Tanú­sítás

Az Apave Tanúsítás a NAH által NAH-4-0152/2022 számon akkreditált irányítási rendszert tanúsító szervezet ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 és ISO 50001 rendszerekre vonatkozóan.

Tanúsítási szolgáltatás portfólió

Az Apave – mint akkreditált tanúsító testület – professzionális szakmai színvonalon, Ügyfelei igényeit maximálisan figyelembe véve végez auditokat az alábbi területeken, a következő szabványok szerint:

Minőségirányítás

ISO 9001 – Minőségirányítási Rendszer (MIR) tanúsítása

Az ISO 9001 rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az ISO 9001 szab­vány egy Mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si Rend­szer (MIR), és azon ke­resz­tül egy szer­ve­zet min­den­na­pi mű­kö­dé­si mo­dell­jét ír­ja le. Olyan ál­ta­lá­nos kö­ve­tel­mé­nye­ket fo­gal­maz meg, ame­lyek tel­je­sí­té­se egy tár­sa­ság si­ke­res, gaz­da­sá­gos, és a ve­vők elé­ge­dett­sé­gét el­érő mű­kö­dé­sé­hez szük­sé­ges. Se­gít­sé­gé­vel a cég mű­kö­dé­se sza­bá­lyo­zot­tab­bá vá­lik, és üz­le­ti ered­mé­nyes­sé­ge nö­vek­szik, a ja­vu­ló fo­lya­mat­ori­en­tá­ció ré­vén a ha­té­kony­ság ja­vul és a vesz­te­sé­gek mér­té­ke csök­kent­he­tő.

Környezetvédelem

ISO 14001 – Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) tanúsítása

A KIR rendszerrel kapcsolatban tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A kör­nye­zet­köz­pon­tú irá­nyí­tás a kör­nye­zet­vé­de­lem irán­ti el­kö­te­le­zett­ség és a jog­sza­bá­lyi meg­fe­le­lő­ség mel­lett a vo­nat­ko­zó jog­sza­bá­lyok szer­ve­zet-spe­ci­fi­kus fi­gye­lem­be vé­te­lét is ma­gá­ban fog­lal­ja, ál­ta­la kör­nye­zet­tu­da­to­sab­bá vál­nak a mun­ka­tár­sak, a szer­ve­zet bi­zal­mat kelt ma­ga iránt és a köz­vé­le­ményt is ha­té­ko­nyan be­fo­lyá­sol­ja po­zi­tív irány­ba. A kör­nye­zet­tu­da­tos gon­dol­ko­dás­nak, a Kör­nye­zet­köz­pon­tú Irá­nyí­tá­si Rend­szer (KIR) ha­té­kony mű­köd­te­té­sé­nek ered­mé­nye­kép­pen a szer­ve­zet ar­ra tö­rek­szik, hogy a ter­mé­sze­ti erő­for­rá­sok fel­hasz­ná­lá­sát csök­kent­se, a kör­nye­zet­szennye­zést meg­előz­ze és a kör­nye­zet ter­he­lé­sét mi­ni­má­lis­ra re­du­kál­ja. Az erő­for­rá­sok ha­té­ko­nyabb és csök­ke­nő mér­té­kű fel­hasz­ná­lá­sá­val, a kör­nye­zet­vé­del­mi bír­sá­gok el­ke­rü­lé­sé­vel a vál­la­lat költ­sé­gei is csök­ken­nek, ez­ál­tal ha­té­ko­nyab­ban mű­köd­het.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

ISO 45001 – A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerének (MEBIR) tanúsítása

