Tanácsadás

ÚJ!Lean tanácsadás!

Amennyi­ben sze­ret­né, hogy vál­la­la­ta ha­té­ko­nyabb le­gyen fo­lya­ma­ta­i­nak ja­ví­tá­sa és vesz­te­sé­ge­i­nek csök­ken­té­se ál­tal, ve­gye igény­be se­gít­sé­gün­ket!

Ha már meg­lé­vő Le­an rend­sze­rét sze­ret­né fej­lesz­te­ni, vagy új, ha­té­ko­nyan üze­me­lő rend­szert sze­ret­ne ki­épí­te­ni és be­ve­zet­ni, ak­kor bíz­za Ma­gát a Vinc­ot­te szak­ér­tel­mé­re!

A Le­an me­nedzs­ment be­ve­ze­té­se szem­lé­let- és szer­ve­ze­ti kul­tú­ra­vál­tá­si prog­ram, ami hosszú tá­vú ver­seny­előny­höz jut­tat­ja vál­lal­ko­zá­sát. Se­gít­sé­gé­vel fo­koz­za vál­la­la­ta ru­gal­mas­sá­gát, mi­köz­ben egy olyan vesz­te­ség­csök­ken­té­si kul­tú­rát ala­kít ki, amely­ben a vál­lal­ko­zás min­den tag­ja részt vesz. A fel­ső ve­ze­tés­től az ope­ra­tív mun­ka­tár­sa­kig a dol­go­zók meg­is­me­rik, meg­ta­pasz­tal­ják, és be­épí­tik a vál­la­lat mű­kö­dé­sé­be és sa­ját min­den­na­pi mun­ká­juk­ba a Le­an me­nedzs­ment alap­ele­me­it és mód­sze­re­it.

Le­an ta­nács­adó­ink va­la­mennyi­en ok­le­ve­les mér­nö­kök, akik több év­ti­ze­det töl­töt­tek a ter­me­lés leg­kü­lön­bö­zőbb te­rü­le­te­in, így jár­ta­sak a Le­an rend­sze­rek ki­épí­té­sén és üze­mel­te­té­sén túl a ter­me­lés­irá­nyí­tás­ban, új ter­mé­kek be­ve­ze­té­sé­ben, új üze­mek, ter­me­lő­so­rok Le­an sze­rin­ti ki­ala­kí­tá­sá­ban és mi­nő­ség­ügyi pro­jek­tek ve­ze­té­sé­ben. Va­la­mennyi­en nem csu­pán ha­zai, de je­len­tős kül­föl­di ta­pasz­ta­la­tok­kal is ren­del­kez­nek, rend­sze­re­sen je­len­tet­nek meg ko­moly el­is­me­ré­se­ket ki­vál­tó szak­mai köz­le­mé­nye­ket, pub­li­ká­ci­ó­kat. Olyan vál­la­la­tok vet­ték igény­be se­gít­sé­gü­ket töb­bek közt, mint a Ge­ne­ral El­ectric, a Phi­lips, a Ja­bil, a Ce­les­ti­ca, a Flext­ro­nics, a Hoya. Szak­em­be­re­ink­ről el­mond­ha­tó, hogy a ter­me­lés­ben szer­zett ta­pasz­ta­la­ta­ik mel­lett több éve ok­ta­tói fel­ada­to­kat is el­lát­nak, így nagy ru­tin­nal, ha­té­ko­nyan tud­ják át­ad­ni az ál­ta­luk fel­hal­mo­zott tu­dást és ta­pasz­ta­la­tot ma­gyar és an­gol nyel­ven egy­aránt. Re­fe­ren­cia­ér­té­kek a ter­me­lé­keny­ség­fej­lesz­tés­ben Ma­gyar­or­szá­gon: elekt­ro­ni­ka, mű­anyag­ipar, au­tó­gyár­tás és vegy­ipar te­rü­le­tén a TPM-OEE 45%-ról 65% és 95% (1-2-3 év), 5S-TQC nul­la se­lejt­tel gyár­tás (1-2 év).

