Távmunkavégzés / Otthoni munkavégzés munkavédelmi feladatainak ellátása

Szol­gál­ta­tá­sunk a táv­mun­ká­ban dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló­i­nak mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú, mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­ge­i­re és fel­ada­ta­i­ra ad meg­ol­dást, könnyí­tést. A mun­kál­ta­tók egy­re gyak­rab­ban vá­laszt­ják bi­zo­nyos mun­ka­kö­rök ese­té­ben az ott­ho­ni mun­ka­vég­zést (táv­mun­ka­vég­zést), mi­vel ez­zel a mun­ka­vi­szony­for­má­val je­len­tős költ­sé­get tud­nak meg­ta­ka­rí­ta­ni. Azon­ban a ta­pasz­ta­la­tok alap­ján meg­fe­led­kez­nek ar­ról, hogy a mun­kál­ta­tói fe­le­lős­sé­gük je­len­tős rész­ben fenn­ma­rad, ami­nek to­vább­ra is meg kell fe­lel­ni­ük. Az­zal, hogy a mun­ka­he­lyet és te­vé­keny­sé­get a mun­ka­vál­la­ló ott­ho­ná­ba „de­le­gál­ják”, a mun­ka­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­i­ket nem há­rít­hat­ják tel­je­sen a mun­ka­vál­la­ló­ra.

A mun­kál­ta­tó al­kal­ma­zá­sá­ban lévő mun­ka­vé­del­mi szak­em­ber­nek min­den ott­ho­ni mun­ka­vég­zés so­rán fel kell mér­nie a ki­je­lölt mun­ka­hely ve­szé­lye­it, és mun­ka­vé­del­mi koc­ká­zat­ér­té­ke­lés ke­re­té­ben eze­ket mi­nő­sí­te­nie kell, va­la­mint dön­tést kell hoz­nia ar­ról, hogy a szer­ve­zet mun­ka­vál­la­ló­ja biz­ton­sá­gos, az egész­ség­re nem ár­tal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött tud­ja-e vé­gez­ni a mun­ká­ját, vagy sem. Amennyi­ben rossz dön­tés szü­le­tik, a mun­kál­ta­tó­nak vál­lal­nia kell a kö­vet­kez­mé­nye­ket. To­váb­bá a mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú téma mel­lett a he­lyi ve­szé­lyek­ről is ki kell ok­tat­nia a mun­ka­vál­la­ló­ját, amit meg­fe­le­lő­en do­ku­men­tál­nia és ar­chi­vál­nia kell. Nem is be­szél­ve a fel­me­rü­lő hi­á­nyos­sá­gok, koc­ká­zat­csök­ken­tő in­téz­ke­dé­sek meg­va­ló­su­lá­sá­nak nyo­mon kö­ve­té­sé­ről.

A KOC­KÁ­ZA­TÉR­ÉT­KE­LÉST a mun­kál­ta­tó­nak 3 éven­te, az OK­TA­TÁST fo­ko­zott pszi­chés va­la­mint pszi­cho­szo­ci­á­lis ve­szé­lyek ese­té­ben ja­va­solt éven­te meg­is­mé­tel­nie.

Miben tudunk segíteni?

 • elvégezzük az otthoni munkahelyek kockázatértékelését (akár több nyelven);
 • a munkavédelmi oktatási tematikát és anyagot elkészítjük, a munkavállalót képezzük, tudását visszaellenőrizzük, amit megfelelően le is dokumentálunk (akár több nyelven);
 • a vizsgálatok eredményeit rendezett formában bármikor elérhetik, akár több évre visszamenőleg is, hiszen az eredményekről, a feltárt hibákról, kijavításukról, illetve minden szükséges dokumentumról webes háttértámogatással naprakész nyilvántartást vezetünk, ami az illetékesek részére valós időben elérhető, és azonnal letölthető;
 • jogszabályi kötelezettségeknek történő megfeleléshez, esetleges jogi védelemhez azonnal elérhető, megfelelő háttér dokumentációt biztosítunk;
 • tehermentesítjük munkavédelmi szakemberét, ezáltal segítjük hatékonyabb foglalkoztatását;
 • a bevizsgálandó személyek névsorának és elérhetőségének átvételét követően minden feladatot, terhet magunkra vállalunk, Önöknek csupán a hiányosságok pótlását kell megkövetelniük munkavállalóiktól; 
 • több személy bevizsgálása esetén tehermentesítjük a koordinációs feladatok ellátása, és az időt rabló egyeztetések alól;
 • a cég központjától nagy távolságokra eső otthoni munkahelyek ellenőrzését is gazdaságosan végezzük;
 • a témára vonatkozó folyamatos jogszabálykövetést, naprakészséget biztosítunk;
 • kipróbált, jól kidolgozott dokumentációs háttérrel és szisztémával dolgozunk;
 • biztonságos munkavégzés és preventív egészség megőrző magatartás hatékony tudatosításában segítünk a munkavállalóknak, ezáltal közérzetük és hatékonyságuk növelését is elérhetjük;
 • munkavédelmi oktatásunkat igény szerint, akár e-learning formájában is meg tudjuk valósítani.

Miért érdemes az Apave szolgáltatását választani?

A fenti előnyökön kívül az Önök kényelme és biztonsága érdekében az alábbiakat garantáljuk:

 • amennyiben szakmai hibát vétünk, magas biztosítási hátterünk anyagi biztonságot kínál az Ön vállalata részére, bár ennek lehívására megbízható szakértelmünknek köszönhetően még soha nem került sor;
 • nagy távolságban lévő munkahelyek gazdaságosabb bevizsgálását, saját szakemberének hatékonyabb foglakoztatását nyerheti meg, hiszen az utazási időért mi nem számolunk fel plusz költséget;
 • az általunk feltárt, fényképekkel rögzített hiányosságokat bármikor megtekinthetik, valamint leszűrhetik, átkonvertálhatják;
 • elkészítjük és naprakészen tartjuk a háttér dokumentációkat, illetve az oktatási tematikát vállalatuk helyett.

Milyen problémát okozhat az Ön cégének a vizsgálatok hiánya?

 • rejtve maradnak a munkavállalójuk egészségét károsító (fizikai, pszichés) negatív munkakörülmények, ezáltal felmerülhetnek ennek káros hatásai (fizikai és pszichés betegségek kialakulása, munkanap kiesés, teljesítménycsökkenés stb.);
 • tájékozatlanságból eredő helytelen munkavégzés káros hatásai;
 • munkaügyi per során hiányzó dokumentumok anyagi következményei;
 • munkabaleset (pl. szénmonoxid mérgezés, elcsúszás, végtagtörés stb.) esetén negatív hírérték, presztízsveszteség;
 • hatósági ellenőrzés során az igazoló dokumentumok hiányának anyagi következményei.

Alapvetően milyen jogszabálynak kell megfelelni?

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről: VII/A. Fejezet, A TÁVMUNKAVÉGZÉS ELTÉRŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYAI

Szolgáltásunkkal kapcsolatban még nem tettek fel kérdést.

Legyen Ön az első, és kérdezze szakértőinket!

Amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét ké­rem, az aláb­bi el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken ke­res­sen min­ket to­váb­bi in­for­má­ci­ó­kért!

Az Apave szakértői ezen a területen is jelentős szakértelemmel rendelkeznek.

Kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók:

 • BERNECZEI Dávid

  vezető biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

  munkavédelem

  mobil: +36 30 460 2661

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849