Az üzletág köszöntője

Tisztelt Partnerünk!

Napjainkban a legtöbb vállalat megköveteli partnereitől a különféle rendszertanúsítványokat, mint a megfelelő működés nélkülözhetetlen referenciáját. Egy tanúsítvány mindenekelőtt azt igazolja, hogy a vállalat egy független szakértő szervezet által jóváhagyott, elismert minőség vagy egyéb irányítási rendszer szerint működik. Ezen felül a tanúsítvány egy igen meggyőző, nemzetközileg elfogadott tárgyalási alap, mely segítségével új piacok és üzleti lehetőségek nyílhatnak meg a vállalat számára.

Az Apave a „mindent egy helyen” elv jegyében integrált megoldásokat kínál a különböző irányítási rendszerek tanúsításában, így Ügyfeleink akár egyetlen audit keretében tanúsíttathatják különféle irányítási rendszereiket, időt és pénzt takarítva meg ezzel. Az Apave mint a legrégebbi brüsszeli tanúsító testület, nemzetközi szinten 140 éve, Magyarországon több mint 10 éve szolgálja elkötelezetten partnereit a minőség, a környezetvédelem és a biztonság területein nyújtott szolgáltatásaival.

Mint pártatlan, független szakértő, professzionális és innovatív megoldásokat kínálunk a tanúsítás területén is. Profi szakmai háttérrel segítjük partnereinket akár hagyományos minőségirányítási (ISO 9001, IATF 16949), környezetvédelmi (ISO 14001, EMAS), munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (OHSAS 18001, VCA/SCC), informatikai, adat- és információbiztonsági (ISO 27001, ISO 20000), élelmiszerbiztonsági (ISO 22000) vagy energiagazdálkodási (ISO 50001), illetve társadalmi felelősségvállalási (SR-10, ISO 26000) területeken, akár további iparág specifikus tanúsítási termékek vonatkozásában.

Auditoraink szemlélete, a folyamatos fejlődés és hatékonyságnövelés előtérbe helyezése teszi az Apave-ot a világszerte működő, valódi értékeket és szakértelmet képviselő tanúsító testületek egyikévé.

Ügyfeleink kiválósága a mi kiválóságunk.

Szavazzon nekünk bizalmat Ön is!

Tanúsítási szolgáltatás portfólió

Az Apave – mint akkreditált tanúsító testület – professzionális szakmai színvonalon, Ügyfelei igényeit maximálisan figyelembe véve végez auditokat az alábbi területeken, a következő szabványok szerint:

Minőségirányítás

ISO 9001 – Minőségirányítási Rendszer (MIR) tanúsítása

Az ISO 9001 rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az ISO 9001 szab­vány egy Mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si Rend­szer (MIR), és azon ke­resz­tül egy szer­ve­zet min­den­na­pi mű­kö­dé­si mo­dell­jét ír­ja le. Olyan ál­ta­lá­nos kö­ve­tel­mé­nye­ket fo­gal­maz meg, ame­lyek tel­je­sí­té­se egy tár­sa­ság si­ke­res, gaz­da­sá­gos, és a ve­vők elé­ge­dett­sé­gét el­érő mű­kö­dé­sé­hez szük­sé­ges. Se­gít­sé­gé­vel a cég mű­kö­dé­se sza­bá­lyo­zot­tab­bá vá­lik, és üz­le­ti ered­mé­nyes­sé­ge nö­vek­szik, a ja­vu­ló fo­lya­mat­ori­en­tá­ció ré­vén a ha­té­kony­ság ja­vul és a vesz­te­sé­gek mér­té­ke csök­kent­he­tő.

