Tanú­sítás

Az Apave Tanúsítás a NAH által NAH-4-0152/2022 számon akkreditált irányítási rendszert tanúsító szervezet ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 és ISO 50001 rendszerekre vonat­kozóan.

ISO 14001: Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítása

Környezetközpontú irányítási rendszer működtetése

Különböző szervezetek a legkülönfélébb tevékenységeket folytathatják, egy vonatkozásban azonban minden szervezet azonos: természeti erőforrásokat használnak fel, és valamilyen módon szennyezik, vagy enyhébb esetben terhelik környezetüket.

A társadalom egésze, az ügyfelek, fogyasztók és tulajdonosok ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet fordítanak a vállalatok tevékenységéből eredő és az általuk felhasznált termékek és igénybe vett szolgáltatások környezeti hatásaira. Alapvető elvárás, hogy a cégek megfeleljenek a környezetvédelmi jogszabályoknak, és bizonyítsák napi működésük során a negatív környezeti hatások csökkentése iránti elkötelezettségüket. Ez kihívás és lehetőség is egyben, hiszen bizonyítható az adott cég környezeti felelősségvállalása, kiemelkedhet a versenytársak közül, valamint meglévő és potenciális ügyfelei felé elkötelezettségéről tehet tanúbizonyságot.

A környezettudatos gondolkodásnak, a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatékony működtetésének eredményeképpen a szervezet arra törekszik, hogy a természeti erőforrások felhasználását csökkentse, a környezetszennyezést megelőzze és a környezet terhelését minimálisra redukálja. Az erőforrások hatékonyabb és csökkenő mértékű felhasználásával, a környezetvédelmi bírságok elkerülésével költségei is csökkennek, ezáltal hatékonyabban működhet.

Az ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer célja

Az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítás célja, hogy a tanúsított szervezet működő KIR rendszere által bizonyítsa környezete iránti elkötelezettségét, és igazolni tudja, hogy törekszik környezeti hatásainak csökkentésére. A tanúsítás által a szervezet bebizonyítja a társadalmi elvárásoknak való megfelelését, általa javul a vállalkozás társadalmi megítélése és a róla kialakított kép is.

A szabványkövetelmények elsődleges célja tehát, hogy a környezetvédelmet és a környezetszennyezések megelőzését összhangba hozza a gazdasági, szociális és jogszabályi követelményekkel. Mindezen túlmenően:

 • a tanúsított szervezet hatékonysága és eredményessége növekszik, ami hozzájárul az üzleti eredményességhez, ezáltal a cég értéke növekszik;
 • a szervezet működése átláthatóbb lesz, a felelősségi és hatásköri viszonyok egyértelművé válnak;
 • segít a további üzletszerzésben, mivel a vevők nagyobb bizalommal vannak a tanúsított cégek iránt;
 • lehetőséget teremt tendereken való indulásra, amelyeken a legtöbb esetben az akkreditált harmadik fél általi tanúsítás követelményként jelenik meg;
 • a tanúsítványt fel lehet használni marketing célokra, elősegíti a tanúsított vállalat ismertségének növelését.

Az ISO 14001 szabvány tartalmazza a hatékony környezetirányítási rendszer kiépítéséhez szükséges legfontosabb szektorsemleges elemeket. Ezek a következők:

 • környezetvédelmi irányelvek;
 • tervezés;
 • bevezetés és működtetés;
 • vezetőségi felülvizsgálat;
 • ellenőrzés és helyesbítő intézkedések
Tanúsítás esetén a konkrét hasznok és előnyök

Az ISO 14001 rendszer alkalmazása a környezetvédelmi szempontok fontosságának folyamatos figyelembevételére ösztönzi a szervezetet. A KIR egyik nagy előnye és vonzereje, hogy megtakarításokat eredményez. Középpontjában a környezetvédelem áll, és a termelést vagy a szolgáltatást a környezettel összhangban valósítja meg

Az ISO 14001 szerint kiépített rendszer hatékony működtetése által számos pozitív hatás érhető el:

