész nyil­ván­tar­tást ve­ze­tünk, ami az il­le­té­ke­sek ré­szé­re va­lós idő­ben el­ér­he­tő, és azon­nal le­tölt­he­tő;
 • jog­sza­bá­lyi kö­te­le­zett­sé­gek­nek tör­té­nő meg­fe­le­lés­hez, eset­le­ges jogi vé­de­lem­hez azon­nal el­ér­he­tő, meg­fe­le­lő hát­tér do­ku­men­tá­ci­ótbiz­to­sí­tunk;
 • te­her­men­te­sít­jük mun­ka­vé­del­mi szak­em­be­rét, ez­ál­tal se­gít­jük ha­té­ko­nyabb fog­lal­koz­ta­tá­sát;
 • a be­vizs­gá­lan­dó sze­mé­lyek név­so­rá­nak és el­ér­he­tő­sé­gé­nek át­vé­te­lét kö­ve­tő­en min­den fel­ada­tot, ter­het ma­gunk­ra vál­la­lunk, Önök­nek csu­pán a hi­á­nyos­sá­gok pót­lá­sát kell meg­kö­ve­tel­ni­ük mun­ka­vál­la­ló­ik­tól;
 • több sze­mély be­vizs­gá­lá­sa ese­tén te­her­men­te­sít­jük a ko­or­di­ná­ci­ós fel­ada­tok el­lá­tá­sa, és az időt rab­ló egyez­te­té­sek alól;
 • a cég köz­pont­já­tól nagy tá­vol­sá­gok­ra eső ott­ho­ni mun­ka­he­lyek el­len­őr­zé­sét is gaz­da­sá­go­san vé­gez­zük;
 • a té­má­ra vo­nat­ko­zó fo­lya­ma­tos jog­sza­bály­kö­ve­tést, nap­ra­kész­sé­get biz­to­sí­tunk;
 • ki­pró­bált, jól ki­dol­go­zott do­ku­men­tá­ci­ós hát­tér­rel és szisz­té­má­val dol­go­zunk;
 • biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés és pre­ven­tív egész­ség meg­őr­ző ma­ga­tar­tás ha­té­kony tu­da­to­sí­tá­sá­ban se­gí­tünk a mun­ka­vál­la­lók­nak, ez­ál­tal köz­ér­ze­tük és ha­té­kony­sá­guk nö­ve­lé­sét is el­ér­het­jük;
 • mun­ka­vé­del­mi ok­ta­tá­sun­kat igény sze­rint, akár e-lear­ning for­má­já­ban is meg tud­juk va­ló­sí­ta­ni.

To­váb­bi rész­le­tek és aján­lat­ké­rés:

www.apave.hu/​Tav​munk​aveg​zes.html

Kapcsolattartók:

 • BERNECZEI Dávid

  vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

  munkavédelem

  mobil: +36 30 460 2661

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849