IATF 16949 – Minőségirányítási Rendszer (MIR) tanúsítása az autóiparban

A MIR rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Gép­jár­mű­ipa­ri al­kat­rész-be­szál­lí­tó­ként az IATF 16949 se­gít­sé­gé­vel fo­lya­ma­to­san ja­vít­ha­tó az adott vál­la­lat rend­sze­ré­nek és fo­lya­ma­ta­i­nak mi­nő­sé­ge, és a szer­ve­zet fo­ko­zot­tab­ban az ügy­fe­lek meg­elé­ge­dett­sé­gé­re össz­pon­to­sít­hat. A spe­ci­fi­ká­ció az au­tó­ipar sa­já­tos­sá­ga­it fi­gye­lem­be vé­ve sza­bá­lyoz­za a fej­lesz­té­si, ter­ve­zé­si, ter­me­lé­si, do­ku­men­tá­ci­ós és szük­ség ese­tén a ja­ví­tá­si fo­lya­ma­to­kat. Se­gít­sé­gé­vel a ter­mék meg­fe­le­lő­sé­ge és a ve­vők kö­ve­tel­mé­nye­i­nek ki­elé­gí­té­se fo­ko­zot­tabb hang­súlyt kap, a gyár­tá­si fo­lya­mat ered­mé­nyes­sé­ge és ha­té­kony­sá­ga to­vább nö­vek­szik.

Környezetvédelem

ISO 14001 – Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) tanúsítása

A KIR rendszerrel kapcsolatban tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A kör­nye­zet­köz­pon­tú irá­nyí­tás a kör­nye­zet­vé­de­lem irán­ti el­kö­te­le­zett­ség és a jog­sza­bá­lyi meg­fe­le­lő­ség mel­lett a vo­nat­ko­zó jog­sza­bá­lyok szer­ve­zet-spe­ci­fi­kus fi­gye­lem­be vé­te­lét is ma­gá­ban fog­lal­ja, ál­ta­la kör­nye­zet­tu­da­to­sab­bá vál­nak a mun­ka­tár­sak, a szer­ve­zet bi­zal­mat kelt ma­ga iránt és a köz­vé­le­ményt is ha­té­ko­nyan be­fo­lyá­sol­ja po­zi­tív irány­ba. A kör­nye­zet­tu­da­tos gon­dol­ko­dás­nak, a Kör­nye­zet­köz­pon­tú Irá­nyí­tá­si Rend­szer (KIR) ha­té­kony mű­köd­te­té­sé­nek ered­mé­nye­kép­pen a szer­ve­zet ar­ra tö­rek­szik, hogy a ter­mé­sze­ti erő­for­rá­sok fel­hasz­ná­lá­sát csök­kent­se, a kör­nye­zet­szennye­zést meg­előz­ze és a kör­nye­zet ter­he­lé­sét mi­ni­má­lis­ra re­du­kál­ja. Az erő­for­rá­sok ha­té­ko­nyabb és csök­ke­nő mér­té­kű fel­hasz­ná­lá­sá­val, a kör­nye­zet­vé­del­mi bír­sá­gok el­ke­rü­lé­sé­vel a vál­la­lat költ­sé­gei is csök­ken­nek, ez­ál­tal ha­té­ko­nyab­ban mű­köd­het.

EMAS – Környezetvédelmi Vezetési Rendszer hitelesítése

Az EMAS rendszerrel kapcsolatban tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az EMAS (En­vi­ron­men­tal Ma­nag­ement and Au­dit Sche­me) nem egy szab­vány, ha­nem egy sé­ma: az ISO 14001 szab­vány kö­ve­tel­mé­nye­it ki­elé­gí­tő Kör­nye­zet­köz­pon­tú Irá­nyí­tá­si Rend­szer ki­egé­szít­ve egy hi­te­le­sí­té­si rend­szer­rel. Az EMAS sze­rin­ti sza­bá­lyo­zás cél­ja a mű­köd­te­tő szer­ve­zet kör­nye­ze­ti tel­je­sít­mé­nyé­nek ál­lan­dó és fo­lya­ma­tos ja­ví­tá­sa. Egy szer­ve­zet az EMAS rend­szer mű­köd­te­té­sé­vel és egy füg­get­len, har­ma­dik fél ál­ta­li hi­te­le­sí­tés meg­szer­zé­sé­vel tud­ja iga­zán meg­mu­tat­ni és bi­zo­nyí­ta­ni kör­nye­ze­te irán­ti el­kö­te­le­zett­sé­gét. A kör­nye­zet­vé­del­mi ered­mé­nyek rend­sze­res nyil­vá­nos­ság­ra ho­za­ta­lá­val, va­la­mint az ezek­re vo­nat­ko­zó nyi­lat­ko­zat hi­te­le­sí­té­sé­vel iga­zol­ha­tó a kör­nye­ze­ti tel­je­sít­mény fo­lya­ma­tos ja­vu­lá­sa.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

