Tanú­sítás

OHSAS 18001 – A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerének (MEBIR) tanúsítása

Szabályozott munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság

Nyu­ga­ti or­szá­gok­hoz ha­son­ló­an Ma­gyar­or­szá­gon is egy­re szi­go­rúbb sza­bá­lyo­zás jel­lem­ző a mun­ka­vé­de­lem te­rü­le­tén.

A Mun­ka­he­lyi Egész­ség­vé­del­mi és Biz­ton­sá­gi Ér­té­ke­lé­si So­ro­zat (Oc­cu­pa­ti­o­nal He­alth and Sa­fety As­sess­ment Se­ri­es = OH­SAS) meg­ha­tá­roz­za a mun­ka­he­lyi egész­ség­vé­del­mi és biz­ton­sá­gi irá­nyí­tá­si rend­sze­rek kö­ve­tel­mé­nye­it an­nak ér­de­ké­ben, hogy egy szer­ve­zet­nél le­he­tő­vé vál­jon a mun­ka­biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tok kéz­ben tar­tá­sa és a mű­kö­dés ja­ví­tá­sa.

Ta­pasz­ta­la­tok alap­ján ugyan­is a bal­ese­tek tény­le­ges költ­sé­gei jó­val meg­ha­lad­ják a sé­rü­lé­sek­kel já­ró költ­sé­ge­ket, me­lye­ket a biz­to­sí­tó adott eset­ben meg­té­rít. E sú­lyos bal­ese­tek, fog­lal­ko­zá­si meg­be­te­ge­dé­sek, il­let­ve az ezek­ből kö­vet­ke­ző to­váb­bi ká­rok (bír­sá­gok, pe­rek, a cég imázs rom­lá­sa stb.) meg­előz­he­tők, ha a vál­la­lat meg­fe­le­lő­en gon­dos­ko­dik abiz­ton­sá­gos és egész­sé­get nem ve­szé­lyez­te­tő mun­ka­vég­zés fel­té­te­le­i­nek ki­ala­kí­tá­sá­ról és rend­sze­res el­len­őr­zé­sé­ről, a dol­go­zók pe­dig is­me­rik kö­te­le­zett­sé­ge­i­ket, be­tart­ják a mun­ka­vég­zés sza­bá­lya­it.

Az OH­SAS 18001 szab­vány­ra ala­pu­ló irá­nyí­tá­si rend­szer egyik köz­pon­ti ele­me a ve­szély meg­ha­tá­ro­zás, koc­ká­zat­ér­té­ke­lés és a koc­ká­zat­ke­ze­lés ter­ve­zé­se. A szab­vány mód­sze­res meg­kö­ze­lí­tés­sel azo­no­sít­ja a koc­ká­za­to­kat, és meg­szün­te­ti, il­let­ve csök­ken­ti azo­kat. Se­gít­sé­gé­vel le­he­tő­vé vá­lik a mun­ka­biz­ton­sá­gi és egész­ség­vé­del­mi koc­ká­za­tok kéz­ben tar­tá­sa és a mű­kö­dés ja­ví­tá­sa.

Az al­kal­ma­zot­tak egész­sé­gé­nek vé­del­me, a biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés kö­rül­mé­nye­i­nek meg­te­rem­té­se tör­vény ál­tal elő­írt kö­te­les­sé­ge min­den mun­ka­adó­nak. A szab­vány be­ve­ze­té­se elő­se­gí­ti a tör­vé­nyi meg­fe­le­lést, a ta­nú­sí­tás pe­dig iga­zol­ja a szer­ve­zet erő­fe­szí­té­sét és in­téz­ke­dé­se­it a tör­vé­nyi elő­írá­sok tel­je­sí­té­sé­re.

Az OHSAS 18001 / MEBIR célja

Az OHSAS 18001 szabvány a cégek számára előírt biztonsági kötelezettségeket, feladatokat foglalja rendszerbe a munkahelyi munka-, egészség- és tűzvédelem területén.

Az ISO 9001-es szabvány 6. pontja már külön megemlíti a humánpolitikai szempontokat, és abban a munkabiztonság és a foglalkozás-egészségügy is kiemelt szerepet kap. A korábban már minőségirányítási rendszert bevezető cégek pontosan tudják, hogy a folyamatszerű megközelítéshez elengedhetetlenül szükséges a munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szempontok figyelembe vétele is.

