Tanú­sítás

Az Apave Tanúsítás a NAH által NAH-4-0152/2022 számon akkreditált irányítási rendszert tanúsító szervezet ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 és ISO 50001 rendszerekre vonat­kozóan.

ISO 50001 – Energiairányítási Rendszer (EIR) tanúsítása

Garancia a folyamatos fejlődésre az energiahatékonyság területén

A biztonság és a munkavédelem ugyanúgy fontos a vállalat és a dolgozói számára. A munkavédelem mindenki részéről többlet erőfeszítést igényel, ugyanakkor nem lehet előre tudni, hogy igyekezetünk meghozza-e a várt eredményt, illetve milyen eredményességgel segítette a problémák elkerülését.

Az alap biztonsági ismeretek a munkavédelem, egészség, biztonság és jó munkahelyi közérzet terén a dolgozók alapvető érdekét szolgálják. Nyugodtan kijelenthetjük ugyanakkor, hogy a munkavédelem irányába tett erőfeszítések hozzájárulnak a balesetek valószínűségének és a munkaköri ártalmak csökkentéséhez, ezáltal a vállalat megítélésében is kritikus szerepük van.

Amit egy tanúsított, ISO 50001 szerint működtetett rendszer kínál:

 • könnyű integrálhatóság a már meglévő minőség-, környezet- és munkavédelmi irányítási rendszerekhez;
 • az energiarendszerek szabályozott méréseken alapuló folyamatos megfigyelése és felügyelete;
 • hatékonyabb energiamenedzsment és folyamatosan fejlődő energiagazdálkodás;
 • energiaelemzés a teljesítménymutatók és az energiafelhasználás folyamatos vizsgálatával;
 • többéves energiaprogram keretén belüli energiafelhasználás-optimalizálás.

Az irányítási rendszer bevezetése megköveteli:

 • az átfogó energiapolitika kialakítását;
 • a konkrét hatékonysági és csökkentési célok megfogalmazását;
 • a méréseken alapuló energiairányítást (a különböző energiafogyasztási pontok folyamatos mérését, ellenőrzését, valamint a fejlesztési terv és az intézkedések kidolgozását);
 • a különböző üzleti területek (tervezés, beszerzés, termelés, támogató területek) bevonását az energiaszámlák csökkentése érdekében.

Milyen előnyökkel jár egy tanúsított, ISO 50001 szerint működtetett rendszer?

 • Hosszú távú méréseken alapuló ener­gia­irányítást biztosít az „ad hoc” cselekvések helyett.
 • Elősegíti az energiafogyasztás mérséklését, ezáltal hozzájárul az energiaköltségek csökkentéséhez.
 • Biztonságosabb és kiszámíthatóbb energiaellátást eredményez.
 • Javítja a vállalat környezetvédelmi jog­szabályoknak történő megfelelését.
 • Növeli a munkatársak elkötelezettségét, elősegíti az innovációt.
 • Emeli a vevőelégedettség szintjét, és ebből eredően javítja a vál­lalat presztízsét.
 • Versenyelőnyt biztosít a tanúsítvánnyal nem rendelkező versenytársakkal szemben.

ISO 50001 – ISO 14001

Az új szabvány felépítése hasonló az ISO 14001 szabványéhoz, így azoknál a vállalatoknál, ahol már működik környezetközpontú irányítási rendszer, kevesebb extra ráfordítást igényel az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása. Az ISO 14001 rendszer alkalmazása ugyanakkor nem feltétele az ISO 50001 bevezetésének.

Miért az Apave?

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és kombináltan tudjuk auditálni az ISO 50001, ISO 14001 (valamint az ISO 9001 és OHSAS 18001) irányítási rendszereket, akár t öbb telephelyen, különböző országokban.
 • A független, belga tanúsító testület által kiadott akkreditált tanúsítvány elkötelezettséget jelez a vállalat összes érintettje (alkalmazottak, ügyfelek, tulajdonosok stb.), valamint az energiahatékonyság és fenntarthatóság felé.
 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az Apave szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

Jogszabályok

Mind a hazai, mind pedig az Európai Unió törvényhozása kitér az energiahatékonyság fontosságára, mely a működő vállalatok számára is releváns.

Akkreditáció

Az Apave rendelkezik az ISO 50001 energiagazdálkodási rendszerek tanúsításához szükséges, nemzetközileg elfogadott akkreditációval, melyet a Belga Akkreditáló Testület, a BELAC bocsátott ki BE-V-0016 MIR sorszámmal.

Kinek ajánljuk az ISO 50001 szabvány szerinti tanúsítványt?

A rendszert bármely szervezet kiépítheti mérettől, tevékenységi körtől és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül. Nagy energiafelhasználású és jelentős károsanyag-kibocsátású cégeknek különösen érdemes bevezetni és tanúsíttatni a rendszert, az abban rejlő hatékonysági és megtakarítási potenciál miatt.