OHSAS 18001 – A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerének (MEBIR) tanúsítása

A MEBIR rendszerreől tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az al­kal­ma­zot­tak egész­sé­gé­nek vé­del­me, a biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés kö­rül­mé­nye­i­nek meg­te­rem­té­se tör­vény ál­tal elő­írt kö­te­les­sé­ge min­den mun­ka­adó­nak. Az OH­SAS 18001-es szab­vány a cé­gek szá­má­ra elő­írt biz­ton­sá­gi kö­te­le­zett­sé­ge­ket, fel­ada­to­kat fog­lal­ja rend­szer­be a mun­ka-, egész­ség- és tűz­vé­de­lem te­rü­le­tén. A rend­szer egyik köz­pon­ti ele­me a ve­szély-meg­ha­tá­ro­zás, koc­ká­zat­ér­té­ke­lés és a koc­ká­zat­ke­ze­lés ter­ve­zé­se. A szab­vány mód­sze­res meg­kö­ze­lí­té­sé­vel le­he­tő­vé vá­lik a mun­ka­biz­ton­sá­gi és egész­ség­vé­del­mi koc­ká­za­tok kéz­ben tar­tá­sa (bal­ese­tek, fog­lal­ko­zá­si meg­be­te­ge­dé­sek, já­ru­lé­kos ká­rok meg­elő­zé­se, mun­ka­vég­zés sza­bá­lya­i­nak is­me­re­te) és a mű­kö­dés ja­ví­tá­sa. A szab­vány be­ve­ze­té­se elő­se­gí­ti a tör­vé­nyi meg­fe­le­lést, a ta­nú­sí­tás pe­dig iga­zol­ja a szer­ve­zet erő­fe­szí­té­sét és in­téz­ke­dé­se­it a tör­vé­nyi elő­írá­sok tel­je­sí­té­sé­re.

VCA / SCC - Vállalkozók és munkaerő közvetítők biztonsági tanúsítványa

A VCA/SCC tanúsítvánnyal kapcsolatban tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A meg­ren­de­lő­ket és a szer­ző­dő vál­la­la­to­kat tör­vé­nyi kö­te­le­zett­sé­gek ter­he­lik sa­ját, il­let­ve a má­sik fél dol­go­zó­i­nak koc­ká­za­tos hely­ze­tek­től va­ló meg­vé­dé­se te­kin­te­té­ben, sok eset­ben en­nek iga­zo­lá­sa a szer­ző­dés­kö­tés fel­té­te­le. A VCA/SCC rend­szer­ta­nú­sít­vány (Ve­i­lig­he­ids Check­list Aan­ne­mers / Sa­fety Cer­ti­fi­ca­te for Cont­rac­tors / Vál­lal­ko­zók Biz­ton­sá­gi Ta­nú­sít­vá­nya) iga­zol­ja, hogy az adott vál­lal­ko­zá­sok mun­ká­juk so­rán meg­fe­lel­tek a rend­szer mun­ka­biz­ton­sá­gi, mun­ka­egész­ség­ügyi és kör­nye­zet­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nye­i­nek. A mun­ka­biz­ton­ság szem­pont­já­ból leg­ér­zé­ke­nyebb ipar­ágak, va­la­mint a ter­me­lő- és a szol­gál­ta­tó szer­ve­ze­tek szá­má­ra a VCA/SCC rend­szer le­he­tő­vé te­szi, hogy olyan struk­tu­rált kör­nye­ze­tet biz­to­sít­son mun­ka­vál­la­lói szá­má­ra, mely­ben ga­ran­tál­ha­tó a ma­xi­má­lis mun­ka­biz­ton­ság, ez­ál­tal csök­kent­he­tő a bal­ese­tek szá­ma, mi­ni­ma­li­zál­ha­tó a mun­ka­le­ál­lá­sok mi­at­ti vesz­te­ség, nö­ve­li az al­kal­ma­zot­tak biz­ton­ság­tu­da­tos­sá­gát, erő­sí­ti a jog­sza­bály és elő­írás-kö­ve­tést, va­la­mint ha­té­ko­nyabb, biz­ton­sá­go­sabb és fel­gyor­sult mun­ka­fo­lya­ma­to­kat ered­mé­nyez.