Magyarországon számos jogszabály foglalja keretbe a munka-, egészség- és tűzvédelemre vonatkozó kötelezettségeket. Betartásukat és betartatásukat különböző hatóságok ellenőrzik. Az OHSAS 18001 szabvány implementálása segít az említett területek összefogásában, segíti azok átláthatóságát. A rendszer kiépítésével és működtetésével elérjük, hogy:

 • a vállalat megfeleljen a jogszabályi követelményeknek;
 • biztosítva legyen a munkatársak egészségének és biztonságának hatékony védelme, ezáltal a veszélyeztetettség minimálisra csökkenjen;
 • optimalizálja a biztonsági intézkedések költségeit;
 • csökkennek a váratlan események és egészségkárosodás miatti kockázatok és állásidők.

A munkavédelem területén a vonatkozó jogszabályok eleve meghatároznak számos kötelező dokumentumot.

Néhány ezek közül:

 • Kockázatértékelés dokumentációja
 • Megelőzési stratégia
 • Mentési terv
 • Belső rendelkezések (szabályozások)
 • Rendszeres belső ellenőrzések
 • Munkahelyi munkavédelmi program
 • Munkavállalók rendszeres munkavédelmi oktatása
 • Kollektív védelem, egyéni védőeszközök biztosítása
 • Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
 • Munkavédelmi üzembe helyezés és időszakos biztonsági felülvizsgálat (veszélyes munkaeszköz)
 • Ellenőrző- és időszakos ellenőrző felülvizsgálat (nem veszélyes munkaeszköz)
 • Elsősegélynyújtás szabályozása
 • Munkavédelmi szabályzat

Az OHSAS 18001 / MEBIR kiépítésénél ezeket a dokumentumokat mindenképpen érdemes felhasználni.

A MEBIR bevezetése során szabályozandó legfontosabb folyamatok:

 • a veszélyek azonosítása;
 • a veszélyeztetettek azonosítása;
 • kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának meghatározása;
 • a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése;
 • a teendők és a szükséges intézkedési tervek meghatározása;
 • az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata;
 • a kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása;
 • jogszabályi és egyéb követelmények betartása;
 • erőforrások, feladatok, felelősségi- és hatáskör, számon kérhetőség meghatározása;
 • felkészültség, képzés és tudatosság ellenőrzése;
 • kommunikáció, munkatársak bevonása és konzultáció;
 • a dokumentumok kezelése a MEBIR előírásai alapján;
 • a MEBIR működésének szabályozása;
 • felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre;
 • rendszeres ellenőrzés;
 • a teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése;
 • a megfelelőség kiértékelése;
 • az események kivizsgálása, nemmegfelelőségek azonosítása, helyesbítő és megelőző intézkedések végrehajtása.

Tréningek és képzések

Kézikönyv, Eljárások, MUNKAUTASÍTÁSOK, ellenőrzési utasítások, működési BIZONYLATOK

„Jéghegy” a munkahelyen: Bird-féle baleseti piramis

A meg­elő­zés már az ala­pok­nál kez­dő­dik: a mun­ka­tár­sa­kat ok­tat­ni és mo­ti­vál­ni kell a mun­ka­vé­del­mi alap­is­me­re­tek­re, a ve­szé­lyek fel­is­me­ré­sé­re. Ve­ze­tői szin­ten ké­pes­nek kell len­ni meg­hoz­ni a szük­sé­ges dön­té­se­ket és in­téz­ke­dé­se­ket a mun­ka­he­lyi bal­ese­tek és egész­ség­ká­ro­so­dá­sok meg­elő­zé­sé­re. Az Apave több­faj­ta cél­irá­nyos kép­zés­sel is hoz­zá­já­rul a dol­go­zók és a me­nedzs­ment tu­dá­sá­nak, ké­pes­sé­ge­i­nek fej­lesz­té­sé­hez (OH­SAS 18001 szab­vány­is­mer­te­tés, OH­SAS 18001 bel­ső au­di­tor stb.). Kép­zé­se­ink­ről bő­veb­ben az aláb­bi ol­da­lon tá­jé­ko­zód­hat: www.​apave.​hu/​Treningek

A munkabiztonsági piramis

Kézikönyv, Eljárások, MUNKAUTASÍTÁSOK, ellenőrzési utasítások, működési BIZONYLATOK