Ér­jen el vál­la­la­tá­val Ön is ha­son­ló si­ke­re­ket! Ke­res­sen min­ket aláb­bi el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken, hogy egy sze­mé­lyes be­mu­tat­ko­zás után sze­mély­re sza­bott meg­ol­dá­so­kat kí­nál­has­sunk!

Autóipari technikák, rendszerek személyre szabott fejlesztése

Egy au­tó­ipar­ban te­vé­keny­ke­dő vál­la­lat­nak szám­ta­lan elő­írás­nak és el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­nie, mely alig­ha le­het­sé­ges egy jól ki­ala­kí­tott és mű­köd­te­tett rend­szer, va­la­mint meg­fe­le­lő­en al­kal­ma­zott au­tó­ipa­ri tech­ni­kák nél­kül. Azon­ban ah­hoz, hogy mind­ezt a le­he­tő leg­ha­té­ko­nyab­ban és a le­he­tő leg­ke­ve­sebb vesz­te­ség­gel mű­köd­tes­sük, ál­lan­dó fej­lesz­té­sek­re van szük­ség. Nem csak a rend­szer, ha­nem a mun­ka­vál­la­lók tu­dá­sá­nak fo­lya­ma­tos fej­lesz­té­se is el­en­ged­he­tet­len. Mind­eb­ben szá­mít­hat a Vinc­ot­te se­gít­sé­gé­re!

Au­tó­ipa­ri szak­ér­tő­ink va­la­mennyi­en ve­ze­tő­ként dol­goz­tak kü­lön­bö­ző au­tó­ipa­ri vál­la­la­tok­nál, és ve­ze­tő au­di­tor­ként be­ha­tó­an is­me­rik az au­tó­ipa­ri be­szál­lí­tói lánc va­la­mennyi szeg­men­sét. Mér­nö­ki és rend­szer­szem­lé­le­tük a kü­lön­bö­ző szin­te­ken, más-más vál­la­la­tok­nál meg­szer­zett ta­pasz­ta­la­ta­ik­kal pá­ro­sít­va ar­ra pre­desz­ti­nál­ja őket, hogy meg­fi­gyel­jék, majd ki­dol­goz­zák és át­ad­ják a leg­jobb gya­kor­la­to­kat. Szak­te­rü­le­tük­höz tar­to­zik a fej­lesz­tés és a mi­nő­ség­irá­nyí­tás va­la­mennyi te­rü­le­te, spe­ci­á­li­san au­tó­ipar­ra sza­ko­sod­va, így se­gít­sé­get tud­nak nyúj­ta­ni APQP, FMEA, PF­MEA, DF­MEA, SPC, MSA, PPAP, G8D, VDA 6.3, VDA 6.5 va­la­mint VDA 2 té­ma­kö­rök­ben. Az ál­ta­luk tar­tott kép­zé­se­ken részt­ve­vő hall­ga­tó­ink rend­sze­re­sen ki­vá­ló­ra ér­té­ke­lik tré­ne­ri kva­li­tá­su­kat, az ál­ta­luk át­adott tu­dást, gya­kor­la­ti­as­sá­got és elő­adás­mó­dot.

Amennyi­ben úgy ér­zi, hogy az Ön vál­la­la­tá­nak is szük­sé­ge len­ne egy ta­pasz­talt au­tó­ipa­ri szak­ér­tő­re, for­dul­jon hoz­zánk bi­za­lom­mal, hogy egy min­den kö­te­le­zett­ség­től men­tes, sze­mé­lyes ta­lál­ko­zót kö­ve­tő­en sze­mély­re sza­bott meg­ol­dá­so­kat kí­nál­has­sunk!

Kapcsolattartók:

 • PÁNY Gabriella

  Tréning menedzser

  Autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627

  telefon: +36 1 413 1293

 • PÓR Valéria

  Akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

  telefon: +36 1 413 1293