Energiagazdálkodás

ISO 50001 – Energiairányítási rendszer tanúsítása

Az Energiairányítísái rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az ener­gia­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek ISO 50001-es szab­vá­nya egy nem­zet­kö­zi stan­dard, amely a ta­nú­sí­tott cég sza­bá­lyo­zott ener­gia­me­nedzs­ment­jét iga­zol­ja. A szab­vány elő­se­gí­ti a mód­sze­res fej­lő­dést egy adott szer­ve­zet ener­gia­fel­hasz­ná­lá­sá­ban (ener­gia­ha­té­kony­ság és ener­gia­fo­gyasz­tás). A rend­szer ál­tal biz­to­sí­tott ha­té­ko­nyabb ener­gia­gaz­dál­ko­dás a mé­ré­se­ken ala­pu­ló ener­gia­irá­nyí­tás ré­vén egy­részt a ká­ros anyag ki­bo­csá­tás és az ener­gia­költ­sé­gek csök­ken­té­sé­hez, más­részt a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés elő­se­gí­té­sé­hez, ez­ál­tal pe­dig a biz­ton­sá­go­sabb és ki­szá­mít­ha­tóbb ener­gia­el­lá­tás­hoz és a pro­fi­ta­bi­li­tás nö­ve­ke­dé­sé­hez já­rul hoz­zá.

Információbiztonság

ISO 27001 – Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) tanúsítása

Az Információbiztonsági Irányítási Rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A szer­ve­ze­tek leg­alap­ve­tőbb üz­le­ti fo­lya­ma­tai az ada­tok­ra és az in­for­má­ci­ó­ra (ter­mék, part­ner, know-how, fo­lya­ma­tok stb.) épül­nek. Üz­le­ti koc­ká­za­tot je­lent, ha bár­mi­lyen za­var ke­let­ke­zik ezek­nek az in­for­má­ci­ók­nak a mi­nő­sé­gé­vel, mennyi­sé­gé­vel, pon­tos­sá­gá­val vagy el­ér­he­tő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban. A vé­del­mi rend­szer hi­á­nyos­sá­gai ré­vén az in­for­má­ció sé­rül­het, nyil­vá­nos­ság­ra ke­rül­het, il­le­ték­te­le­nek fér­het­nek hoz­zá, vagy akár meg is sem­mi­sül­het. Az ada­tok sér­tet­len­sé­gé­nek, bi­zal­mas­sá­gá­nak és ren­del­ke­zés­re ál­lá­sá­nak biz­to­sí­tá­sa ez­ál­tal kri­ti­kus fon­tos­sá­gú fel­adat. Meg­ol­dást az in­for­má­ció­biz­ton­ság­gal kap­cso­la­tos koc­ká­za­tok, in­for­ma­ti­kai rend­sze­rek és fo­lya­ma­tok ha­té­kony me­nedzs­ment­je és ISO 27001 szab­vány sze­rin­ti ta­nú­sí­tá­sa je­lent. A rend­szer be­ve­ze­té­se csök­ken­ti a vissza­élé­sek, va­la­mint a ke­zelt és tá­rolt bi­zal­mas ada­tok el­vesz­té­sé­nek és fel­fe­dé­sé­nek koc­ká­za­ta­it, biz­ton­sá­go­sab­bá te­szi a part­ner­kap­cso­la­to­kat, meg­te­rem­ti a bi­zal­mat az ügy­fe­lek ré­szé­ről és az össze­han­golt adat­vé­del­mi fo­lya­ma­tok ré­vén biz­to­sít­ja az ügy­me­net foly­to­nos­sá­gát „in­for­ma­ti­kai vész­hely­zet” ese­té­re is.