„Jéghegy” a munkahelyen: Bird-féle baleseti piramis

A be­kö­vet­ke­zett bal­ese­te­ket és anya­gi ká­ro­kat ok­fel­tá­ró jel­leg­gel meg kell vizs­gál­ni és azok­ra meg­elő­ző in­téz­ke­dé­se­ket kell be­ve­zet­ni. A mun­ka­biz­ton­sá­gi / bal­ese­ti pi­ra­mis (jég­hegy mo­dell) áb­rá­ja alap­ján lát­ha­tó, ho­gyan hat az elő­re­te­kin­tő, biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés a be­kö­vet­ke­zett bal­ese­tek szá­má­ra. A cél, hogy a pi­ra­mis alap­ját (a leg­gya­ko­ribb és tö­me­ges hi­bá­kat) olyan mér­ték­ben le­csök­kent­sük, hogy a pi­ra­mis csú­csa már ne ér­jen be a kri­ti­kus tar­to­mány­ba. A mun­ka­vé­de­lem hoz­zá­já­rul a vál­la­lat gaz­da­sá­gi ered­mé­nyes­sé­gé­hez is, hi­szen a vál­la­lat­nak ke­ve­sebb költ­sé­ge lesz a be­teg­sé­gek, a mun­ka­idő ki­esé­se, ál­lás­idők, vagy a do­lo­gi ká­rok mi­att.

Tanúsítás esetén a konkrét hasznok és előnyök

A bevezetett OHSAS 18001 rendszer működtetésének elengedhetetlen része a megfelelő munkahelyi kockázatelemzés. Ennek elvégzése és évenkénti felülvizsgálata minden vállalkozás számára kötelező érvényű, és a hatályos magyar jogszabályok értelmében 2004 óta csak munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek végezhetik.

A megfelelően kiépített, működtetett és tanúsított OHSAS 18001 rendszer számos területen segít Önnek:

Munkavédelem és munkabiztonság:

 • A munkavédelmi szabályok betartása és betartatása révén biztosítja a dolgozók egészségének maximális védelmét és annak megőrzését, illetve a potenciális veszélyforrások időben történő azonosíthatóságát és megelőzhetőségét.
 • Csökkenthetővé válik a munkahelyi balesetek gyakorisága, száma és súlyossága.
 • Visszaszoríthatóvá válnak a dolgozókat ért egyéb egészségkárosodások, ezáltal hatékonyságnövekedés érhető el.
 • Minimumra csökkenthető a munkavállalók veszélyeztetettsége.
 • Növelheti az alkalmazottak biztonsági tudatosságát, javíthatja a szervezeti biztonsági kultúrát.
 • A kockázatok csökkenése révén egy egészségesebb munkahelyi környezetet teremt.
 • Rendszerszemlélettel, az érintett munkatársak bevonásával vizsgálja felül és fejleszti a társaság egészségi és biztonsági intézkedéseinek hatásosságát.

Gazdasági hatékonyság

 • Nagyobb termelékenység és jobb munkaminőség érhető el.
 • Megvalósulhat a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal összefüggő költségek és bírságok minimalizálása.
 • Csökkenthető a táppénzes napok száma, amely a szervezet számára csökkenti a termeléskiesésből származó bevételkiesést, összességében pedig növeli a hatékonyságot.
 • Csökkentheti az állásidőket és a termelés-megszakításokat.
 • Csökkentheti a biztosítási díjköltségeket.

Menedzsment eszköz

 • Javítja a vállalat versenyképességét.
 • Segíti a vállalkozás felelősségtudatos képének kialakítását.
 • A veszélyek időben történő azonosíthatóságát és megelőzését, ezzel párhuzamosan a kockázatok mértékét csökkenti, biztosítva a vállalat hatékonyabb működését, idő és pénz megtakarítását.
 • Rendszerelvű megközelítést ad a munkavédelmi problémák megoldásában.
 • Vállalati irányítási rendszerbe integrált munkavédelmi megközelítésmódot tesz lehetővé.
 • Áttekinthető folyamatok és nagyobb szervezeti rugalmasság révén egyszerűbb alkalmazkodást biztosít az új adottságokhoz.
 • Átfogóbb veszélykezelés és kockázatcsökkentés érhető el a világosan leírt struktúrák, célok és felelősségi körök meghatározásával.
 • A célok tervezéséhez és eléréséhez szükséges információk kinyerésének egyik eszköze.
 • A balesetek és a foglalkoztatásból eredő megbetegedések kockázatának minimalizálásában segít.
 • Egészségvédelmi és biztonsági imázs javulásában és a szervezeti etika növelésében játszik szerepet.
 • Olyan új piacokat nyit meg a szervezet számra, amelyek eddig nem voltak elérhetőek a tanúsított OHSAS 18001 szerinti rendszer hiánya miatt.

