Tanú­sítás

Társadalmi felősségvállalás az élhető jövőért

A felelős, etikus magatartás, az el­szá­mol­tat­ha­tó­ság mára már alapelvárások az üzleti életben. Számos szervezet fel­is­mer­te a mére­té­ből vagy te­vé­keny­sé­gé­ből adódó társadalmi szerepvállalás fontosságát.

Fontos, hogy egy szervezet kiegészítse a profitmaximalizálás célját azokkal az elvekkel és értékekkel, amelyek megoldást nyújtanak az új környezeti és társadalmi kihívásokra. Ahhoz, hogy egy vállalat szervezett tevékenységet folytasson ezen a területen, segítséget nyújt az IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat) által kifejlesztett SR-10 szabvány, amely integrálja a vállalat stratégiai és irányítási döntéseibe a társadalmi felelősségvállalást.

A szabvány összeegyeztethető a többi minőségirányítási rendszerrel (ISO 9001, ISO/TS 16949), szoros kapcsolatban van a környezetvédelmi (ISO 14001 és EMAS) és munkabiztonsági (OHSAS 18001) szabványokkal.

Amit egy SR-10 szabvány szerint működtetett, tanúsított rendszer kínál:

Az SR-10 egy olyan irányítási eszköz, amelynek alapját a folyamatos fejlesztés, a PDCA módszertan képezi, ezáltal előrelépést jelent a társadalmi felelősségvállalás megvalósításában, a tervezett CSR programok véghez vitelében.

Egy SR-10 szabvány szerint működtetett irányítási rendszer:

 • hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, biztosítva az egészséget és a társadalom jólétét;
 • figyelembe veszi a szervezet működése során érdekelt felek elvárásait;
 • megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és összhangban van a nemzet­közi viselkedési normákkal;
 • a szervezet működésébe integrálható, és a gyakorlatban alkalmazható eszközök segítségével biztosít egy, a szervezet külső viszonyaira pozitívan ható rendszert.

Milyen előnyökkel jár egy tanúsított, SR-10 szabvány szerint működtetett rendszer?

 • Növeli a szervezet versenyképességét, jó hírnevét, és elősegíti a társadalom nagyobb bizalmának kialakulását a cég irányában.
 • Hozzájárul a társadalom és a közösség érdekében megvalósult kezdeményezések és programok előmozdításához és elindításához.
 • Jelentős megtakarításokhoz vezethet, növelve a termelékenységet, az erőforrás-hatékonyságot és az újra­hasznosítást, csökkentve az energia- és vízfelhasználást, valamint a hulladék kibocsátást.
 • Megelőzi vagy csökkenti a termékre és a szolgáltatásra vonatkozó esetleges vevői panaszokat, növeli a cég jó hírnevét és megítélését.
 • Fejleszti a szervezet kockázatkezelési gyakorlatait, innovációt generál.
 • Növeli az alkalmazottak lojalitását, morálját, részvételét és bevonását, munka- és egészségbiztonságát.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, bízza magát az Apave szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

Egy társadalmi felelősségvállalási irányítási rendszer dokumentációjának a következőket kell tartalmaznia:

 • társadalmi felelősségvállalási kézikönyv;
 • társadalmi felelősségvállalási politika, etikai kódex, lehetőségek, célok és programok;
 • a szabvány által megkövetelt eljárások és feljegyzések;
 • a szervezet által meghatározott dokumentumok, beleértve a feljegyzéseket is, melyek szükségesek a hatékony tervezés, működés és felügyelet biztosításához.

Miért az Apave?

 • Az IQNet alapítótagjaként az Apave részt vett a szabvány kidolgozásá­ban, és nemzetközileg elfogadott, akkreditált tanúsítást kínál.
 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk.
 • A független, belga tanúsító testület által kiadott akkreditált tanú­sítvány elkötelezettséget jelez a vállalat összes érintettje (alkalma­zottak, ügyfelek, tulajdonosok stb.), valamint az társadalmi fele­lősségvállalás és fenntart­hatóság felé.

Kiknek ajánljuk az SR-10 szabvány szerinti tanúsítványt?

Azoknak a szervezeteknek, amelyek aktívan szerepet vállalnak a társadalmi felelősség területén, és ezt menedzsment rendszerbe szeretnék integrálni a szabvány által biztosított eszközök felhasználásával. A szabvány minden típusú szervezetre alkalmazható: kis-, közepes-, és nagyvállalati szegmensre, kormányzati-, valamint versenyszférában egyaránt. Egy SR-10 tanúsítvány remek kommunikációs eszköz, hogy a szervezet tudassa az érintettekkel a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségét.