Informatika

ISO/IEC 20000

Az ISO/IEC 20000 rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Nap­ja­ink­ra a vál­la­la­tok in­for­ma­ti­kai rend­sze­rei kö­zel ál­lan­dó fel­ügye­le­tet igé­nyel­nek a fo­lya­ma­tos mű­kö­dés és a meg­fe­le­lő mű­kö­dő­ké­pes­ség fenn­tar­tá­sa mi­att. Az ISO/IEC 20000 szab­vány sze­rin­ti rend­szer­ki­épí­tés és iga­zo­lás meg­szer­zé­se struk­tu­rált és ha­té­kony mód­szert biz­to­sít a meg­bíz­ha­tó in­for­ma­ti­kai szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­te­lé­re. Amel­lett, hogy ki­hí­vást je­lent, egy­út­tal biz­ton­sá­got és le­he­tő­sé­get is ad ar­ra, hogy a vál­la­la­tok meg­óv­ják in­for­ma­ti­kai rend­sze­re­ik mű­kö­dő­ké­pes­sé­gét. A szab­vány a „help­desk” meg­kö­ze­lí­tés fel­hasz­ná­lá­sá­val az in­for­ma­ti­kai kér­dé­se­ket kü­lön­bö­ző osz­tá­lyok­ba so­rol­ja, így ha­tá­roz­va meg a fo­lya­ma­to­san fenn­ál­ló prob­lé­má­kat és a bel­ső össze­füg­gé­se­ket. A szab­vány olyan té­ma­kö­rök­kel fog­lal­ko­zik, mint a rend­sze­rek ka­pa­ci­tá­sa, a vál­toz­ta­tá­sok al­kal­má­val szük­sé­ges irá­nyí­tá­si szin­tek kér­dé­sei, a pénz­ügyi ter­ve­zés vagy a szoft­ve­rek ke­ze­lé­se, el­osz­tá­sa. A ta­nú­sí­tás ré­vén le­he­tő­vé vá­lik, hogy a szol­gál­ta­tás­ra fel­hasz­nált erő­for­rá­so­kat op­ti­mu­mon üze­mel­tet­hes­sék, át­lát­ha­tó­vá vál­ja­nak az in­for­ma­ti­kai dön­té­sek, a sé­rült szol­gál­ta­tá­so­kat és az in­ci­den­sek szá­mát meg­elő­ző mód­sze­rek­kel csök­kent­sék, ez­ál­tal az in­for­ma­ti­kai szol­gál­ta­tá­sok foly­to­nos­sá­gát biz­to­sít­has­sák.

Társadalmi felelősségvállalás

IQNet SR-10 – Társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszer tanúsítása

Az ISNet SR-10 irányítási rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A fe­le­lős, eti­kus ma­ga­tar­tás, az el­szá­mol­tat­ha­tó­ság má­ra már alap­el­vá­rá­sok az üz­le­ti élet­ben. Szá­mos szer­ve­zet fel­is­mer­te a mé­re­té­ből vagy te­vé­keny­sé­gé­ből adó­dó tár­sa­dal­mi sze­rep­vál­la­lás fon­tos­sá­gát. Egy szer­ve­zet ak­kor te­kint­he­tő tár­sa­dal­mi­lag fe­le­lős­nek, ha a pro­fit­ma­xi­ma­li­zá­lás cél­ját ki­egé­szí­ti azok­kal az el­vek­kel és ér­té­kek­kel, ame­lyek meg­ol­dást nyúj­ta­nak az új kör­nye­ze­ti és tár­sa­dal­mi ki­hí­vá­sok­ra. Az IQ­Net (Nem­zet­kö­zi Ta­nú­sí­tá­si Há­ló­zat) ál­tal ki­fej­lesz­tett IQ­Net SR-10 szab­vány egy esz­köz ar­ra, ho­gyan in­teg­rál­juk a tár­sa­dal­mi fe­le­lős­ség­vál­la­lást a szer­ve­zet stra­té­gi­ai és irá­nyí­tá­si dön­té­se­i­be. Se­gít­sé­gé­vel a szer­ve­zet nö­ve­li ver­seny­ké­pes­sé­gét, jó hír­ne­vét, elő­se­gí­ti a tár­sa­da­lom na­gyobb bi­zal­má­nak ki­ala­ku­lá­sát a cég irá­nyá­ba, hoz­zá­já­rul a tár­sa­da­lom és a kö­zös­ség ér­de­ké­ben meg­va­ló­sult kez­de­mé­nye­zé­sek el­in­dí­tá­sá­hoz, összes­sé­gé­ben meg­elő­zi vagy csök­ken­ti a ve­vői pa­na­szo­kat, nö­ve­li a cég jó hír­ne­vét és meg­íté­lé­sét.