Külső megítélés és jogszabályi megfelelés

 • Segít mind a hazai, mind a nemzetközi a jogszabályi megfelelés elérésében, valamint a meghivatkozott nemzetközi normáknak való megfelelésben.
 • Segít számos további egészségügyi és biztonsági követelménynek való megfelelésben.
 • A munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy jelenlegi jogi szabályozásának való megfelelés sokkal átláthatóbban dokumentálhatóvá, jobban ellenőrizhetővé válik a vállalatvezetés és a hatóságok szempontjából is.
 • A szervezet tevékenysége kapcsán mind az alkalmazottak, mind más érintett személyek, külső érdekeltek, csoportok munkahelyi veszélyeztetettségét minimálisra csökkenti.
 • Gyors és hatékony reakciót tesz lehetővé a munkaügyi ellenőrzések és hatósági vizsgálatok alkalmával a hatóság által vizsgálni kívánt dokumentumok, adatok tekintetében.
 • Az azonos területen tevékenykedő piaci szereplők, a munkavállalók és a hatóságok közötti kapcsolatépítésben segít, biztosítva ezzel egy kommunikációs keretet a munkavédelmi intézkedések vonatkozásában, további fejlesztési lehetőségeket nyitva meg a szervezet számára.
 • Biztonságos és megbízható vállalkozásként növeli az ügyfelek, beszállítók, a hatóságok és a befektetők megbecsülését.

Dolgozói elégedettség

 • A munkatársak, alkalmazottak elégedettsége és lojalitása nő, hiszen érzik munkáltatójuk fi gyelmét egészségi állapotuk és munkabiztonsági feltételeik javítása irányában.
 • A veszélyes munkahelyi események, illetve a „majdnem balesetek” megfelelő súlyú értékelésével és kezelésével folyamatosan nő a munkatársak biztonságérzete, bizalma, ami alacsonyabb fluktuációhoz is vezet, biztosítva ezzel a stabil, megbízható munkaerőt a munkáltató számára.
 • A dolgozók munkafeltételeinek folyamatos fejlesztése révén növelheti a dolgozók motivációját.
 • Javítja mind a külső, mind a belső kommunikációt.

Miért az Apave?

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és integráltan tudjuk auditálni az ISO 27001, ISO 50001, ISO 14001 (valamint az ISO 9001 és OHSAS 18001) irányítási rendszereket is akár több telephelyen, különböző országokban is.
 • Egy független tanúsító testület által kiadott akkreditált tanúsítvány elkötelezettséget jelez a vállalat összes érintettje (alkalmazottak, ügyfelek, meg­bízók, tulaj­donosok stb.) irányába, valamint megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott adat- és információbiztonsági intézkedések meglététét.
 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az Apave szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

A szabványról általában

A Brit Szabványügyi Intézet (BSI) adta ki a BS OHSAS 18001 szabványt. A Magyar Szabványügyi Testület a BSI engedélyével, fél év elteltével jelentette meg az MSZ 28001 „A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszere (MEBIR) - Követelmények (BS OHSAS 18001)” jelzetű és című magyar nemzeti szabványt. A BS OHSAS 18001 nemzetközi együttműködéssel készült, kidolgozásában a világ több, mint 40 minőségügyi, megfelelőség-értékelő, tanúsító, illetve szabványügyi szervezete vett részt.

Tanúsítvány

Az Apave a brüsszeli tanúsítvány mellett igény szerint kiadja az ALGERAC által akkreditált nemzetközi tanúsítványt is. Az Apave által kiadott OHSAS tanúsítványt mind hazai, mind nemzetközi szinten általánosan elfogadják.

