Tanú­sítás

Mivel ad többet az Apave, mint a tanúsítók általában?

15 érv az Apave mellett:

1 Ga­ran­tált fej­lesz­té­si ész­re­vé­te­lek

Az au­dit so­rán ta­pasz­talt au­di­to­ra­ink szá­mos fej­lesz­té­si ész­re­vé­telt tesz­nek a ha­té­kony­ság nö­ve­lé­se és a költ­sé­gek csök­ken­té­se ér­de­ké­ben.

2 Ta­pasz­talt au­di­to­rok

A ru­gal­mas és a cég igé­nye­i­hez al­kal­maz­ko­dó au­di­to­ra­ink – akik ko­moly fel­ső­ve­ze­tői ta­pasz­ta­la­to­kat sze­rez­tek az adott ipa­ri szeg­mens­ben, va­la­mint jár­ta­sak az irá­nyí­tá­si rend­sze­rek ki­épí­té­sé­ben és mű­köd­te­té­sé­ben – ga­ran­tál­ják a nyu­godt, ma­gas szín­vo­na­lú és je­len­tős hoz­zá­adott ér­té­ket kép­vi­se­lő au­di­to­kat, me­lye­ket a meg­ren­de­lő igé­nyei sze­rint bár­mi­lyen nyel­ven el tu­dunk vé­gez­ni.

3 Nem­zet­kö­zi ta­nú­sít­vány fel­ár nél­kül

Az Apave brüssze­li ta­nú­sít­ványt ad ki az au­dit so­rán meg­fe­lelt ügy­fe­lei szá­má­ra. Ta­nú­sít­vá­nya­ink nem­zet­kö­zi szin­ten el­fo­ga­dot­tak.

4 Elő­a­u­dit

Az első ta­nú­sí­tás előtt, igény ese­tén le­he­tő­ség nyí­lik fél- vagy egy­na­pos hely­szí­ni vizs­gá­lat­ra, amely so­rán fel­szín­re ke­rül­het­nek olyan el­té­ré­sek, me­lye­ket a je­len­tés­be fog­lalt ész­re­vé­te­le­ink se­gít­sé­gé­vel még a ta­nú­sí­tá­si el­já­rás előtt ja­vít­ha­tó­ak. Az elő­ze­tes hely­szí­ni au­dit ál­tal ügy­fe­le­ink már az aján­lat­adás fá­zi­sá­ban meg­is­mer­he­tik az Apave mun­ka­tár­sa­it és ha­té­kony mód­sze­re­it.

5 Kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bály­vál­to­zá­sok fo­lya­ma­tos kö­ve­té­se

Új ügy­fe­le­ink­nek té­rí­tés­men­tes hoz­zá­fé­rést biz­to­sí­tunk a hon­la­pun­kon ta­lál­ha­tó, jog­sza­bály­vál­to­zá­so­kat kö­ve­tő ro­va­tunk­hoz. Fó­ru­mun­kat kör­nye­zet­vé­del­mi szak­ér­tő­ink fo­lya­ma­to­san fris­sí­tik. Ügy­fe­le­in­ket di­rekt mó­don se­gít­jük a rá­juk vo­nat­ko­zó elő­írá­sok ér­tel­me­zé­sé­ben, kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dá­suk jog­sza­bá­lyi meg­ala­po­zá­sá­ban – a bír­sá­go­lás el­ke­rü­lé­sé­ben. (A szol­gál­ta­tás ára 240 000 Ft/év a nem Apave ál­tal ta­nú­sí­tott vál­la­la­tok szá­má­ra.)

6 Pénz-vissza­fi­ze­té­si ga­ran­cia

Az Apave át­vál­lal­ja ügy­fe­lei koc­ká­za­tát. Ab­ban az eset­ben, ha ügy­fe­lünk nem elé­ge­dett az au­dit szak­mai szín­vo­na­lá­val, az au­dit el­vég­zé­sé­től szá­mí­tott öt mun­ka­na­pon be­lül írás­ban tör­tént jel­zés ese­tén az Apave díj­men­te­sen biz­to­sít­ja a szük­sé­ges kor­rek­ci­ós in­téz­ke­dé­se­ket vagy vissza­fi­ze­ti az ad­dig ré­szé­re ki­fi­ze­tett va­la­mennyi ad­mi­niszt­rá­ci­ós költ­sé­get vita és ma­gya­ráz­ko­dás nél­kül.