ISO 26000 irányelvek

Az ISO 26000 szabványról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az ISO 26000 szab­vány út­mu­ta­tást nyújt a szer­ve­ze­tek­nek a tár­sa­dal­mi fe­le­lős­ség ér­tel­me­zé­sé­hez, be­mu­tat­ja a fe­le­lős mű­kö­dés alap­el­ve­it, a tár­sa­dal­mi fe­le­lős­ség­vál­la­lás­ban érin­tett szer­ve­ze­ti mű­kö­dé­si te­rü­le­te­ket. Mind­ezek mel­lett ja­vas­la­to­kat fo­gal­maz meg ar­ra, ho­gyan épít­se be egy szer­ve­zet a min­den­na­pi éle­té­be a fe­le­lős mű­kö­dés ele­me­it, to­váb­bá be­mu­tat­ja a hi­te­les kom­mu­ni­ká­ció le­het­sé­ges esz­kö­ze­it. Az ISO 26000 szab­vány nem kö­ve­tel­mé­nye­ket tar­tal­maz, így ezért nem is be­szél­he­tünk az azok­nak va­ló meg­fe­le­lő­ség­ről, az­az nem ké­pez­he­ti rend­szer­ta­nú­sí­tás alap­ját – er­re utal a szab­vány cí­mé­ben ol­vas­ha­tó „irány­el­vek” ki­fe­je­zés is.

Élelmiszerbiztonság

ISO 22000 - Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) tanúsítása

Az Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A vá­sár­lók egy­re in­kább biz­to­sak sze­ret­né­nek len­ni ab­ban, hogy az ál­ta­luk fo­gyasz­tott élel­mi­szer biz­ton­sá­gos. A HACCP rend­szer mű­köd­te­té­sén túl az ISO 22000 szab­vány cél­ja, hogy az egész vi­lá­gon el­fo­ga­dott, nem­zet­kö­zi Élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi Irá­nyí­tá­si Rend­szer kö­ve­tel­mé­nye­i­nek meg­ha­tá­ro­zá­sa ál­tal se­gít­se az élel­mi­szer­lánc sze­rep­lő­it és biz­to­sít­sa a fo­gyasz­tók biz­ton­sá­gos élel­mi­szer­el­lá­tá­sát. Az ISO 22000 szab­vány sze­rin­ti ta­nú­sí­tás az élel­mi­szer­lánc va­la­mennyi tag­já­ra al­kal­maz­ha­tó, így az élel­mi­szer­gyár­tó-, for­gal­ma­zó, il­let­ve szol­gál­ta­tást nyúj­tó vál­lal­ko­zá­sok­nak egy­aránt fon­tos (ven­dég­lá­tó ipa­ri egy­sé­gek, ét­ter­mek, köz­ét­kez­te­tés­sel fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zá­sok stb.). Az ISO 22000 szab­vány­nak meg­fe­le­lő mű­kö­dés­sel és a szab­vány sze­rin­ti ta­nú­sí­tás­sal egy­szer­re biz­to­sít­ja az Élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi Irá­nyí­tá­si Rend­szer és a Mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si Rend­szer kö­ve­tel­mé­nye­i­nek va­ló meg­fe­le­lést, to­vább erő­sít­ve ez­zel a ve­vők bi­zal­mát, meg­nö­vel­ve a hi­gi­é­ni­át, elő­tér­be he­lyez­ve az egy­ér­tel­mű fe­le­lős­sé­gi és ha­té­kony­sá­gi szem­pon­to­kat.