A MEBIR rendszerreől tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az al­kal­ma­zot­tak egész­sé­gé­nek vé­del­me, a biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés kö­rül­mé­nye­i­nek meg­te­rem­té­se tör­vény ál­tal elő­írt kö­te­les­sé­ge min­den mun­ka­adó­nak. Az ISO 45001-es szab­vány a cé­gek szá­má­ra elő­írt biz­ton­sá­gi kö­te­le­zett­sé­ge­ket, fel­ada­to­kat fog­lal­ja rend­szer­be a mun­ka-, egész­ség- és tűz­vé­de­lem te­rü­le­tén. A rend­szer egyik köz­pon­ti ele­me a ve­szély-meg­ha­tá­ro­zás, koc­ká­zat­ér­té­ke­lés és a koc­ká­zat­ke­ze­lés ter­ve­zé­se. A szab­vány mód­sze­res meg­kö­ze­lí­té­sé­vel le­he­tő­vé vá­lik a mun­ka­biz­ton­sá­gi és egész­ség­vé­del­mi koc­ká­za­tok kéz­ben tar­tá­sa (bal­ese­tek, fog­lal­ko­zá­si meg­be­te­ge­dé­sek, já­ru­lé­kos ká­rok meg­elő­zé­se, mun­ka­vég­zés sza­bá­lya­i­nak is­me­re­te) és a mű­kö­dés ja­ví­tá­sa. A szab­vány be­ve­ze­té­se elő­se­gí­ti a tör­vé­nyi meg­fe­le­lést, a ta­nú­sí­tás pe­dig iga­zol­ja a szer­ve­zet erő­fe­szí­té­sét és in­téz­ke­dé­se­it a tör­vé­nyi elő­írá­sok tel­je­sí­té­sé­re.

VCA / SCC - Vállalkozók és munkaerő közvetítők biztonsági tanúsítványa

A VCA/SCC tanúsítvánnyal kapcsolatban tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A meg­ren­de­lő­ket és a szer­ző­dő vál­la­la­to­kat tör­vé­nyi kö­te­le­zett­sé­gek ter­he­lik sa­ját, il­let­ve a má­sik fél dol­go­zó­i­nak koc­ká­za­tos hely­ze­tek­től va­ló meg­vé­dé­se te­kin­te­té­ben, sok eset­ben en­nek iga­zo­lá­sa a szer­ző­dés­kö­tés fel­té­te­le. A VCA/SCC rend­szer­ta­nú­sít­vány (Ve­i­lig­he­ids Check­list Aan­ne­mers / Sa­fety Cer­ti­fi­ca­te for Cont­rac­tors / Vál­lal­ko­zók Biz­ton­sá­gi Ta­nú­sít­vá­nya) iga­zol­ja, hogy az adott vál­lal­ko­zá­sok mun­ká­juk so­rán meg­fe­lel­tek a rend­szer mun­ka­biz­ton­sá­gi, mun­ka­egész­ség­ügyi és kör­nye­zet­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nye­i­nek. A mun­ka­biz­ton­ság szem­pont­já­ból leg­ér­zé­ke­nyebb ipar­ágak, va­la­mint a ter­me­lő- és a szol­gál­ta­tó szer­ve­ze­tek szá­má­ra a VCA/SCC rend­szer le­he­tő­vé te­szi, hogy olyan struk­tu­rált kör­nye­ze­tet biz­to­sít­son mun­ka­vál­la­lói szá­má­ra, mely­ben ga­ran­tál­ha­tó a ma­xi­má­lis mun­ka­biz­ton­ság, ez­ál­tal csök­kent­he­tő a bal­ese­tek szá­ma, mi­ni­ma­li­zál­ha­tó a mun­ka­le­ál­lá­sok mi­at­ti vesz­te­ség, nö­ve­li az al­kal­ma­zot­tak biz­ton­ság­tu­da­tos­sá­gát, erő­sí­ti a jog­sza­bály és elő­írás-kö­ve­tést, va­la­mint ha­té­ko­nyabb, biz­ton­sá­go­sabb és fel­gyor­sult mun­ka­fo­lya­ma­to­kat ered­mé­nyez.

Energiagazdálkodás

ISO 50001 – Energiairányítási rendszer tanúsítása

Az Energiairányítísái rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az ener­gia­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek ISO 50001-es szab­vá­nya egy nem­zet­kö­zi stan­dard, amely a ta­nú­sí­tott cég sza­bá­lyo­zott ener­gia­me­nedzs­ment­jét iga­zol­ja. A szab­vány elő­se­gí­ti a mód­sze­res fej­lő­dést egy adott szer­ve­zet ener­gia­fel­hasz­ná­lá­sá­ban (ener­gia­ha­té­kony­ság és ener­gia­fo­gyasz­tás). A rend­szer ál­tal biz­to­sí­tott ha­té­ko­nyabb ener­gia­gaz­dál­ko­dás a mé­ré­se­ken ala­pu­ló ener­gia­irá­nyí­tás ré­vén egy­részt a ká­ros anyag ki­bo­csá­tás és az ener­gia­költ­sé­gek csök­ken­té­sé­hez, más­részt a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés elő­se­gí­té­sé­hez, ez­ál­tal pe­dig a biz­ton­sá­go­sabb és ki­szá­mít­ha­tóbb ener­gia­el­lá­tás­hoz és a pro­fi­ta­bi­li­tás nö­ve­ke­dé­sé­hez já­rul hoz­zá.