7 Szab­vány­vál­to­zá­sok fo­lya­ma­tos nyo­mon kö­ve­té­se

Hon­la­pun­kon és kap­cso­lat­tar­tó­in­kon ke­resz­tül ügy­fe­le­ink rész­le­tes és tel­jes körű tá­jé­koz­ta­tást kap­nak az új, va­la­mint a meg­lé­vő szab­vá­nyok vál­to­zá­sa­i­ról, il­let­ve az an­nak való meg­fe­le­lés­hez szük­sé­ges in­téz­ke­dé­sek­ről.

8 Au­di­to­ra­ink fo­lya­ma­tos ren­del­ke­zés­re ál­lá­sa

Ta­nú­sí­tott part­ne­re­ink té­rí­tés­men­te­sen hasz­nál­hat­ják a hon­la­pun­kon üze­me­lő „Au­di­tor vá­la­szol” ro­va­tot, va­la­mint hoz­zá­fér­het­nek az au­di­to­ra­ink ál­tal írt ta­nul­má­nyok­hoz, me­lyek szem­lé­le­tes ese­te­ken ke­resz­tül mu­tat­ják be a kü­lön­bö­ző rend­sze­rek fej­lesz­té­sé­nek le­he­tő­sé­ge­it. Ez nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rul­hat part­ne­re­ink rend­sze­ré­nek ja­ví­tá­sá­hoz is, hi­szen gya­kor­la­ti­lag té­rí­tés­men­te­sen hoz­zá­fér­het­nek au­di­to­ra­ink tu­dás­bá­zi­sá­hoz. (A szol­gál­ta­tás ára 180 000 Ft/év a nem Apave ta­nú­sí­tott vál­la­la­tok szá­má­ra.)

9 Díj­men­tes és ked­vez­mé­nyes ren­dez­vé­nyek

Az Apave – mint több te­rü­let szak­ér­tő­je – szá­mos kon­fe­ren­ci­át, üz­le­ti ta­lál­ko­zót, szak­mai na­pot és sze­mi­ná­ri­u­mot szer­vez, me­lyek­re ta­nú­sí­tá­si part­ne­re­in­ket je­len­tős ked­vez­ménnyel hív­juk meg. Szab­vány­vál­to­zás­ról szó­ló kon­fe­ren­ci­á­ink ese­tén ál­lan­dó 20%-os ked­vez­ményt biz­to­sí­tunk. Au­dit­ja­ink so­rán gyak­ran ta­pasz­talt, fo­lya­ma­to­san vissza­té­rő prob­lé­má­kat il­le­tő­en, egy-egy té­mát ki­ra­gad­va rend­sze­re­sen tar­tunk té­rí­tés­men­tes sze­mi­ná­ri­u­mo­kat part­ne­re­ink szá­má­ra.

10 Fej­leszt­he­tő tu­dás

Az Apave Aka­dé­mia je­len­leg több mint 700 kü­lön­bö­ző kép­zé­si le­he­tő­sé­get kí­nál. Ta­nú­sí­tá­si part­ne­re­ink bár­mely nyílt kép­zé­sünk­re való je­lent­ke­zé­sük ese­tén kép­zés­től füg­gő­en 10-15% ár­ked­vez­ményt kap­nak a kép­zés dí­já­ból.

11 Mun­ka­kör át­vi­lá­gí­tás

Igény ese­tén, ki­zá­ró­la­go­san az Apave ál­tal ta­nú­sí­tott part­ne­re­ink szá­má­ra té­rí­tés­men­tes mun­ka­kö­rök sze­rin­ti át­vi­lá­gí­tást biz­to­sí­tunk az au­dit ke­re­te­in be­lül. Szak­em­be­re­ink rész­le­tes és ob­jek­tív vizs­gá­la­tot vé­gez­nek, mely­nek se­gít­sé­gé­vel meg­ál­la­pít­ják, hogy part­ne­re­ink mun­ka­tár­sai ren­del­kez­nek-e az adott mun­ka­kör be­töl­té­sé­hez szük­sé­ges ren­de­le­tek­ben elő­írt vég­zett­sé­gek­kel.

12 TPN kép­zés­ter­ve­zést se­gí­tő szoft­ver

Az FMEA ala­po­kon nyug­vó TPN kép­zés­ter­ve­ző szoft­vert té­rí­tés­men­te­sen biz­to­sít­juk part­ne­re­ink szá­má­ra, mely­nek se­gít­sé­gé­vel nap­ra­ké­szen tud­ha­tó, hogy me­lyik mun­ka­társ­nak mely kép­zé­sek a leg­fon­to­sab­bak és leg­sür­gő­seb­bek, ez­ál­tal a kép­zé­si költ­ség­ve­tés ob­jek­tí­ven és cél­sze­rű­en ter­vez­he­tő. (A szoft­ver ára 80 000 Ft a nem Apave ta­nú­sí­tott part­ne­rek szá­má­ra).