Ügyfélspecifikus

Beszállítói/Vevői audit

A Beszállítói/Vevői auditról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A ve­vői el­vá­rá­sok­nak va­ló meg­fe­le­lés mind a ter­mé­kek, mind a szol­gál­ta­tá­sok ese­tén min­den vál­lal­ko­zás szá­má­ra alap­ve­tő kö­ve­tel­mény. Egy át­fo­gó be­szál­lí­tói / ve­vői au­dit hoz­zá­já­rul az üz­le­ti fo­lya­ma­tok rend­szer­sze­rű irá­nyí­tá­sá­hoz a tel­jes be­szál­lí­tói lánc be­vo­ná­sá­val, an­nak ér­de­ké­ben, hogy a ve­vői kö­ve­tel­mé­nye­ket mind job­ban tel­je­sít­hes­sék, vég­ső ügy­fe­le­i­ket meg­tart­has­sák, és elé­ge­dett­sé­gü­ket fo­lya­ma­to­san nö­vel­hes­sék. A Vinc­ot­te kül­ső és füg­get­len szak­ér­tő­ként, de a meg­ren­de­lő el­vá­rá­sai és szem­pont­rend­sze­re alap­ján cél­zot­tan vizs­gál­ja át az adott szer­ve­zet be­szál­lí­tó­it, il­let­ve e be­szál­lí­tók – a meg­ren­de­lő ál­tal rész­le­te­seb­ben vizs­gál­ni kí­vánt – mű­kö­dé­si te­rü­le­te­i­nek vagy rend­sze­re­i­nek meg­fe­le­lő­sé­gét. A Vinc­ot­te ál­tal kí­nált be­szál­lí­tói / ve­vői au­di­tok leg­fon­to­sabb sa­já­tos­sá­ga a tel­je­sen meg­ren­de­lő igé­nye­i­re és kö­ve­tel­mény­rend­sze­ré­re sza­bott au­di­tá­lá­si ás fo­lya­mat­elem­zé­si meg­kö­ze­lí­tés.

Belső audit outsourcing

A Belső audit oursourcingről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A bel­ső au­dit out­sour­cing szol­gál­ta­tás le­he­tő­vé te­szi az au­di­tált vál­la­lat szá­má­ra, hogy pro­fi kül­ső part­ner se­gít­sé­gé­vel vé­gez­ze­nek bel­ső au­di­to­kat. A Vinc­ot­te ál­tal al­kal­ma­zott szak­ér­tők, a nem­zet­kö­zi szab­vá­nyok sze­rint vég­zett au­di­tok so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­to­kat fel­hasz­nál­va foly­tat­nak le bel­ső au­di­tot a vizs­gált szer­ve­zet ese­té­ben. Az au­di­to­rok szá­mos ha­té­kony­ság­nö­ve­lő ész­re­vé­telt tesz­nek, va­la­mint olyan fej­lesz­té­si le­he­tő­sé­gek­re hív­ják fel a fi­gyel­met, me­lyek elő­se­gít­he­tik az au­di­tált szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­nek sza­bá­lyo­zot­tab­bá vá­lá­sát, és nö­vek­vő üz­le­ti ered­mé­nyes­sé­gét. Hoz­zá­já­rul­nak a szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­nek ha­té­kony­ság­nö­ve­lé­sé­hez, ez­ál­tal a szer­ve­zet fo­lya­ma­ta­i­ban fel­lel­he­tő vesz­te­sé­gek csök­ken­té­sé­hez (mint pl. a se­lejt mér­té­ke, a hi­bás szol­gál­ta­tás ará­nya, az anyag és rá­for­dí­tá­si vesz­te­ség stb.), va­la­mint a vég­ső ve­vői elé­ge­dett­ség nö­ve­lé­sé­hez.