Környezeti hatások:
 • csökkennek a környezeti kockázatok (a potenciális környezeti balesetek bekövetkezésének felmérése és azok megelőzése révén);
 • megelőzhető és csökkenthető a környezetszennyezés és a környezetterhelés;
 • csökken a szennyezéses vé let len események valószínűsége és így elkerülhetők az addicionális tisztítási költségek és/vagy a szabályozó testületek által elrendelt végrehajtási feladatok.
 • csökkennek a környezetre gyakorolt káros hatások, úgymint:
  • a káros anyag és szennyező anyag kibocsátás (emisszió) mértéke;
  • a hulladék és szennyvíz mennyisége;
  • a működésből származó talaj-, víz-, légszennyező anyagok kibocsátása;
Gazdasági hatékonyság
 • az erőforrások hatékonyabb és javuló hatásfokú (csökkenő mértékű) felhasználása költségmegtakarításokat eredményez;
 • a nyersanyag-erőforrások (pl.: víz) és energiafelhasználás alacsony szinten tartása csökkenti a működési költségeket;
 • javuló jövedelmezőség a fenti költségcsökkenések révén, ezáltal növekvő vevői elégedettség;
 • a termelés egészének környezetbaráttá tételével csökkennek a hulladékgazdálkodás költségei;
 • vállalati felértékelődés a pénzintézeteknél és a biztosítóknál;
 • a hatékonyan felépített környezetirányítási rendszer révén új belföldi és export piacok válnak elérhetővé, megtarthatóvá, és folyamatosan bővíthetővé;
 • egy akkreditált ISO 14001 tanúsítvány nemzetközi tenderek és helyi üzletfejlesztés során magas szintű környezetvédelmi megfelelőséget igazol;
 • az ISO 14001 tanúsítvány szerinti működés alapfeltétele sokszor a közbeszerzési, pályázati támogatások, beszállítói kiválasztás és vevői megbízások elnyerésének;
 • a környezetvédelemmel kapcsolatos költségek átláthatóbbá válnak;
 • büntetések kockázatának csökkentése, környezetvédelmi eljárások és bírságok megelőzése.
Külső megítélés és jogszabályi megfelelés:
 • nő az elkötelezettség a környezetvédelmi törvények betartása iránt: a jogi normatívák azonosítása, változásaik tudatos nyomon követése alapján a környezetvédelmi jogi elvárások betartása elsőrendűvé válik, és csökken az esetleges környezetvédelmi bírság vagy – súlyosabb esetben – a vállalkozási tevékenység felfüggesztésének veszélye;
 • környezetvédelmi jogszabályi elő írásoknak történő megfelelőség;
 • megvalósítható a környezetvédelmi felelősség kockázatának minimalizálása;
 • a rendszeres ellenőrzés mérsékli az előírások megsértése miatti jogi következmények kockázatát;
 • a partnerek és a hatóságok (felügyeletek) igényeinek való megfelelés;
 • a szervezet társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása.
Fenntartható fejlődés:
 • hatékonnyá válik az anyag- és egyéb erőforrások felhasználása: költségmegtakarítás melletti tudatos erőforrás-felhasz nálás és tervezés, ezáltal a természeti erőforrások meg óvásra kerülnek;
 • erősödik a munkatársak környezettudatos magatartása: oktatások, képzések és a munkavállalók bevonása által nő a munkavállalói elégedettség, erősödik a motiváció és a környezettudatos gondolkodásmód;
 • a környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása;
 • a környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztése;
 • a hulladék-újrafelhasználás javulása révén a fenntartható fejlődés irányába mozdul a szervezet;
 • a szervezet általános környezet iránti elkötelezettségének bizonyítása az ISO 14001:2004 nemzetközi szabvány alkalmazásával;
 • a piaci helyzet javítása az innovatív, környezetbarát termékek és szolgáltatások révén;
 • a felső vezetés által vezérelt fenntartható fejlődés irányába mutató javuló környezeti teljesítés.

A hatékony működés, a csökkenő környezeti hatások, a jogszabályi megfelelőség és a fenntartható fejlődés szem előtt tartása jellemzi tehát az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított szervezet működését

A tanúsítás garantálja, hogy a szervezet rendelkezik olyan környezetközpontú irányítási rendszerrel, amely átfogóan foglalkozik a környezetvédelemhez kapcsolódó hatások elemzésével és kezelésével, és a szervezet működése során vezetői szinten is szem előtt tartja a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az Apave szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

Tanúsítvány

Az Apave akkreditált tanúsító testületként nemzetközileg elfogadott tanúsítványt ad az általa auditált szervezeteknek.

A szabványról általában

Az ISO 14001 szabvány követelményeinek megfelelő, akkreditált tanúsító által tanúsított környezetközpontú irányítási rendszer az egész világon elismert és elfogadott. Az ISO 14001 szabvány keretet ad ahhoz, hogy egy szervezet azonosítani, mérni és ellenőrizni tudja környezetre gyakorolt hatásait és környezeti kockázatait. Ez utóbbiak csökkentése révén, valamint a környezeti teljesítmény folyamatos javítása által hozzájárul környezetének folyamatos javításához.