Kinek hasznos az SR-10 szabvány szerinti tanúsítás?

A tanúsítás során kiemelt szempont azoknak a követelményeknek a vizsgálata, amelyeket a szervezetnek teljesítenie kell a következő érdekelt felek irányába:

 • felső vezetés, tulajdonosok, részvényesek és befektetők;
 • alkalmazottak (HR, marketing, PR, beszerzés, műszaki területek, compliance szervezet);
 • vevők, felhasználók és fogyasztók;
 • termékbeszállítók, szolgáltatást nyújtók és partnerek;
 • szövetségesek és együttműködők, valamint versenytársak;
 • kormányzat, közösség, társadalom és környezet.

Tanúsítás

 • Milyen esetben vonható vissza a tanúsítvány?
  Minden kiadott tanúsítvány visszavonható. A tanúsítvány visszavonását megelőzheti a tanúsítvány felfüggesztése.A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány okot, ami a tanúsítvány felfüggesztését eredményezi:Ha a felügyeleti audit ezt eredményezi.Ha a súlyos nemmegfelelőségek nem kerülnek kijavításra a meghatározott időn belül.Ha a felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé a szerződésnek megfelelően.Ha a rövid határidejű felügyeleti auditot az ügyfél nem teszi lehetővé .Információs kötelezettség megszegése esetén – amennyiben a kommunikáció határozott befolyással van az irányítási rendszer működésére.A tanúsítvány vagy a tanúsítási jel nem megfelelő alkalmazása esetében.A tanúsító testülettel szemben fennálló kötelezettség nemteljesítése esetén.A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legfontosabb okokat, ami a tanúsítvány visszavonását eredményezi:Ha a felfüggesztés oka a kijelölt időn belül nem került megszüntetésre.Ha a tanúsított szervezet használta a tanúsítványt vagy utalt rá a tanúsítvány felfüggesztés időtartama alatt.A tanúsítandó cég vagyona csődeljárás alá kerül.A tanúsított szervezet kérésére.
 • Mikor kell elvégezni a felügyeleti és megújító auditokat?
  A felügyeleti és a megújító auditok időpontjának a meghatározásánál a tanúsító audit időpontját kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az az időpont az irányadó, amikor a helyszíni auditot a cégnél gyakorlatban elvégeztük és nem a tanúsítvány érvényességének az időpontja. A felügyeleti auditokat tágabb értelemben abban a hónapban kell elvégezni, amikor a tanúsító audit volt. A megújító auditokat célszerű a tanúsító audit időpontjában vagy azt egy-két héttel megelőzően elvégezni, hogy a tanúsítvány érvényességéig kiállítható legyen az új tanúsítvány.
 • Mikor csinálunk előauditot és mi ennek a célja?
  A tanúsító audit előkészítése során a tanúsítás előtt álló szervezet arról kíván meggyőződni, hogy a cég bevezette-e minőségirányítási rendszert és teljesítette-e annak alapvető követelményeit, akkor megbízhatja a tanúsító szervezetet az előaudit megtartásával.Az előaudit során az auditor összehasonlítja a MIR gyakorlati működését és a rendszer dokumentációját az ISO 9001-es szabvány követelményeivel, majd auditjelentésében részletes értékelést ad a vezetőség számára a szabványnak való megfelelés mértékéről.Az előaudit a tanúsító audithoz hasonló terjedelmű, mélységű és szigorúságú vizsgálat, azonban a szervezetre nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Előnye, hogy feltárja azokat az eltéréseket, amelyek megléte a tanúsítás sikerét veszélyeztetheti és amelyek kijavítása a későbbi tanúsítás eredményességét nagymértékben növeli.

Kérjen ajánlatot!

Tudta?

A Vinc­ot­te a leg­ma­ga­sabb szin­ten vé­gez SR-10-es szab­vá­nyon ala­pu­ló ta­nú­sí­tást.

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • TÁNCZOS Lajos

  értékesítési projektmenedzser

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, VCA/SCC

  mobil: +36 70 443 2035

  telefon: +36 1 321 4965

 • PAPP-SZŰCS Bernadett

  projektmenedzser

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001

  mobil: +36 70 442 0902

  telefon: +36 1 321 4965