Ipari parkok, létesítmények

pari parkok, létesítmények számára kínált szolgáltatásainkról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az ipa­ri par­ko­kon be­lül üze­me­lő ipa­ri és ter­me­lő vál­la­la­tok mun­ka­hely­te­rem­tő, ér­ték­nö­ve­lő, va­la­mint a kör­nye­zet­re és a tár­sa­da­lom­ra gya­ko­rolt ha­tá­suk ré­vén töl­te­nek be ki­emelt sze­re­pet. Szá­mos lé­te­sít­mény­üze­mel­te­tő komp­le­xum ese­tén pe­dig az oda te­le­pült bér­lő cé­gek, szol­gál­ta­tó vál­la­la­tok és to­váb­bi érin­tett gaz­da­sá­gi szer­ve­ze­tek ered­mé­nye­sebb mű­kö­dé­sé­nek elő­se­gí­té­se mi­att vá­lik el­en­ged­he­tet­len­né a ha­té­ko­nyabb fo­lya­mat, adat- és in­for­má­ció­me­nedzs­ment, a bér­lő vál­la­la­tok ered­mé­nyes mi­nő­ség­szem­pon­tú irá­nyí­tá­sa, és az en­nek ré­vén el­ér­he­tő költ­ség­meg­ta­ka­rí­tás. Hi­ány van azon­ban az olyan tí­pu­sú szol­gál­ta­tá­sok­ban, me­lyek a lé­te­sít­ményt üze­mel­te­tő és a be­te­le­pült vál­lal­ko­zá­sok szá­má­ra egy­aránt elő­nyö­sek. A Vinc­ot­te aján­la­ta er­re kí­nál­hat meg­ol­dást, hi­szen mind az ipa­ri par­kok, mind a lé­te­sít­mény­üze­mel­te­tő cé­gek, mind a be­te­le­pült bér­lő vagy szol­gál­ta­tó cé­gek szá­má­ra köl­csö­nö­sen elő­nyös meg­ol­dást ad­hat.

GAP/eltérés elemzés audit

A GAP auditról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A nem­zet­kö­zi szab­vá­nyok­nak, pi­a­ci elő­írá­sok­nak és egye­di ügy­fél­kö­ve­tel­mé­nyek­nek va­ló meg­fe­le­lés a ter­me­lő és szol­gál­ta­tó vál­la­la­tok szá­má­ra alap­kö­ve­tel­mény. Egy át­fo­gó GAP elem­zés au­dit hoz­zá­já­rul az üz­le­ti fo­lya­ma­tok rend­szer­sze­rű irá­nyí­tá­sá­nak ki­ala­kí­tá­sá­hoz, ál­ta­la a ve­vői kö­ve­tel­mé­nyek tel­je­sít­he­tők, az ügy­fe­lek meg­tart­ha­tók, és elé­ge­dett­sé­gük nö­vel­he­tő. A Vinc­ot­te kül­ső és füg­get­len szak­ér­tő­ként, nem­zet­kö­zi szab­vány­el­vá­rá­sok, a meg­ren­de­lő el­vá­rá­sai és szem­pont­rend­sze­re alap­ján cél­zot­tan vizs­gál­ja át a meg­ren­de­lő ál­tal rész­le­te­seb­ben vizs­gál­ni kí­vánt mű­kö­dé­si te­rü­le­te­i­nek vagy irá­nyí­tá­si rend­sze­re­i­nek meg­fe­le­lő­sé­gét, azo­no­sít­ja azok szab­vány­tól va­ló el­té­ré­se­it.

Ta­nú­sí­tá­sa­ink a leg­több ipar­ág spe­ci­fi­kus igé­nye­i­nek meg­fe­lel­nek. Cél­zott meg­ol­dá­so­kat kí­ná­lunk mind a kor­mány­za­ti, mind pe­dig a ver­seny­szfé­ra egé­sze szá­má­ra, kü­lö­nös te­kin­tet­tel olyan szek­to­rok­ra, mint az au­tó­ipar, bank és biz­to­sí­tá­si szek­tor, épí­tő­ipar, élel­mi­szer­ipar, ener­gia­ter­me­lői szeg­mens, olaj-, gáz- és vegy­ipar, gyógy­szer­ipar, fu­va­ro­zók és szál­lít­má­nyo­zók, elekt­ro­ni­kai szek­tor, te­le­kom­mu­ni­ká­ció va­la­mint az egész­ség­ügy.

Kapcsolattartók:

  • BONIVÁRT Attila

    vizsgálótechnikus

    emissziómérés

    mobil: +36 30 470 7330