Az OHSAS 18001 szerinti tanúsítás kapcsolódása más rendszertanúsításokhoz

A szabvány alapelve a folyamatos fejlődés, akárcsak a minőségirányítási (ISO 9001, ISO/TS 16949) és környezetirányítási (ISO 14001 és EMAS) rendszerek esetén, így szemléletmódja szorosan kapcsolódik azokhoz.

Évek óta megfi gyelhető tendencia, hogy azok a cégek, amelyek már bevezet-ték az ISO 9001-es szabvány szerinti minőségirányítási, valamint az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, az OHSAS 18001-es szabvány implementálásával folytatják a rendszerépítést.

Az Apave képzett munkabiztonsági és egészségvédelmi szakértői partnereink igényéhez alkalmazkodva, nemzetközi jogosultság alapján elvégzik a jogszabályban kötelezően előírt rendszerek tanúsító auditját.

A szervezetek hatékonyabb menedzsmentrendszerének működtetéséhez az OHSAS 18001 tanúsítás során egyben lehetőség nyílik a már meglévő ISO 9001 és az ISO 14001 minőségirányítási rendszerekkel együtt az integrált audit elvégzésére és az OHSAS 18001 követelményeinek megfelelően a munkatársak képzésére (MEBIR belső auditor) is.

Kinek ajánljuk?

Az OHSAS 18001-es szabványt minden olyan szervezet alkalmazhatja, amely szeretne kiépíteni egy célzottan munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert annak érdekében, hogy megszüntesse, vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentse a munkavállalók és más, olyan érdekelt felek kockázatait, akik ki vannak téve a szervezet tevékenységeivel kapcsolatos munkahelyi, egészségvédelmi és biztonsági veszélyeknek.

Mindazon cégek számára ajánlott tehát, amelyek tudják, hogy egy bekövetkezett munkahelyi balesetből szár-mazó költségek hosszabb távon jóval magasabbak, mint a megelőzés költségei.

Azon szervezeteknek érdemes alkalmazni, akik:

 • szabályozott munkavédelmi tevékenységet szeretnének kiépíteni;
 • integrált irányítási rendszer kialakítását tűzték ki célul;
 • rendszerszemlélettel kívánják a munkabiztonsági problémákat kezelni;
 • a munkavédelmi problémák megelőzésére, a meglévő problémák megszüntetésére, mérséklésére és ezen keresztül a munkavédelmi teljesítmény javítására, tökéletesítésére törekednek.

A munkabiztonság szempontjából legérzékenyebb iparágakban kiemelten fontos az OHSAS 18001. A rendszer bevezetése elsősorban olyan vállalatok számára előnyös, akik magas kockázattal járó, termelési, gyártási, kivitelezési munkát, vagy szolgáltatói tevékenységet végeznek, különösen:

 • építőipari és kivitelezési szegmens
 • ipari és termelő vállalatok (elektronika, acél, fém és műanyag feldolgozó szektorok, autóipar)
 • szolgáltató és műszaki szolgáltatással foglalkozó szektor (pl. szállítmányozó és logisztikai cégek, turisztika, szórakoztatóipar
 • élelmiszeripari/FMCG szektor
 • gáz-, olaj és vegyipari szektor, nyersanyag-kitermelés
 • energetikai szegmens (erőművek, víz, gáz, elektromosság, hulladék stb.)

