Tanú­sítás

Tanúsítvány hitelességének, lejáratának ellenőrzése

Ön­nek le­he­tő­sé­ge van bár­mely az Apave (korábban Vincotte) ál­tal ki­adott ta­nú­sít­vány hi­te­les­sé­gé­nek, il­let­ve le­já­ra­tá­nak el­len­őr­zé­sé­re.

Amennyi­ben sze­ret­né meg­tud­ni, hogy be­szál­lí­tó­ja, il­let­ve üz­le­ti part­ne­re va­ló­ban az Apave (korábban Vincotte) ál­tal ta­nú­sí­tott-e, Ön­nek nem kell mást ten­nie, mint meg­ír­nia ne­künk e-mail­ben a tanusitas@apave.com cím­re az el­len­őriz­ni kí­vánt ta­nú­sít­vány szá­mát vagy a ta­nú­sít­vá­nyon sze­rep­lő cég­ne­vet, és mi 24 órán be­lül vissza­küld­jük, hogy az em­lí­tett vál­la­lat va­ló­ban ál­ta­lunk ta­nú­sí­tott-e. Amennyi­ben a kér­dé­ses vál­la­lat az Apave (korábban Vincotte) ál­tal ta­nú­sí­tott, úgy el­küld­jük Ön­nek azt is, hogy me­lyik szab­vány sze­rint, il­let­ve med­dig ér­vé­nyes a ta­nú­sít­vá­nya.

Mind­er­ről ter­mé­sze­te­sen te­le­fo­non is ér­dek­lőd­het a +36 1 321 4965 te­le­fon­szá­mon.

Kapcsolattartók:

 • TÁNCZOS Lajos

  értékesítési projektmenedzser

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, VCA/SCC

  mobil: +36 70 443 2035

  telefon: +36 1 321 4965

 • PAPP-SZŰCS Bernadett

  projektmenedzser

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001

  mobil: +36 70 442 0902

  telefon: +36 1 321 4965

 • RÉPÁS Anita

  projektmenedzser

  VCA/SCC

  mobil: +36 30 418 0080

  telefon: +36 1 321 4965