Tanácsadás

ÚJ!Hatékonyságnövelés

Egy szer­ve­zet hosszú­tá­vú ered­mé­nyes­sé­ge nem csu­pán cél, ha­nem a szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­nek a "kö­vet­kez­mé­nye".

Ez a kö­vet­kez­mény sok lé­nye­ges össze­te­vőn mú­lik:

 • érthető stratégia;
 • kihívást jelentő célok;
 • munkatársak motiváltsága;
 • munkatársak képességei;
 • hiba nélkül ismételhető folyamatok;
 • megfelelő szervezeti struktúra stb.

Ah­hoz, hogy a fej­lesz­té­se­ink ha­tá­so­sak le­gye­nek, fel kell mér­ni, hogy mely te­rü­le­ten szük­sé­ges a vál­toz­ta­tás.

A be­azo­no­sí­tott te­rü­le­tek­re pe­dig a ké­pes­sé­gek­hez il­lesz­ke­dő, de vál­la­la­ti cé­lok el­éré­sé­hez szük­sé­ges prog­ra­mot kell ki­dol­goz­ni és meg­va­ló­sí­ta­ni.

Tanácsadásunk alkalmával ebben segítünk!

Szer­ve­zet­fej­lesz­té­si prog­ram­ja­ink a szer­ve­ze­ti ki­hí­vá­sok­nak meg­fe­le­lő le­het­sé­ges meg­ol­dá­so­kat kí­nál­nak, me­lyek­ben meg­ta­lál­ha­tóak

 • a hatékonysági felmérések, auditok;
 • a fejlesztési stratégia kialakítása és bevezetése;
 • a tréning, coaching;
 • a programvezetés, tanácsadás.

Nem egy „dobozos programcsomagot”, hanem valódi, vállalatra szabott megoldásokat kínálunk!

Aján­lat­ké­rés ese­tén díj­men­tes sze­mé­lyes kon­zul­tá­ci­ót biz­to­sí­tunk, hogy job­ban meg­is­mer­jük vál­la­la­ta igé­nye­it, és szük­ség­le­te­ik­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­le­lő aján­la­tot ad­junk.

Kérjen ajánlatot minden kötelezettség nélkül!

Autóipari technikák, rendszerek személyre szabott fejlesztése

Egy au­tó­ipar­ban te­vé­keny­ke­dő vál­la­lat­nak szám­ta­lan elő­írás­nak és el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­nie, mely alig­ha le­het­sé­ges egy jól ki­ala­kí­tott és mű­köd­te­tett rend­szer, va­la­mint meg­fe­le­lő­en al­kal­ma­zott au­tó­ipa­ri tech­ni­kák nél­kül. Azon­ban ah­hoz, hogy mind­ezt a le­he­tő leg­ha­té­ko­nyab­ban és a le­he­tő leg­ke­ve­sebb vesz­te­ség­gel mű­köd­tes­sük, ál­lan­dó fej­lesz­té­sek­re van szük­ség. Nem csak a rend­szer, ha­nem a mun­ka­vál­la­lók tu­dá­sá­nak fo­lya­ma­tos fej­lesz­té­se is el­en­ged­he­tet­len. Mind­eb­ben szá­mít­hat az Apave se­gít­sé­gé­re!

Au­tó­ipa­ri szak­ér­tő­ink va­la­mennyi­en ve­ze­tő­ként dol­goz­tak kü­lön­bö­ző au­tó­ipa­ri vál­la­la­tok­nál, és ve­ze­tő au­di­tor­ként be­ha­tó­an is­me­rik az au­tó­ipa­ri be­szál­lí­tói lánc va­la­mennyi szeg­men­sét. Mér­nö­ki és rend­szer­szem­lé­le­tük a kü­lön­bö­ző szin­te­ken, más-más vál­la­la­tok­nál meg­szer­zett ta­pasz­ta­la­ta­ik­kal pá­ro­sít­va ar­ra pre­desz­ti­nál­ja őket, hogy meg­fi­gyel­jék, majd ki­dol­goz­zák és át­ad­ják a leg­jobb gya­kor­la­to­kat. Szak­te­rü­le­tük­höz tar­to­zik a fej­lesz­tés és a mi­nő­ség­irá­nyí­tás va­la­mennyi te­rü­le­te, spe­ci­á­li­san au­tó­ipar­ra sza­ko­sod­va, így se­gít­sé­get tud­nak nyúj­ta­ni APQP, FMEA, PF­MEA, DF­MEA, SPC, MSA, PPAP, G8D, VDA 6.3, VDA 6.5 va­la­mint VDA 2 té­ma­kö­rök­ben. Az ál­ta­luk tar­tott kép­zé­se­ken részt­ve­vő hall­ga­tó­ink rend­sze­re­sen ki­vá­ló­ra ér­té­ke­lik tré­ne­ri kva­li­tá­su­kat, az ál­ta­luk át­adott tu­dást, gya­kor­la­ti­as­sá­got és elő­adás­mó­dot.

Amennyi­ben úgy ér­zi, hogy az Ön vál­la­la­tá­nak is szük­sé­ge len­ne egy ta­pasz­talt au­tó­ipa­ri szak­ér­tő­re, for­dul­jon hoz­zánk bi­za­lom­mal, hogy egy min­den kö­te­le­zett­ség­től men­tes, sze­mé­lyes ta­lál­ko­zót kö­ve­tő­en sze­mély­re sza­bott meg­ol­dá­so­kat kí­nál­has­sunk!

Kapcsolattartók:

 • PÁNY Gabriella

  tréning menedzser

  autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627

  telefon: +36 1 413 1293

 • PÓR Valéria

  akadémia igazgatóhelyettes

  Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

  mobil: +36 70 443 2014

  telefon: +36 1 413 1293