Az ISO 14001 tanúsítás kapcsolódása más rendszertanúsításokhoz

A szabvány alapelve a folyamatos fejlődés, akárcsak a minőségirányítási (ISO 9001) vagy a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási (OHSAS 18001, VCA) rendszerek esetén, így szemléletmódja szorosan kapcsolódik azokhoz.

A fejlett nyugati országokban évek óta megfigyelhető tendencia, hogy azok a cégek, amelyek már bevezették az ISO 9001-es szabvány szerinti minőségirányítási, valamint az OHSAS 18001 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszert, az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer implementálásával folytatják a rendszerépítést.

Az Apave képzett környezetvédelmi szakértői partnereink igényéhez alkalmazkodva nemzetközi jogosultság alapján elvégzik a szabványban kötelezően előírt rendszerek tanúsító auditját.

A szervezetek hatékonyabb menedzsmentrendszerének működtetéséhez az ISO 14001 tanúsítás során egyben lehetőség nyílik a már meglévő ISO 9001 és OHSAS 18001 rendszerekkel együtt integrált audit elvégzésére és az ISO 14001 követelményeinek megfelelően a munkatársak képzésére (ISO 14001 szabványismertetés, ISO 14001 belső auditor stb.) is.

Kinek ajánljuk?

Kis és nagy, termelő és szolgáltató cégeknek egyaránt hasznos lehet az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése és tanúsíttatása. A szervezet részéről ez nemcsak a környezeti tudatosság demonstrálására szolgálhat, hanem például az erőforrásokkal való tudatos gazdálkodás révén pénzügyi megtakarításokat is eredményezhet. Azon szervezeteknek érdemes alkalmazni, akik:

 • szabályozott környezetvédelmi tevékenységet szeretnének kiépíteni;
 • integrált irányítási rendszer kialakítását tűzték ki célul;
 • rendszerszemlélettel kívánják a környezeti problémákat kezelni;
 • a környezeti problémák megelőzésére, a meglévő problémák megszüntetésére, mérséklésére és ezen keresztül a környezetvédelmi teljesítmény javítására, tökéletesítésére törekednek.

A környezetvédelem és környezetterhelés szempontjából legérzékenyebb iparágakban kiemelten fontos az ISO 14001. A rendszer bevezetése elsősorban olyan vállalatok számára előnyös, akik termelési, gyártási, kivitelezési munkát, vagy szolgáltatói tevékenységet végeznek, különösen:

 • építőipari és kivitelezési szegmens
 • ipari és termelő vállalatok (elektronika, acél, fém és műanyag feldolgozó szektorok, autóipar)
 • szolgáltató szektor (pl. egészségügy, szállítmányozó és logisztikai cégek)
 • élelmiszeripari/FMCG szektor
 • gáz-, olaj és vegyipari szektor, nyersanyag-kitermelés
 • közszolgáltatói szféra (erőművek, víz, gáz, elektromosság, hulladék stb.)
Miért az Apave?
 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és integráltan tudjuk auditálni a az ISO 9001, az ISO 14001, az ISO 27001, az ISO 50001 és az OHSAS 18001 szerinti irányítási rendszereket is akár több telephelyen, különböző országokban is.
 • Egy független tanúsító testület által kiadott akkreditált tanúsítvány elkötelezettséget jelent az összes érintett fél (alkalmazottak, ügyfelek, megbízók, tulajdonosok stb.) irányába, valamint megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott környezetvédelmi intézkedések meglétét.
 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről a cégvezetés számára is, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

Környezetvédelem

 • ISO 14001 rendszert működtetőknek kell-e minden évben belső auditot tartani?
  Ez ebben a formában nincs leírva a szabványban, de mégis azt kell, hogy mondjuk: igen. A KIR rendszerek működtetési / ellenőrzési struktúrája éves periódusú, hasonlóan a jogszabályi alapú környezetgazdálkodáshoz (ld. éves bevallások, stb.). Ehhez igazodva minimum évente egy alkalommal kell belső auditot lefolytatni, ha a saját szabályozásunk ennél nagyobb gyakoriságot nem ír elő.