Tanúsítás

 • A célok, programok kezelésére kell-e eljárást írni?
  Nem. A szabvány csak azt kéri, hogy a célokat dokumentáljuk (írjuk le), de nem kéri, hogy a folyamatot írott formában szabályozzuk! Persze ez nem zárja ki, hogy a célok, előirányzatok, programok kezelését, felügyeletét eljárásban szabályozzuk, tehát a lehetőség adott, de nem kötelező rá eljárást írni.
 • Három éve nem volt cégünknél vészhelyzeti gyakorlat. Nem lesz ebből eltérés?
  Nem feltétlenül. A szabvány azt írja: „A szervezet időnként próbálja ki ezeket az eljárásokat, ahol az célszerű.” Eszerint ha szakmai magyarázattal meg tudjuk indokolni, hogy nem szükséges ilyen jellegű gyakorlat, akkor az auditornak ezt el kell fogadnia- pl. egy 2 személyes fordító iroda. Ahol veszélyes anyagok / készítmények / hulladékok vannak, ott nehéz megmagyarázni a gyakorlatok elmaradásának hiányát, így abból eltérés adódhat.
 • Milyen esetben vonható vissza a tanúsítvány?
  Minden kiadott tanúsítvány visszavonható. A tanúsítvány visszavonását megelőzheti a tanúsítvány felfüggesztése.A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány okot, ami a tanúsítvány felfüggesztését eredményezi:Ha a felügyeleti audit ezt eredményezi.Ha a súlyos nemmegfelelőségek nem kerülnek kijavításra a meghatározott időn belül.Ha a felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé a szerződésnek megfelelően.Ha a rövid határidejű felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé .Információs kötelezettség megszegése esetén – amennyiben a kommunikáció határozott befolyással van az irányítási rendszer működésére.A tanúsítvány vagy a tanúsítási jel nem megfelelő alkalmazása esetében.A tanúsító testülettel szemben fennálló kötelezettség nemteljesítése esetén.A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legfontosabb okokat, ami a tanúsítvány visszavonását eredményezi:Ha a felfüggesztés oka a kijelölt időn belül nem került megszüntetésre.Ha a tanúsított szervezet használta a tanúsítványt vagy utalt rá a tanúsítvány felfüggesztés időtartama alatt.A tanúsítandó cég vagyona csődeljárás alá kerül.A tanúsított szervezet kérésére.
 • Mikor kell elvégezni a felügyeleti és megújító auditokat?
  A felügyeleti és a megújító auditok időpontjának a meghatározásánál a tanúsító audit időpontját kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az az időpont az irányadó, amikor a helyszíni auditot a cégnél gyakorlatban elvégeztük és nem a tanúsítvány érvényességének az időpontja. A felügyeleti auditokat tágabb értelemben abban a hónapban kell elvégezni, amikor a tanúsító audit volt. A megújító auditokat célszerű a tanúsító audit időpontjában vagy azt egy-két héttel megelőzően elvégezni, hogy a tanúsítvány érvényességéig kiállítható legyen az új tanúsítvány.
 • Mikor csinálunk előauditot és mi ennek a célja?
  A tanúsító audit előkészítése során a tanúsítás előtt álló szervezet arról kíván meggyőződni, hogy a cég bevezette-e minőségirányítási rendszert és teljesítette-e annak alapvető követelményeit, akkor megbízhatja a tanúsító szervezetet az előaudit megtartásával.Az előaudit során az auditor összehasonlítja a MIR gyakorlati működését és a rendszer dokumentációját az ISO 9001-es szabvány követelményeivel, majd auditjelentésében részletes értékelést ad a vezetőség számára a szabványnak való megfelelés mértékéről.Az előaudit a tanúsító audithoz hasonló terjedelmű, mélységű és szigorúságú vizsgálat, azonban a szervezetre nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Előnye, hogy feltárja azokat az eltéréseket, amelyek megléte a tanúsítás sikerét veszélyeztetheti és amelyek kijavítása a későbbi tanúsítás eredményességét nagymértékben növeli.
 • Mit kell tenni akkor, ha a céges adatokban változás van, milyen esetben lehet új tanúsítványt kiállítani és milyen esetben kell újra tanúsítani a céget?
  Ha a céges adatokban valamilyen változás van, értesíteni kell a tanúsító szervezetet, hogy a módosítást el lehessen végezni.Példák a módosításra:Vannak esetek, amikor csak egyszerűen a tanúsítvány módosítása szükséges. Ilyenek például a cég nevének és címének a változása. Általában elmondható, ha csak adminisztratív adatok változtak, és a cég adószáma nem változott, akkor általában kiállítható egy új tanúsítvány.Abban az esetben viszont, ha a cég tevékenysége megváltozik vagy kiegészül újabb tevékenységgel, és kérik erre a tevékenységre is a tanúsítvány kiállítását, akkor ez csak újabb helyszíni audit lefolytatása után lehetséges.

Kérjen ajánlatot!

Tudta?

Az Apave se­gít, hogy ha­té­ko­nyabb le­gyen az egész­ség­vé­del­mi és mun­ka­biz­ton­sá­gi rend­sze­re.

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • TÁNCZOS Lajos

  értékesítési projektmenedzser

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, VCA/SCC

  mobil: +36 70 443 2035

  telefon: +36 1 321 4965

 • PAPP-SZŰCS Bernadett

  projektmenedzser

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001

  mobil: +36 70 442 0902

  telefon: +36 1 321 4965