Információbiztonság

ISO/IEC 27001 – Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) tanúsítása

Az Információbiztonsági Irányítási Rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A szer­ve­ze­tek leg­alap­ve­tőbb üz­le­ti fo­lya­ma­tai az ada­tok­ra és az in­for­má­ci­ó­ra (ter­mék, part­ner, know-how, fo­lya­ma­tok stb.) épül­nek. Üz­le­ti koc­ká­za­tot je­lent, ha bár­mi­lyen za­var ke­let­ke­zik ezek­nek az in­for­má­ci­ók­nak a mi­nő­sé­gé­vel, mennyi­sé­gé­vel, pon­tos­sá­gá­val vagy el­ér­he­tő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban. A vé­del­mi rend­szer hi­á­nyos­sá­gai ré­vén az in­for­má­ció sé­rül­het, nyil­vá­nos­ság­ra ke­rül­het, il­le­ték­te­le­nek fér­het­nek hoz­zá, vagy akár meg is sem­mi­sül­het. Az ada­tok sér­tet­len­sé­gé­nek, bi­zal­mas­sá­gá­nak és ren­del­ke­zés­re ál­lá­sá­nak biz­to­sí­tá­sa ez­ál­tal kri­ti­kus fon­tos­sá­gú fel­adat. Meg­ol­dást az in­for­má­ció­biz­ton­ság­gal kap­cso­la­tos koc­ká­za­tok, in­for­ma­ti­kai rend­sze­rek és fo­lya­ma­tok ha­té­kony me­nedzs­ment­je és ISO/IEC 27001 szab­vány sze­rin­ti ta­nú­sí­tá­sa je­lent. A rend­szer be­ve­ze­té­se csök­ken­ti a vissza­élé­sek, va­la­mint a ke­zelt és tá­rolt bi­zal­mas ada­tok el­vesz­té­sé­nek és fel­fe­dé­sé­nek koc­ká­za­ta­it, biz­ton­sá­go­sab­bá te­szi a part­ner­kap­cso­la­to­kat, meg­te­rem­ti a bi­zal­mat az ügy­fe­lek ré­szé­ről és az össze­han­golt adat­vé­del­mi fo­lya­ma­tok ré­vén biz­to­sít­ja az ügy­me­net foly­to­nos­sá­gát „in­for­ma­ti­kai vész­hely­zet” ese­té­re is.

Ügyfélspecifikus

Beszállítói/Vevői audit

A Beszállítói/Vevői auditról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A ve­vői el­vá­rá­sok­nak va­ló meg­fe­le­lés mind a ter­mé­kek, mind a szol­gál­ta­tá­sok ese­tén min­den vál­lal­ko­zás szá­má­ra alap­ve­tő kö­ve­tel­mény. Egy át­fo­gó be­szál­lí­tói / ve­vői au­dit hoz­zá­já­rul az üz­le­ti fo­lya­ma­tok rend­szer­sze­rű irá­nyí­tá­sá­hoz a tel­jes be­szál­lí­tói lánc be­vo­ná­sá­val, an­nak ér­de­ké­ben, hogy a ve­vői kö­ve­tel­mé­nye­ket mind job­ban tel­je­sít­hes­sék, vég­ső ügy­fe­le­i­ket meg­tart­has­sák, és elé­ge­dett­sé­gü­ket fo­lya­ma­to­san nö­vel­hes­sék. Az Apave kül­ső és füg­get­len szak­ér­tő­ként, de a meg­ren­de­lő el­vá­rá­sai és szem­pont­rend­sze­re alap­ján cél­zot­tan vizs­gál­ja át az adott szer­ve­zet be­szál­lí­tó­it, il­let­ve e be­szál­lí­tók – a meg­ren­de­lő ál­tal rész­le­te­seb­ben vizs­gál­ni kí­vánt – mű­kö­dé­si te­rü­le­te­i­nek vagy rend­sze­re­i­nek meg­fe­le­lő­sé­gét. Az Apave ál­tal kí­nált be­szál­lí­tói / ve­vői au­di­tok leg­fon­to­sabb sa­já­tos­sá­ga a tel­je­sen meg­ren­de­lő igé­nye­i­re és kö­ve­tel­mény­rend­sze­ré­re sza­bott au­di­tá­lá­si ás fo­lya­mat­elem­zé­si meg­kö­ze­lí­tés.