Az ISO 50001 sze­rin­ti rend­szer akk­re­di­tált ta­nú­sí­tá­sa al­kal­mas az ener­gia­ha­té­kony­ság­ról szó­ló tör­vény­ben (2015. évi LVII. tör­vény) meg­ha­tá­ro­zott ener­ge­ti­kai au­di­tá­lá­si kö­te­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­re is.

Kinek hasznos a szervezeten belül az ISO 50001 tanúsítás?

 • Felsővezetés és tulajdonosok: ügyvezetés, pénzügyi és operációs vezetők;
 • környezetvédelmi és energia­gaz­dál­kodási menedzsment;
 • energetikai tanácsadók és energiapolitikai vezetés;
 • energiafelügyeleti szervek;
 • műszaki, kivitelezési vezetés és mű­szaki ellenőrzés.

Tanúsítás

 • Milyen esetben vonható vissza a tanúsítvány?
  Minden kiadott tanúsítvány visszavonható. A tanúsítvány visszavonását megelőzheti a tanúsítvány felfüggesztése.A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány okot, ami a tanúsítvány felfüggesztését eredményezi:Ha a felügyeleti audit ezt eredményezi.Ha a súlyos nemmegfelelőségek nem kerülnek kijavításra a meghatározott időn belül.Ha a felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé a szerződésnek megfelelően.Ha a rövid határidejű felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé .Információs kötelezettség megszegése esetén – amennyiben a kommunikáció határozott befolyással van az irányítási rendszer működésére.A tanúsítvány vagy a tanúsítási jel nem megfelelő alkalmazása esetében.A tanúsító testülettel szemben fennálló kötelezettség nemteljesítése esetén.A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legfontosabb okokat, ami a tanúsítvány visszavonását eredményezi:Ha a felfüggesztés oka a kijelölt időn belül nem került megszüntetésre.Ha a tanúsított szervezet használta a tanúsítványt vagy utalt rá a tanúsítvány felfüggesztés időtartama alatt.A tanúsítandó cég vagyona csődeljárás alá kerül.A tanúsított szervezet kérésére.
 • Mikor kell elvégezni a felügyeleti és megújító auditokat?
  A felügyeleti és a megújító auditok időpontjának a meghatározásánál a tanúsító audit időpontját kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az az időpont az irányadó, amikor a helyszíni auditot a cégnél gyakorlatban elvégeztük és nem a tanúsítvány érvényességének az időpontja. A felügyeleti auditokat tágabb értelemben abban a hónapban kell elvégezni, amikor a tanúsító audit volt. A megújító auditokat célszerű a tanúsító audit időpontjában vagy azt egy-két héttel megelőzően elvégezni, hogy a tanúsítvány érvényességéig kiállítható legyen az új tanúsítvány.
 • Mikor csinálunk előauditot és mi ennek a célja?
  A tanúsító audit előkészítése során a tanúsítás előtt álló szervezet arról kíván meggyőződni, hogy a cég bevezette-e minőségirányítási rendszert és teljesítette-e annak alapvető követelményeit, akkor megbízhatja a tanúsító szervezetet az előaudit megtartásával.Az előaudit során az auditor összehasonlítja a MIR gyakorlati működését és a rendszer dokumentációját az ISO 9001-es szabvány követelményeivel, majd auditjelentésében részletes értékelést ad a vezetőség számára a szabványnak való megfelelés mértékéről.Az előaudit a tanúsító audithoz hasonló terjedelmű, mélységű és szigorúságú vizsgálat, azonban a szervezetre nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Előnye, hogy feltárja azokat az eltéréseket, amelyek megléte a tanúsítás sikerét veszélyeztetheti és amelyek kijavítása a későbbi tanúsítás eredményességét nagymértékben növeli.
 • Mit kell tenni akkor, ha a céges adatokban változás van, milyen esetben lehet új tanúsítványt kiállítani és milyen esetben kell újra tanúsítani a céget?
  Ha a céges adatokban valamilyen változás van, értesíteni kell a tanúsító szervezetet, hogy a módosítást el lehessen végezni.Példák a módosításra:Vannak esetek, amikor csak egyszerűen a tanúsítvány módosítása szükséges. Ilyenek például a cég nevének és címének a változása. Általában elmondható, ha csak adminisztratív adatok változtak, és a cég adószáma nem változott, akkor általában kiállítható egy új tanúsítvány.Abban az esetben viszont, ha a cég tevékenysége megváltozik vagy kiegészül újabb tevékenységgel, és kérik erre a tevékenységre is a tanúsítvány kiállítását, akkor ez csak újabb helyszíni audit lefolytatása után lehetséges.

Kérjen ajánlatot!

Mi is ez?

Rendszerbe foglalt energiahatékonysági intézkedések a költségmegtakarítás és a fenntarthatóság jegyében.

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • ASZÓDI Ágnes

  ISO termékmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 427 4849

 • SEBESTYÉN Krisztina

  projektmenedzser

  ISO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

  mobil: +36 30 566 7381