Tanúsítás

 • A célok, programok kezelésére kell-e eljárást írni?
  Nem. A szabvány csak azt kéri, hogy a célokat dokumentáljuk (írjuk le), de nem kéri, hogy a folyamatot írott formában szabályozzuk! Persze ez nem zárja ki, hogy a célok, előirányzatok, programok kezelését, felügyeletét eljárásban szabályozzuk, tehát a lehetőség adott, de nem kötelező rá eljárást írni.
 • Kell-e minden évben módosítani a környezetpolitikát?
  A környezetpolitikát nem kell módosítani minden évben, ettől függetlenül vagy ezzel együtt viszont minden évben felül kell vizsgálni és ennek tényét rögzíteni kell, praktikusan a vezetőségi felülvizsgálatban.
 • Milyen esetben vonható vissza a tanúsítvány?
  Minden kiadott tanúsítvány visszavonható. A tanúsítvány visszavonását megelőzheti a tanúsítvány felfüggesztése.A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány okot, ami a tanúsítvány felfüggesztését eredményezi:Ha a felügyeleti audit ezt eredményezi.Ha a súlyos nemmegfelelőségek nem kerülnek kijavításra a meghatározott időn belül.Ha a felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé a szerződésnek megfelelően.Ha a rövid határidejű felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé .Információs kötelezettség megszegése esetén – amennyiben a kommunikáció határozott befolyással van az irányítási rendszer működésére.A tanúsítvány vagy a tanúsítási jel nem megfelelő alkalmazása esetében.A tanúsító testülettel szemben fennálló kötelezettség nemteljesítése esetén.A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legfontosabb okokat, ami a tanúsítvány visszavonását eredményezi:Ha a felfüggesztés oka a kijelölt időn belül nem került megszüntetésre.Ha a tanúsított szervezet használta a tanúsítványt vagy utalt rá a tanúsítvány felfüggesztés időtartama alatt.A tanúsítandó cég vagyona csődeljárás alá kerül.A tanúsított szervezet kérésére.
 • Mikor kell elvégezni a felügyeleti és megújító auditokat?
  A felügyeleti és a megújító auditok időpontjának a meghatározásánál a tanúsító audit időpontját kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az az időpont az irányadó, amikor a helyszíni auditot a cégnél gyakorlatban elvégeztük és nem a tanúsítvány érvényességének az időpontja. A felügyeleti auditokat tágabb értelemben abban a hónapban kell elvégezni, amikor a tanúsító audit volt. A megújító auditokat célszerű a tanúsító audit időpontjában vagy azt egy-két héttel megelőzően elvégezni, hogy a tanúsítvány érvényességéig kiállítható legyen az új tanúsítvány.
 • Mikor csinálunk előauditot és mi ennek a célja?
  A tanúsító audit előkészítése során a tanúsítás előtt álló szervezet arról kíván meggyőződni, hogy a cég bevezette-e minőségirányítási rendszert és teljesítette-e annak alapvető követelményeit, akkor megbízhatja a tanúsító szervezetet az előaudit megtartásával.Az előaudit során az auditor összehasonlítja a MIR gyakorlati működését és a rendszer dokumentációját az ISO 9001-es szabvány követelményeivel, majd auditjelentésében részletes értékelést ad a vezetőség számára a szabványnak való megfelelés mértékéről.Az előaudit a tanúsító audithoz hasonló terjedelmű, mélységű és szigorúságú vizsgálat, azonban a szervezetre nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Előnye, hogy feltárja azokat az eltéréseket, amelyek megléte a tanúsítás sikerét veszélyeztetheti és amelyek kijavítása a későbbi tanúsítás eredményességét nagymértékben növeli.
 • Mit kell tenni akkor, ha a céges adatokban változás van, milyen esetben lehet új tanúsítványt kiállítani és milyen esetben kell újra tanúsítani a céget?
  Ha a céges adatokban valamilyen változás van, értesíteni kell a tanúsító szervezetet, hogy a módosítást el lehessen végezni.Példák a módosításra:Vannak esetek, amikor csak egyszerűen a tanúsítvány módosítása szükséges. Ilyenek például a cég nevének és címének a változása. Általában elmondható, ha csak adminisztratív adatok változtak, és a cég adószáma nem változott, akkor általában kiállítható egy új tanúsítvány.Abban az esetben viszont, ha a cég tevékenysége megváltozik vagy kiegészül újabb tevékenységgel, és kérik erre a tevékenységre is a tanúsítvány kiállítását, akkor ez csak újabb helyszíni audit lefolytatása után lehetséges.

Kérjen ajánlatot!

Tudta?

Az Apave ta­nú­sí­tá­sát igény­be ve­he­ti a Kör­nye­zet­köz­pon­tú Irá­nyí­tá­si Rend­sze­rek ese­tén is.

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849

 • SEBESTYÉN Krisztina

  projektmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 566 7381