13 Fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tás

Az Apave min­den­re ki­ter­je­dő fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tás­sal ren­del­ke­zik, ez­ál­tal part­ne­rei is biz­ton­ság­ban érez­he­tik ma­gu­kat. (Ér­té­ke 50 000 000 €/ eset/ év.)

14 Jog­sza­bá­lyi meg­fe­le­lő­ség

Az Apave új part­ne­rei szá­má­ra egy­sze­ri 50%-os ked­vez­ményt biz­to­sít jog­sza­bály meg­fe­le­lő­sé­gi au­dit­já­nak ad­mi­niszt­rá­ci­ós költ­sé­ge­i­ből, így az Apave ál­tal ta­nú­sí­tott vál­la­lat a friss cég­au­dit mel­lett egy kéz­zel fog­ha­tó vissza­jel­zést kap ar­ról, hogy mű­kö­dé­se min­den kör­nye­zet-, tűz- és mun­ka­vé­del­mi elő­írás­nak meg­fe­lel-e.

15 Szer­ve­zet­fej­lesz­tés fel­ső­fo­kon

Szak­ér­tő­ink nem csu­pán a mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek­hez ér­te­nek ki­vá­ló­an, de – a szá­mos kü­lön­bö­ző vál­la­lat­nál szer­zett ta­pasz­ta­la­tuk­nak kö­szön­he­tő­en – a leg­jobb gya­kor­la­tok meg­is­me­ré­sé­vel a fo­lya­mat­ja­ví­tás­ban, a ter­me­lé­keny­ség-fej­lesz­tés­ben, a Lean és Ka­izen rend­sze­rek ki­ala­kí­tá­sá­ban, va­la­mint a Six Sig­ma mód­szer­tan te­rü­le­tén is jár­tas­sá­got sze­rez­tek. Az így fel­hal­mo­zott tu­dást és ta­pasz­ta­la­tot ad­juk át part­ne­re­ink­nek vál­la­lat­ra sza­bott for­má­ban.

Rólunk mondták:

 • „Az Apave hosszú évek óta jelen van a Magyar Suzuki Zrt. életében, elsősorban levegőtisztaság védelmi mérések és ISO auditok lebonyolítása terén. Egy hozzánk hasonló multinacionális cégnek fontos, hogy példamutatásával élen járjon a környezetvédelemben is, és olyan partnereknek szavazzon bizalmat, akiknél a megbízható, precíz munkavégzés szakértelemmel párosul. Ezért esett a választásunk az Apave Magyarország Kft.-re.”

  Mészáros Kornél - Magyar Suzuki Corporation

 • „Ügyfélközpontú, szakmailag felkészült, naprakész szaktudással rendelkező, megbízható cég.”

  Nagy Gábor - HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

 • „Tapasztalt, gyakorlatias, konstruktívan együttműködő szakemberek.”

  Nagy Gellai Károly - FASTRON Hungaria Kft.

 • „Jó szabványismeretükkel pontosan tárják fel az auditált cég hibáit és ki nem használt lehetőségeit, valamint hasznos ötletekkel, javaslatokkal segítik jövőbeni munkánkat.”

  Kraján Vince - Kunplast-Karsai Zrt.

 • „Az Apave tréningjei kiválóan alkalmazkodtak a vállalati specifikációkhoz, az oktatók nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy mind a céget, mind a munkavállalókat behatóan megismerhessék. Meg voltunk elégedve az oktatók által használt tréningtechnikákkal, a dolgozók felé irányuló kommunikációs stílussal, a felkészültséggel, és mindazzal a rugalmassággal, amellyel a cég változó igényeihez alkalmazkodtak.”

  Dr. Hoffmann Károly - Sanmina-SCI Hungary Kft.

A fentiek alapján az Apave nem csupán tanúsítást kínál,
hanem magában hordozza a fejlődés lehetőségét is,
ezáltal az Apave tanúsítványa valódi értéket képvisel.

Kapcsolattartók:

 • KUNSTÁR-BÁRD Anikó

  Termékkoordinátor

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, OHSAS 18001

  mobil: +36 30 566 7381

  telefon: +36 1 321 4965

 • ASZÓDI Ágnes

  Termékkoordinátor

  IATF 16949

  mobil: +36 30 427 4849

  telefon: +36 1 321 4965

 • PAPP-SZŰCS Bernadett

  Termékkoordinátor

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, OHSAS 18001

  mobil: +36 70 442 0902

  telefon: +36 1 321 4965

 • RÉPÁS Anita

  Termékkoordinátor

  VCA/SCC

  mobil: +36 30 418 0080

  telefon: +36 1 321 4965