Belső audit outsourcing

A Belső audit oursourcingről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A bel­ső au­dit out­sour­cing szol­gál­ta­tás le­he­tő­vé te­szi az au­di­tált vál­la­lat szá­má­ra, hogy pro­fi kül­ső part­ner se­gít­sé­gé­vel vé­gez­ze­nek bel­ső au­di­to­kat. Az Apave ál­tal al­kal­ma­zott szak­ér­tők, a nem­zet­kö­zi szab­vá­nyok sze­rint vég­zett au­di­tok so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­to­kat fel­hasz­nál­va foly­tat­nak le bel­ső au­di­tot a vizs­gált szer­ve­zet ese­té­ben. Az au­di­to­rok szá­mos ha­té­kony­ság­nö­ve­lő ész­re­vé­telt tesz­nek, va­la­mint olyan fej­lesz­té­si le­he­tő­sé­gek­re hív­ják fel a fi­gyel­met, me­lyek elő­se­gít­he­tik az au­di­tált szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­nek sza­bá­lyo­zot­tab­bá vá­lá­sát, és nö­vek­vő üz­le­ti ered­mé­nyes­sé­gét. Hoz­zá­já­rul­nak a szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­nek ha­té­kony­ság­nö­ve­lé­sé­hez, ez­ál­tal a szer­ve­zet fo­lya­ma­ta­i­ban fel­lel­he­tő vesz­te­sé­gek csök­ken­té­sé­hez (mint pl. a se­lejt mér­té­ke, a hi­bás szol­gál­ta­tás ará­nya, az anyag és rá­for­dí­tá­si vesz­te­ség stb.), va­la­mint a vég­ső ve­vői elé­ge­dett­ség nö­ve­lé­sé­hez.

GAP/eltérés elemzés audit

A GAP auditról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A nem­zet­kö­zi szab­vá­nyok­nak, pi­a­ci elő­írá­sok­nak és egye­di ügy­fél­kö­ve­tel­mé­nyek­nek va­ló meg­fe­le­lés a ter­me­lő és szol­gál­ta­tó vál­la­la­tok szá­má­ra alap­kö­ve­tel­mény. Egy át­fo­gó GAP elem­zés au­dit hoz­zá­já­rul az üz­le­ti fo­lya­ma­tok rend­szer­sze­rű irá­nyí­tá­sá­nak ki­ala­kí­tá­sá­hoz, ál­ta­la a ve­vői kö­ve­tel­mé­nyek tel­je­sít­he­tők, az ügy­fe­lek meg­tart­ha­tók, és elé­ge­dett­sé­gük nö­vel­he­tő. Az Apave kül­ső és füg­get­len szak­ér­tő­ként, nem­zet­kö­zi szab­vány­el­vá­rá­sok, a meg­ren­de­lő el­vá­rá­sai és szem­pont­rend­sze­re alap­ján cél­zot­tan vizs­gál­ja át a meg­ren­de­lő ál­tal rész­le­te­seb­ben vizs­gál­ni kí­vánt mű­kö­dé­si te­rü­le­te­i­nek vagy irá­nyí­tá­si rend­sze­re­i­nek meg­fe­le­lő­sé­gét, azo­no­sít­ja azok szab­vány­tól va­ló el­té­ré­se­it.

Ta­nú­sí­tá­sa­ink a leg­több ipar­ág spe­ci­fi­kus igé­nye­i­nek meg­fe­lel­nek. Cél­zott meg­ol­dá­so­kat kí­ná­lunk mind a kor­mány­za­ti, mind pe­dig a ver­seny­szfé­ra egé­sze szá­má­ra, kü­lö­nös te­kin­tet­tel olyan szek­to­rok­ra, mint az au­tó­ipar, bank és biz­to­sí­tá­si szek­tor, épí­tő­ipar, élel­mi­szer­ipar, ener­gia­ter­me­lői szeg­mens, olaj-, gáz- és vegy­ipar, gyógy­szer­ipar, fu­va­ro­zók és szál­lít­má­nyo­zók, elekt­ro­ni­kai szek­tor, te­le­kom­mu­ni­ká­ció va­la­mint az egész­ség­ügy.

Kapcsolattartók:

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849

 • SEBESTYÉN Krisztina

  projektmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 566 7381